[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Vikerkaar, 1995, nr. 12, lk. 58-62.

KAJAR PRUUL

ETNOSÜMBOLISM JA ETNOFUTURISM
Teese revolutsiooniaegsest kirjandusest

l. Etnosümbolism

l. 1970.-80. aastate eesti kultuuri üks põhivoole oli etnosümbolism. Mitmel põhjusel võttis see kõige selgema kuju antud ajajärgu eesti luules, kunstialal, mis toonase kultuuriteadvuse hierarhias oli ühtlasi kunst par excellence.

2. Etnosümbolistliku luule kõige valemlikumaks, kõige selgemini tema mehhanismi avavaks näiteks võiks olla too Andrus Rõugu kuulus süütu-ilmetu loodusluuletus, kus värsside esitähed annavad ülalt alla kokku lugedes rahvuslipu värvide nimetused. (1) Ühtlasi on see tekst oma äärmuslikkuses muidugi ka piirjuhtum; on nii emblemaatiline, "etnoemblemaatiline", et tundub nüüd juba peaaegu "etnofuturistlik". (2)

3. Etnosümbolistlikul luulel oli tolle aja eesti kultuuris ja ühiskonnas täita oluline mnemotehniline ja mobiliseeriv funktsioon. Tema keskmeks oli etnilise identiteedi jaatus. Tema kujundlikkus lähtus eestlase ja Eestimaa samastamisest, seile sideme konstantsusest ja terviklikkusest. Samastumiseks eeldas see luule küllalt terviklikku subjekti. Ja samal ajal õieti alles seotus rahvuskehaga andis lüürilise subjekti kehale ta terviklikkuse.

4. Oma püsivuse-jaatusega oli seile luule tuum suhteliselt "passeistlik". Dünaamilisuse ja pinge andis talle spetsiifiline vastuvõtusituatsioon, etnilise identiteedi represseeritus; kõik võõras ja vaenulik, mis seda lillesidet ähvardas; sõnumi võitlus sise- ja välistsensoritega. Etnosümbolism kodeeris oma tarbeks ümber kogu ümbritseva maailma ja lõi lugejates vastava ootushorisondi. Mis tahes kujund või süžee võis iga hetk osutuda hoopis mõne režiimi poolt tabustatud etnilise sümboli või rahvusliku ajaloomüüdi metafooriks. Etnosümbolistliku luule jõud oli "mäletamise jõud", mis pulbitses etnilise kollektiivi ühisest ajalookogemusest ja võimaldas lugejale katartilisi äratundmis- ja samastumis-hetki.

5. Viimane "suur" etnosümbolistlik luuletus niisuguses tähenduses oli Hando Runneli "Õhtupalve":

Issand Jumal, julge ikka
armastada Eestimaad,
meil on palju venelasi,
armasta ka neid kui saad,
oma lahke käega sa
tagasi nad juhata,
rõõmustagu nende meel:
Venemaa on alles veel!
(3)

Etnosümbolismi seisukohalt paljandub selles tekstis juba teatav mõra või murdekoht. Tsensorid on eest varisenud. Tsenter on täielikult assimileerinud perifeeria. Kujundiruum on täitunud, maa on (mõtteliselt) üleni täidetud (eest)lastega, üleliigne peab hakka-ma astuma. Luuletuses leidub implitsiitne viide positiivsele nomadismile ja uuele rahvasterändamisele. See on juba (veel olematu) etnofuturismi ennetav jälg etnosümbolismis, nagu öeldakse.

6. Enne kui asuda etnofuturismi juurde, peame selguse mõttes pisut peatuma etnosümbolismi edasisel saatusel. Nimelt pöördub hiline, luulena suuresti epigoonlik ja lahjenenud etnosümbolism sageli tuge otsides juba pigem etnofuturismi-omaste väljendusvahendite, näiteks performance'i poole.

7. Täpsemalt: uus vastuvõtusituatsioon asetab ta paratamatult nende konteksti. 80ndate lõpu ühiskonnamurrang ja kultuuriplahvatus ei lõhkunud ju üksnes raudeesriiet ega eesti kultuuri geograafilis-poliitilist suletust, vaid paiskas samuti põhjalikult segi piirid võimatu ja võimaliku, kunsti ja reaalsuse - nagu ka mineviku ja oleviku, novaatorluse ja arhaismi vahel kultuuriliikmete teadvuses.

