[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Kaido Kama

Ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide vähemkasutatud keeltest.

Kuigi iga Euroopa Liidu liikmesriik on säilitanud oma eripärase vähemuspoliitika ja sealhulgas ka oma vähemuses olevatele põlisrahvastele suunatud tegevuse, on neis maades välja kujunemas ühisjooned ja teatud mõttes ühtne lähenemine keeltele, mida eelistatult nimetatakse "vähemkasutatud keelteks" (lesser-used languages). Seda eriti viimase paarikümne aasta jooksul.

Laias plaanis võib Euroopa Liidu riigid jagada kahte gruppi. Esimeses grupis on rahvuslik sallivus ja põliskeelte tunnustamine omaette väärtusena pika ajalooga ning viimasel ajal on lihtsalt tõhustatud põlisvähemuste kaitsele suunatud meetmeid. Sellesse gruppi kuuluvad näiteks Suubritannia, Taani, Soome, hilisemate tulnukatena Saksamaa ning Hispaania. Teise gruppi kuuluvad eelkõige Prantsusmaa ja Kreeka, kus suhtumine vähemustesse on selgelt sallimatum. Ülevaates vaatlemegi eelkõige esimese grupi riike, kuigi antud ajahetkel võiks Eestile olla positiivseks eeskujuks ka Prantsusmaa näide, kus hoolimata kõigest on oksitaanidel (provanssaalidel), baskidel ja bretoonidel olemas mingil tasemel omakeelne kooliharidus, raadio- ja telesaated ning trükiajakirjandus. Vaatluse alt jäävad seekord välja keeled, mille kõnelejad oma kultuuritüübilt erinevad järsult riigirahva omast (inuitid Taani valduses oleval Gröönimaal ning saamid Skandinaavia-maades).

Käsitluses ei pääse me mööda küsimusest, millist keelt saab üldse tunnustada vähemkasutatud keelena ehk teisisõnu, kust läheb piir iseseisva keele ja mingi suurema keele murde ehk dialekti vahel. Tuleb tõdeda, taoliseks vahetegemiseks objektiivsed kriteeriumid puuduvad ning eelkõige määravad asja väljakujunenud traditsioon ning riiklik poliitika. Kui näiteks baskide puhul pole kahtlust, et tegemist on unikaalse keelega (teadaolevaid keelesugulasi lihtsalt pole), siis riigikeelega suguluses olevaid keeli on läbi aegade püütud käsitleda valitseva keele murretena. Siia rühma kuuluvad näiteks Hispaanias kõik vähemuskeeled peale baski keele (nii katalaani, aragooni, galeegi kui ka astuuria keel kuuluvad sarnaselt kastiilia keelega romaani keelkonda). Praegu võib näha tendentsi, kuidas järjest enam seniseid "murdeid" tunnistatakse iseseisvateks keelteks. Kui näiteks veel selle sajandi 30-ndail kõneldi Hollandis friisi dialektist, siis praegu on ainukäibiv mõiste "friisi keel".

Tulebki sedastada, et lõunaeesti (võro) keele suhe kaasaegsesse eesti riigikeelde ei erine millegi poolest sellistest paralleelidest nagu friisi-hollandi, katalaani-hispaania(kastiilia) või oksitaani-prantsuse keelesuhted. Võib vaid märkida, et praktiliselt olematute riiklike kaitsemeetmete juures on lõunaeesti (võro) keel praegu veel tunduvalt paremini säilinud kui mõnedki tänapäeva Euroopas kaitstavad keeled.

Riikliku poliitika ühe või teise vähemkasutatud keele suhtes ehk keele seisundi ühes või teises ühiskonnas määravad peamiselt sellised näitajad nagu keele avalik kasutus (ametliku asjaajamis- ja kohtukeelena), omakeelne haridussüsteem ning omakeelne meedia (raadio, televisioon, trükiajakirjandus).

