[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Põlisrahva iseendaksjäämisest tänapäeval ja tulevikus

Rein Taagepera
Tartu Ülikool ja University of California, Irvine
mtaagepe@ut.ee

Soome-Ugri Noorte Loojate III Etnofuturismikonverents
"Kümme aastat etnofuturismi", 4.-8.5.99 Tartus ja Võrumaal.
 

Etnotuleviklus ja -mineviklus

Maailma minevik on etniliselt kirju.Tulevik võib kujuneda samuti etniliseks või vastupidi kosmopoliitselt ühtseks. Tõenäolisim on nende mingi segu. Puhaste äärmusvormide eelistusile võib anda nimed kosmotuleviklus ehk kosmofuturism ja etnotuleviklus ehk etnofuturism. Mõni teine võib üht või teist neist termineist tõlgendada erinevalt, ja mis sellest, seni kui ma omaenda tarvitusviisi küllaldaselt täpsustan.

Kosmo- ja etnotulevikluse vahel on pinge, sest mida rohkem üks levib, seda vähem jääb ruumi teisele, ehkki see pole puhas null-summa mäng. On ju mõeldav, et õnnestub mõlemaid loovalt sünteesida, ja vastupidises suunas võib ka mõlemaid tulevikke ära rikkuda -- näiteks on Nõude Liit.

On veel ka võimalik tulevikust eemale hoiduda ja katsuda mineviku osiseid võimalikult kaua säilitada võimalikult puhtaina. Äärmusvormis ütleb selline hoiak end täiesti tulevikust lahti, loobub sellest. Kohandumine tulevikule tähendab ju paratamatult minevikupärandi mingi osa solget või hüljet. Selle asemel võib otsustada pärandit täielikus puhtuses säilitada väikeste minevikusaartena tulevikumeres. See meri ujutab saared pikapeale üle ja kainemad mineviklased teavad seda, ent nad eelistavad jääda puhta kultuuri juurde, tulgu mis tuleb.

Mineviklus võib keskenduda väga mitmelaadseile pärimustele. Kui keskmeks on etnilise kultuuri säilitamine, võime rääkida etnomineviklusest. Parim vastav ladinapärane vorm oleks "etnopreterism", ent see jääb enamusele tähendusetuks sõnaks. Kas rääkida ka etno-oleviklusest ehk etnopresentismist? Minevik ja tulevik kestavad kaua, olevik aga ainult hetke. Need, kes vastandavad olevikku minevikule, mõtlevad oleviku all tegelikult lähitulevikku. Nii et jätkem etnopresentism mängust välja.

Etnotuleviklust  ja etnomineviklust ühendab huvi etnilisuse vastu, kuid nende vahel on ka pinget. Etnofuturist armastab minevikupärandit, ent tahab selle osiseid muuta, seda sihiga teha ülejäänut elujõulisemaks tulevikku vaadates. Etnomineviklane näeb selles täie õigusega pärandi solkimist.

Kirjutasin kord pala pealkirjaga "Maa rahva autogenotsiid?" (Aja Kiri [Kanada] nr.18, juuni 1978). Kui end varem maarahvaks hüüdnud rahvas end eestlasiks nimetama hakkas, kaasnes sellele nii ulatuslik saksavärgi omaksvõtt ja oma pärimuste hülje, et seda oleks nimetatud kultuurigenotsiidiks ehk etnotsiidiks, kui see olnuks väljast peale surutud. Keelata rahval põlise riietuse kandmine, nimetada ta laule põlglikult aiduraidutamiseks ja asendada need täiesti võõra stiiliga, suruda rahvast põlisest külakeskkonnast nende kultuurile võõrasse linnamiljöösse, võtta talt ära isegi ta põline enesenimetus -- see on ju kultuurigenotsiid! 50 aastaga juurisid eestlased maarahva nii põhjalikult välja, et enam ühtegi isendit järgi ei jäänud.

Muidugi oli erinevusi võrreldes näiteks muinaspreislaste väljajuurimisega sakslaste poolt. Eesti keel on äratuntavas sugulussuhtes maakeelega. Loobuti paljust selleks, et säiluks see etnilisuse osis, mida peeti tähtsaimaks -- ehkki ka keelt muudeti. Mida tähtsaimaks peetakse, vaheldub. Just möödunud sajandil, kui iiri vabadustegevus hoogustus, loobusid iirlased massiliselt oma keelest. Rahva nimi ja usund jäi samaks, ent keeleliselt teostus kultuurigenotsiid.