8. Seetõttu oleks suurt osa laulva revolutsiooni kollektiivrituaalidest ja massiaktsioonidest mõttekas vaadelda ühtlasi etnosümbolistlike sündmus-kunstiteostena.

9. Viimaste poeetikas ja väljendusvahendites võib märgata konkreetseid koolkondlikke erinevusi - nn kodanike komiteede ja rahvarinde liin. Esimese restauratsioonirituaalides domineerisid suuresti samasusesteetika, koopia-efekt, teist korda samasse jõkke astumise elamus ja kordusmaagia elemendid. Teise puhul segunesid Oktoobrirevolutsiooni-järgse Nõukogude Vene avangardistlike massietenduste ja 60ndate Lääne kontrakultuuri protestiaktsioonide kogemus, arvestati rohkem ka uudse meediasituatsiooniga. Võimalik, et neil erinevustel on oma seos kummagi liini poliitilise efektiivsusega. Siiski on mõlemal juhul kahtlemata tegu sisult etnosümbolistliku kunstiga.

10. Iseloomulik on juba see, kui sageli avastame säärase sündmuse keskmest mingi kindla, lõpetatud-suletud etnosümbolistliku värssteksti. Meenutagem näiteks Lehte Hainsalu "Keeleloitsu" või Rein Veidemanni "Palvet" (4). (Viimast edastati raadiost 1989. aasta 23. septembri õhtul kella seitsme paiku ja selle refrääni kordas või pidanuks kordama üle 200 000 inimese Eestimaa teedel, kes osalesid Balti ketis - ilmselt kõige suurejoonelisemas etnosümbolistlikus aktsioonis üle aegade.) Samal ajal on niisama iseloomulik seegi, et näiteks 1988. aasta palava suve laulude sõnad Jüri Leesmendilt pole "originaalsed", vaid tegu on 19. sajandi ärkamisaegse lauluklassika teadliku tsiteerimise, parafraseerimise, kollaažiga.

11. Vahepealsetel aastatel on etnosümbolistlikku luulet järjepidevamalt viljelnud veel ajakirja Riigi Teataja ümber kogunenud auroritering.

II. Etnofuturism

l. Algab etnofuturismi aeg. Etnosümbolismi kujundisüsteem oli parainoiline ja eeldas paranoilist, tsensoristki paranoilisemat lugejat. Etnofuturistlik teos on skisoidiie, ambivalentiie vöi vähe-malt irooniline.

2. Klassikalise etnosümbolismi kõrgeimaiks kunstivormideks olid luuletus, laul, romaan. Etnofuturismi jaoks saavad keskseteks žanriteks (auto)biograafia, (kvaasi)manifest, performance, happening, mitmesugused ideekunsti vormid, kusjuures nood peaaegu alati domineerivad kirjaliku luuleteksti üle. Näiteks suur osa Valeria Räniku ja Kauksi Ülle luulest on mitmete tekstiomaduste poolest puhtalt (hilis)etnosümbolistlik ja paranoiline, kuid esimese puhul (auto)biograafia ja teise puhul võrukeelsus ning manifesteeritud võru-ideoloogia annavad neile etnofuturistliku perspektiivi.

3. Etnofuturistlik kunst ei väldi päevapoliitikat, vaid muudab seile operatiivselt oma aineks. Eredamaid kohti Sven Kivisildniku loodud poliitilisest (auto)biograafiast. 9. detsembril 1987, moodustanud koos Jüri Ehivestiga ühenduse Abi-Piirissaare Dalinistlik Kõõl, esitab ta teaduslikul ettekande-koosolekul ulatusliku projekti, mis muuhulgas muinsuskaitseliikumisest inspireerituna näeb ette jagada Eesti territoorium suletud tsoonideks, millest igaühes restaureeritaks mingi kindel ajalooline ajastu ja tsoonide pindala oleks võrdelises sõltuvuses antud ajastu ajaloolisest kestusest.(5) 2. veebruari 1988 sündmuste ajal Tartus ründab, nagu pealtnägijate ütlused kinnitavad (6), mootorrattakiivri ja plastmassist mängumõõgaga varustatuna miilitsaterivi. Kevadel 1990 kirjutab teadaolevalt ainsa luuletuse Edgar Savisaare 40. sünnipäevaks(7). 5. märtsi valimistel 1995 kandideerib Eesti Rahvuslaste Keskliidu nimekirjas Riigikogusse.