Keele avaliku kasutuse juures tuleb eelkõige esile tõsta selliseid näiteid, kus vähemuskeele õiguste kaitse on sisuliselt viinud kakskeelse ühiskonnakorralduse kehtestamiseni. Nii on Hispaanias katalaani, galeegi ja baski keeled kastiilia keele kõrval teiseks ametlikuks keeleks vastavas piirkonnas ning kohalike võimuorganite kohuseks on tagada mõlema keele kasutusvõimalused kõikides eluvaldkondades. Selge suund kakskeelsele ühiskonnale on võetud ka kõmri keele suhtes Suurbritannias. Vähem või rohkem formaalselt on vähemuskeele õigused asjaajamis- ja kohtukeelena kehtestatud ka sorbi keelele Saksamaal, fääri keelele Taanis, gaeli ja mänksi keelele Suurbritannias ning friisi keelele Hollandis.

Keele avaliku kasutuse juurde kuulub veel selline keelekasutuse valdkond nagu seda on kohanimed. Ka siin on küllaltki suuri erinevusi erinevate riikide praktikas. Nii on Hispaanias baskide, katalaanide ja galeegide asuala kohanimed ametlikus pruugis üksnes originaalkujul ilma kastiiliakeelse paralleelita, aga Suurbritannias (kõmri, mänksi, gaeli), Saksamaal (sorbi), Itaalias (friuuli), Hollandis (friisi) ja osaliselt isegi Prantsusmaal (oksitaani, baski, bretooni) kasutatakse omakeelseid kohanimesid paralleelselt riigikeelsetega.

Euroopa maade vähemkasutatud keelte omakeelse hariduskorralduse võib teatud üldistusega jagada kaheks: - vähemkasutatud keeled, milles koolihariduse saamine või siis selle keele õppimine eraldi ainena on antud piirkonnas kohustuslik ning keeled, mille õppimine üldhariduskoolides on vabatahtlik. Ka ühe riigi piires on olemas erinavaid lahendusi, nii näiteks on juba varem esiletoodud galeegi, katalaani ja baski keele õppimine Hispaania vastavates piirkondades kohustuslik, aga samas riigis astuuria keele õppimine vabatahtlik.

On olemas selge tendents vabatahtlikult õpetuselt kohustuslikule. Hollandis sai friisi keele õpetamine ametlikus koolisüsteemis alguse 1937. aastal, kui alghariduse seadusse sisseviidud muudatusega lubati koolides õpetada kohalikku keelt vabaainena. 1980.-ndast aastast muutus friisi keel kohustuslikuks õppeaineks algkoolides, 1993.-ndast aastast alates ka keskastme koolides.

Eraldi märkimist väärib veel Kataloonia pretsedent, kus 1993. aasta seisuga 73% õpilastest said õpetust katalaani keeles, 24% läbisid programmi kakskeelsuse alusel ning 3% said õpetust hispaania (kastiilia) keeles. Samal ajal oli õpilaste koduse keelega olukord pigem vastupidine, - 41-l protsendil õpilastest oli koduseks keeleks katalaani keel ning 59-l kastiilia.

Omakeelse meedia puhul nii nagu hariduseluski võib näha selget korrelatsiooni, - keeled, mille avalik seisund on kõige paremal järjel, on tugevad ka omakeelse hariduse ja ajakirjanduse valdkonnas. Nii on Hispaania baskidel, galeegidel ja katalaanidel olemas nii omakeelne raadio, televisioon kui trükiajakirjandus (katalaani keeles ilmub seitse päevalehte). Suurbritannias kõmrikeelseid päevalehti ei ole, küll aga on olemas nädalalehed ja kuukirjad. BBC Radio Cymru edastab kõmrikeelseid saateid 18 tundi päevas (lisaks sellele kohalikud raadiojaamad), kõmrikeelne telekanal S4C (finantseeritakse riigieelarvest) edastab saateid 12 tundi päevas, neist umbes pooled on originaalsaated, ülejäänud on ingliskeelse kanali Channel 4 ingliskeelsed saated tõlkega kõmri keelde. Siinkohal tuleb rõhutada, et järjekindlalt saab vähemuskeelset elektroonilist meediat arendada ikkagi avalik-õiguslike kanalite kaudu. Erakanalite puhul prevaleerivad kommertshuvid, mis võivad mõnes olukorras vähemuskeeli soosida, kuid ei pruugi seda teha. Näiteks Galiisias on lisaks TVG telekanalile, mis edastab 15 tundi päevas galeegikeelseid saateid olemas ka 24 kohalikku televisioonijaama. Viimastest edastavad galeegikeelseid saateid ainult need, mida finantseerivad kohalikud omavalitsused, erakapitalil põhinevad jaamad on 100%-liselt kastiiliakeelsed.