Kokkuvõttes saame siis arutlusel olevaist sihiseadeist kolmnurga, üleval kaks tulevikupüüdlust, kosmo- ja etnotuleviklus, ja all see ainus minevikupüüdlus, etnomineviklus:

 


Nagu öeldud, on kosmo- ja etnotulevikluse vahel pinget (nooled joonisel): nad võistlevad tuleviku pärast. Samuti etnotulevikluse ja -minevikluse vahel: nad võistlevad etnilisuse pärast. Etnominevikluse ja kosmotulevikluse vahel aga pinget pole, sest üks on huvitatud ainult minevikust ja teine ainult tulevikust. Enamus meist on kolmnurga sees; oleme lõhki või pingule tõmmatud kolme püüdluse vahel, mis kõik sisaldavad mõistlikku ja meelitavat.

Põlisrahvaste tulevikuväljavaated

Eelneval taustal vaadelgem siis põlisrahvaste tulevikuvõimalusi. Üks võimalus on siirduda etnominevikust kosmotulevikku, kus kosmos praegu tähendab n.ö. "kohalikku kosmost", mida domineerib üks imperiaalne etnos. Etnomineviku saareke kuivab kokku sel määral kui indiviide lahkub imperiaalrahva hulka või manalasse, või jääb sündimata. Saareke püsib aga lõpuni nii puhtana kui annab. Viimane merest välja paistev tipp koosneb vanadest naistest, kelle mehed on end surnuks joonud (kuigi see polegi osa põlispärimusest) ja lapsed etnosest lahkunud (ka siis kui nad füüsiliselt elavad samas paigas).

Teine võimalus on millestki omaalgatuslikult loobuda, selleks et midagi muud päästa. Kas päästa usk keele arvel (nagu iirlased) või keel millegi muu arvel? Igal juhul on traditsioonilise olmekultuuri kõrval vaja välja arendada linnakultuur, sest muidu jääb linn kosmotuleviku monopoliks. Kui säilitatava hulgas on oma keel, siis on vaja omakeelset ajakirjandust, kõrgharidust, ja palju muud, mis ka raaliajastustul eeldab linnu.

Mis jääb järgi põllundusliku rahva põliskultuurist linna siirdudes?  Vähe. Ka kui usund ja keel üle elavad, muutuvad nad põhjalikult. Korilasel ja kütil jääb veelgi vähem järgi. Võibolla ongi etnomineviklus suure kultuurikuristiku puhul ainus tee, sest etnotuleviklus vaid kiirendaks vana kadumist, ilma lõppsummas suutmata midagi sellest säilitada. Aga kus algab see vöönd, kus saab veel midagi kultuurist päästa? Osalt oleneb see põliskultuuri erinevuse määrast, võrreldes modernse linnakultuuriga, osalt ka rahvaarvust.

Inimeste hulk teeb vahet. Kõik muu olles sama, on rohkem inimesi vaja omakeelse keskhariduse loomiseks kui alghariduse jaoks. Ja see "kriitiline mass" on veelgi suurem kõrghariduse jaoks. Väike ühise kirjakeelega rühm saab ülal pidada vaid üldhuvilist ajalehte-ajakirja, spetsiaalsemat teavet peab ta otsima muus keeles -- ja siis on ärksamate ajude äravool juba kindel.

Kui sellise rühma suurus kahekordistub, siis kasvab modernse kultuuri võime mitte kahekordseks vaid palju enam. Ainus ajaleht saab kaks korda enam lugejaid, see aga omakorda võimaldab sisukamat lehte, mis meelitab juurde neid, kes varem omakeelset lehte ei lugenud. Ja siis on tee lahti pisut spetsialiseerunumale perioodikale, olgu see laste-, tervishoiu- või seksiajakiri. (Kui seda viimast loetakse, siis ikkagi parem omas keeles!)

Tõendmaterjalina esitan idapoolsete soomeugrilaste tuumrahvastiku ja ajakirjanduse levi 1995 (Taagepera 1996 ja 1999). Tuumrahvastikuks nimetan neid inimesi, kes elavad omanimelisel alal ja räägivad oma keelt peamise keelena. Nemad ju on peamised mõeldavad omakeelse ajakirjanduse tarbijad. Kaalustatud levi võtab arvesse nii ilmumissagedust kui ka tüsedust ja laadi. Näiteks oletan, et kuukiri kaalub sama palju kui päevaleht.