4. Ent tähtsam muust tundub siiski asjaolu, et sellest, mis etnosümbolismis oli olnud köige jäävama ja viimsema referendi rollis, etnilise identiteedi konstantsusest, saab etnofuturistlikus kujunditarvituses kõige erutavarn muutuja, ammendamatute transformatsioonide ja mängu allikas.

5. See ilmneb kõigepealt teatavas retoorilises kujunditüübis, mis lööb n-ö mikrotasandil korraga välja väga eri tüüpi tekstides, nii et parema vaste puudusel nimetaksin seda nähtust "etnofuturistlikuks lööbeks". "Meie omakultuuri on rajanud sakslased (Koidula, Faehlmann, von Baer), jätkanud lätiased (Gailit, Laaban, Ivask, Grünthal), lõpetanud kohalikud poolvenelased ja setud (Kolk, Kauksi, Vahing, Kangro). Sealjuures on neid takistanud juudid (Kaplinski, Krull, Lotman) ning kompromiteerinud põliseesti plagiaatorid (Oks, Morn, Nõu, Salu)," kirjutab Sven Kivisildnik manifestis "Etnofuturismi ideaalid" (8). Või siis üks väliem komplitseeritud irooniakoht Rein Kruusi samuti algusest lõpuni etnofuturistlikus stiilivõtmes läbiviidud tekstist "Vene kirjanikuks ei sünnita": "Nüüdisaegseid vene kirjandusväljaandeid palju lugenuna ei saa ma jätta vihjamata, et Tuglase õige nimi oli teatavasti Mihkelson... Praegu on aga näiteks Tartus Juudi Kultuuri Seltsi sealse haru eesotsas Movse Michelson..." (9). Nõukogude impeeriumi lagunemine ja pinna alt välja purskava "etnoste renessansi" mitmesugused vormid ja maalilised kõrvalnähtused ongi kindlasti etnofuturismi üks olulisi ainevaldu.

6. Etnofuturistliku (auto)biograafia kaanonisse kuulub sageli ka järsk isiklik etniline ärkamine, seesama etnose renessanss individuaalsel pinnal, käs võõra rahva seas kasvanul või siis n-ö rahvuskeha "seest", mingi murdeala asukal (näiteks võru-liikumises) vms.

7. Kõige suurejoonelisemalt tühistatakse etnilise identiteedi konstantsus mitmesugustes etnofuturistlikes (kvaasi)utoopiates. Peale võru-liikumise sobivad selle iseloomulikeks näideteks veel Sven Kivisildniku islamirevolutsiooni- ja Lauris Toometi oandi-manifestid. (10).

8. Tegeliklilt dekonstrueeritakse neis mõttemängudes väljakujunenud arusaamu "etnose" ja "natsiooni" mõistetest ja nende vahekorrast, mängitakse üksteise vastu välja keelelised (vöi usulised), territoriaalsed ja rassilis-tõulised identiteedid.

9. Siin on oluliseks ideetaustaks ja tõukepinnaks 80ndate teisel poolel aktualiseerunud Oskar Looritsa ja Uku Masingu töödepärand, samuti seile mitmesugused arendused 70ndate eesti underground'i "pinnase-teooriates" (Kalle Istvan Eller jt). Eriti viljakaks osutub sealt velmatud tees eestlaste 19. sajandi rahvuslikust ärkamisest kui akulturatsioonist, eestlaste kultuurilisest "saksastumisest", s.o tõelise etnilise algupära kaotamisest natsiooni väljakujunemise käigus. (Oma esmapilgulisest kergemeelsusest hoolimata on see tegelikult väga põnev konstruktsioon, mis oma asendilt eesti kultuuri tervikstruktuuri suhtes võiks omada samasugust "saatusliku küsimuse" rolli, nagu näiteks vene kultuuris on olnud Tsaadajevi "Filosoofilisel kirjal" ja seile teesil vene kultuuri fundamentaalsest "pinnatusest".)(11)

10. Etnofuturismile lähedaste kultuurinähtustena vöib vaadelda "intronomadismi" Hasso Krulli ja T-rühma teostuses (12) ning "rahvusliku kosmopolitismi" teema püstitamist kriitikas-kirjandusteaduses.