Kokkuvõtvalt võib välja tuua veel mõningad suundumused. Ootuspäraselt on keele seisund ühiskonnas paremas positsioonis, kui seda toetab poliitiline autonoomia (Hispaania vähemuskeeled, fääri keel Taanile kuuluvatel Fääri saartel). Kuid ka see tendents pole päriselt ühene. Näiteks aragoni ja astuuria keeled Hispaanias on tunnustatud autonoomsete provintside kohalikeks keelteks ning Hispaania keskvõimu suhtes ei erine nende seisund katalaani ja galeegi omadest. Sisuliselt pole aga nende keelte positsioonid omavahel võrreldavad. Ja vastupidi, - poliitilise autonoomiata Friisi provintsis Hollandis on friisi keele seisund ka kaasaegse Euroopa kontekstis üks eeskujulikumaid.

Või siis mänksi keele olukord Mani saarel Suurbritannias. Sealse kohaliku keele seisund on olnud läbi aegade õiguslikult tagatud. Et aga ei tegeldud keele arendamisega haridussüsteemi osana, kirjanduse kandjana jne., oli mänksi keel selle sajandi keskpaigas lõplikult välja suremas. Kuigi viimase 50 aasta jooksul on suudetud keele kõnelejate arv tõsta mitmekümnekordseks, pole see veel muutnud mänksi keelt Mani saare üldrahvalikuks keeleks.

Eraldi tuleb kõnelda kõmride olukorrast Wales’is. Sihiteadliku keelearenduse ja haridustöö tulemusena on saavutatud olukord, kus kogu Wales’i elanikkonnast valdab kõmri keelt 18,7% (andmed aastast 1991), aga vanusegrupis 3-15 aastat on keeleoskuse protsendiks 24,3. S.t. et sajandi alguses alanud kõmri keele kõnelejate arvu langus on nüüdseks peatatud.

Kui kooliõpetuses on kõmrikeelse õpetuse tulevik enam-vähem kindlustatud, siis praeguseks on tegevuse raskuspunkt kantud mujale. Nimelt tegeldakse võimaluste loomisega neile, kes koolis kõmri keele selgeks saanud, oma keeleoskust ka igapäeavaselt rakendada. Ehk teisisõnu, tegeletakse keelekeskkonna (taas)loomisega. See hõlmab kõmrikeelsete kommuunide elujõu suurendamist, uute kommuunide kõmrikeelseks muutumise toetamist, kakskeelsust kauplustes ja kogu teenindussfääris, samuti programme erafirmade huvitatuse tõstmiseks kakskeelseiks muutumisel.

See kõik saab toimuda ühiskonnas, kus on saavutatud avaliku arvamuse positiivne nihe. 94% kõmri keelt mittevaldavaist Wales’i ingliskeelseist elanikest arvab, et Wales’is tuleks saavutada kõmri keele oskajate arvu suurenemine. 80% neist on seda meelt, et tuleks suurendada võimalusi kõmri keele kasutamiseks.

Ja loomulikult nõuab see kõik raha. Näiteks kõmrikeelse hariduse edendamiseks eraldati 1998. aastal Wales’i omavalitsustele sihtotstarbeliste grantidena 2 miljonit naela (GBP). Või siis Saksamaa näide, kus sorbi rahvuslike ettevõtmiste toetuseks ettenähtud rahaeraldus on 20,5 miljonit marka (DEM) aastas (1992. aasta andmed).

Eesti eelseisval liitumisel Euroopa Liiduga tuleb lisaks muudele eluvaldkondadele tutvuda ka vähemkõneldavaid keeli puudutava ideoloogiaga. Ja seda palju põhjalikumalt kui on tehtud käesolevas ülevaates. Kui Eesti riik suudaks lähiajal kohaneda Euroopa Liidu vastavate oludega ning rakendada eeskujulikku suhtumist oma põlistesse keelevähemustesse, aitaks see hajutada ka negatiivset imidzhit Eesti kui vähemuste-vaenuliku riigi suhtes.

LISA: Euroopa Liidu väikekeelte kasutamine


[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]