[sündmused]   [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]   [haagid] [galerii]  [esilehele]

t e k s t i d 


Loe veel: inglise keeles, vene keeles, soome keeles

[üldist] [kirjandus] [kunst] [teater] [rahvad]

asjad 

***

Idna tekstid

***

seletused 

üldist

Anzori Barkalaja. Kilde [3 Etnofuturismi konverents]
Kauksi Ülle, Andres Heinapuu, Sven Kivisildnik, Maarja-Pärl Lõhmus. Etnofuturism: mõtteviis ja tulevikuvõimalus  [Tartus, 5.mai - 5. dets. 1994]
Andres Ehin. Uku Masingu ideoloogia põlisrahvaste kultuuri küsimuses. Eelkäijad. Mõttekaaslased. [15.10.1999 Raikküla Põhikoolis Lipa külas]
Kalle Istvan Eller. Maarahvast
Andres Heinapuu. Etnofuturismi kurv kisub vägisi lõpmatusse [Eesti Ekspress, 20. mai 1994, lk B1, B4]
Ott ja Andres Heinapuu. Etnofuturismi mõiste käsitlusi Eestis [Idna]
Heinapuu Ott. Etnofuturismi mõiste ja naabermõisted  [Proseminaritöö "Etnofuturismi märgid liivi kultuuris" (2000) sissejuhatus]
Heinapuu Ott. Udmurdi joig Tartust Viljandi. [Fenno-Ugria Infoleht, 2001, nr 4-5]
Ahto Kaasik . Omausust omailmas [4 Etnofuturismi konverents]
Kaido Kama. "Kaasaegne Võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis". Lisamaterjal: "Ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide vähemkasutatud keeltest" [3 Etnofuturismi konverents]
Otso Kantokorpi. Omapärasus ja usutavus [Ilkka (3.8.2001). 4 Etnofuturismi konverentsist]
Kauksi Ülle. Etnofuturism kui eluviis [Kokkuvõte ettekandest Eestluse elujõu kongressilt (1.-2. juuli 1999)]
Kajar Pruul. Etnosümbolism ja etnofuturism [Vikerkaar, 1995, nr 12, lk 58-62]
Kari Sallamaa (Oulu, Finland). Uku Masing as the Pioneer of Ethnofuturism [15.10.1999 Raikküla Põhikoolis Lipa külas]
Kari Sallamaa Etnofuturismifilosoofia kui Soome-ugri rahvaste kestmajäämise alus (kokkuvõte) loe ka soomekeelset originaalteksti [3 Etnofuturismi konverents]
Kari Sallamaa. Etnofuturism ja kosmofuturism. Meie filosoofia edasiarendamisest (vt ka ingliskeelset originaalteksti) [4 Etnofuturismi konverents]
Rein Taagepera. Põlisrahva iseendaksjäämisest tänapäeval ja tulevikus  Lisamaterjal: Soome-ugri vabariikide tulevik Venemaa ja maailma raamistikus [3 Etnofuturismi konverents]
Rein Taagepera. Maa rahva auto-genotsiid? [AJA KIRI, 1978, nr.6, lk. 13-15]
   

kirjandus

Piret Viires. The phenomenon of ethnofuturism in contemporary Estonian literature. - Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars VII. Litteratura & Anthropologia. Moderatores, Jyväskylä, 1996, pp. 235-238 [Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum]
Taive Särg. Tänapäeva folkloor ja Tartu noorte kirjanike laulud [3 Etnofuturismi konverents]
Krull, Hasso. Jangamuttuk ineanan modje: Tontide tapja tuleb põhja (Mudrooroo romaanitriloogiast)   [4 Etnofuturismi konverents]
Hannu Oittinen. Etnofuturismi võimalusetusest Soomes [4 Etnofuturismi konverents]
Berk Vaher. Rahvusliku kirjanduse võimalustest (stendiettekanne) [4 Etnofuturismi konverents]
kunst
Ritva-Liisa Pihlaja-Pennala: TULEVIK? Etnofuturistlikku teed mööda tulevikku. [3 Etnofuturismi konverents]
teater
teatrisündmus Boreaalse teatri piirid postmodernis kultuuriruumis  [17.-18. X 2001 Tartu Teatrilaboris]
rahvad
Andres Heinapuu. Esimesed liivlased ehk Liivi rahvas kui etnofuturistlik projekt [3 Etnofuturismi konverents]
Helen Kõmmus. Saami laulutraditsioon tänapäeval [4 Etnofuturismi konverents]
Vaike Sarv . Mordva rahvalaulust ja ansamblist Toorama [4 Etnofuturismi konverents]
Vitktor Shibanov. Ethnofuturism in Udmurtia [3 Etnofuturismi konverents]

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]   [haagid] [galerii]  [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]