11. Kas ma ei püüa äkki väita, nagu oleks etnofuturism hoopis lihtviisiliselt "kosmopoliitiline" reaktsioon etnosümbolismi "natsionalismile"? Ei, üldsegi mitte. Juba tema olemuslik skisoidsus ei luba säärasest jäigast vastandusest rääkida. Soovi korral võib muidugi igaüks püüda tekstide ja taustateadmiste põhjal mingit suhtumisteskaalat välja joonistada. Aga ilmselt on selle tulemused üsna ennustatavad ja väheütlevad. Tõenäoliselt oleksid selle skaala ühes otsas siis siirad katsed värskendada ammenduda ähvardavaid etnosümbolistlikke müüte nende metafoorse periferiseerimise või ümberpööramisega, kusjuures nood müüdid sageli vältimatult sattuvad ka teatavasse camp'likku nihestatusse ning omandavad nii etnofuturistliku aspekti. Teises otsas aga asuksid tõepoolest need paroodiad ja pastišid, mis rahvusfundamentalistlikke kontseptsioone absurdini arendades lasevad neil "end tühjaks rääkida". Aärmisel juhul saab seega kõnelda ehk vaid "pehmest" kosmopolitismist. Seda enam, et ühtaegu tegelevad paljud etnofuturistlikud tekstid ka n-ö kosmopoliitiliste käibetõdede õõnestamisega. Nii peaks ehk hoopis rääkima katsest "natsionalismi" ja "kosmopolitismi" opositsiooni "pehmelt" ületada.

12. Seda võib ka teisiti öelda: vahest ei olegi etnofuturismil muud ülesannet kui luua lauseid, mida poleks võimalik liigitada ei "natsionalistlikeks" ega "kosmopolitistlikeks". Aga mille puhul nood mõlemad mõisted meile siiski paratamatult meenuksid.

 

Viited ja kommentaarid:

1. Looming 1981, nr 9, lk 1311.

2. Need potentsiaalid leidis muide kohe üles Juhan Viiding, kes veidi aega pärast Rõugu-skandaali hämmastas ajakirja toimetust oma akrostihhoniga, mille värsside esitähed moodustasid sõna "punalipp". Vt L. H i edel, Loomingu Raamatukogu alaeast, III. Vikerkaar 1995, lk 70.

3. Looming 1988, nr II, lk 1445.

4. Tekst on avaldatud Rein Veidemanni pöördumises "Alles... juba", Vikerkaar 1989, nr 12, lk 91.

5. K. Pruul, Noored kirjandusteaduses. Konverents Tartus. Vikerkaar 1988, nr 3.

6. Vt P. Beier, Taarausuliste Salman Rushdie. Vikerkaar 1991, nr 11.

7. Vikerkaar 1990, nr 5.

8. Vikerkaar 1990,nr 5.

9. Vikerkaar 1990, nr 10.

10. Vt nt Vagabund 1990, nr 3; Kostabi 1991, nr 2-3 jm.

11. Nende teeside algasetuse-aegne vastandrnärgilisuski võib olla näiv; ka slavofiilid osutusid Venemaal Tšaadajevi idee tõhusamateks arendajateks kui läänlased. Vt B. G r o y s, Rossija kak podsoznanie zapada. Rmt: B. Groys, Utopija i obmen. Moskva, 1993. Lk 245-259.

12. Vt nt H. Krulli kirjutisi Vikerkaares 1991, nr 6, ja Eesti Ekspressis 15. II 1991.

13. Vt nt H. Krull, P. Viires, Rahvuslik kosmopolitism. Vagabund 1990, nr 2.

 [sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]