Tulemused on näha kilel. Muidugi on suurema tuumrahvastikuga rahvail suurem ajakirjanduse levi. Aga vaadakem kolmandat veergu: levi inimese kohta. Ka see on suuremail rahvail kõrgem. Levi kasvab peaaegu nagu rahvaarvu ruut. Seega ühtsuses on jõud -- ja siis vastavalt ka killustuses häving. Lähedased hõimud, kes omale ühe kirjakeele asemel kaks loovad, kahandavad oma kogulevi umbes pole võrra. Nad kahandavad oma ajakirjanduse mitmekesisust ja avavad sellega tee imperiaalajakirjanduse suuremale sissemurrule.

[Tabel 3, Akadeemia nr. 12, 1996, lk. 2524]

Kui väikese rahvaarvuga on veel modernse rahvuskultuuri arendamine võimalik?
Mulle teadaolev äärmine piir on Kalaallit Nunaati ehk Gröönimaa inuitid ehk eskimod. Neid on 45 tuhat, ja muulasi (peamiselt taanlasi) on maal 11 tuhat. Haldus on pooleldi inuitikeelne ja omakeelne haridus ulatub kõrgkoolini välja. Taani ülemvalitsuse raames on Kalaallit Nunaat nii autonoomne, et kuigi Taani kuulub Euroopa Ühendusse, otsustas Kalaallit Nunaat sinna mitte kuuluda. Soodustavaks teguriks on olnud geograafiline eraldatus, aga ka Taani riigi salliv hoiak.

Idapoolsete soomeugrilaste  tulevikuväljavaated

Ja nüüd rakendame üldraamistikku veelgi kitsamalt. Piirdun vaid kahe tähtsama tahuga: linnakultuur ja kirjakeelte konsolideerimine. Keskendun neljale suurima kaalustatud ajakirjandusleviga rahvale idapoolsete soomeugrilaste hulgas: marilased, udmurtlased, mokšerslased ja komilased. Idapoolsete soomeugrilaste hulgas on neil rahvail parimad väljavaated välja murda kosmotuleviku haardest etnotuleviku poole.

Vene vallutuse ajal olid soomeugri rahvad valdavalt maarahvas, nagu teisedki rahvad, ja hiljem on venelased neid maal hoidnud mitmete vahenditega, nagu marilaste Tsikmäst välja ajamine ja oskuskäsitöö keelustamine. Seetõttu tunnevad nüüd paljud idasmugrilased, et maa on oma ja linn võõras. Laialt üle maailma levinud talupojakultuuri jooni peetakse oma rahva omapäraks, üldlevinud linnaelu vorme aga venelikuks. Esitada linnapäraseid mõtteid põliskeeles võib tunduda võltsina, et just nagu oleksid nad kunstlikult tõlgitud vene keelest. Põliskeelt viljelevad kirjanikud ja ajakirjanikud asuvad enamasti linnas, ent mõnedki kirjutavad nagu elaksid nad maal.

Minu lapsepõlves esines sellist "talumüstikat" ka Eestis, nii et tundsin piinlikust selle pärast, et elasin Tartus ja mitte maal. Mis siis veel rääkida mu isast, kes tuli talust, ja kelle isa oli pettunud, et poeg linna professoriks jäi. Tundub, et paljud idasmugri haritlased on rohkem mu isa taustaga. Aga kus see Eesti praegu oleks, kui külamüstika oleks peale jäänud?

Moodne kultuur hõlmab vältimatult ka linnaelu. Linnakultuuri väljaarendamine ei tähenda külakultuuri halvustamist ega väljasurumist vaid selle täiendamist. Võtame põliskeelsete keskkoolide loomise, mille järgi on karjuv vajadus, kui tahab liikuda etnotuleviku poole. On võibolla tehtavam, et esimesed põliskeelsed
keskkoolid luuakse külas või väikelinnas, kus ümbrus ei suru peale vene keelt. Aga kui see enesekindluse harjutus on tehtud, siis on vaja edasi minna ka Joškar-Olaasse, Izhkarri ja Sõktõvkari. Sest järgmine vajalik samm on põliskeelne kõrgharidus, ja seda juba külas ei teosta.

Külamüstika tõrjub põlisrahvaid eemale ka tulusamaist tegevusist. Kuuleb väidet, et "Meie oleme põlluharijad, mitte kaupmehed nagu tatarlased ja venelased".  Sarnast juttu kuulis saja aasta eest ka Eestis, ent kus oleks Eesti, kui poleks oma kaupmehi, advokaate ja insenere?  Kurdetakse, et need idasmugrilased, kes inseneriks õpivad, muutuvad venelasteks ja lähevad oma rahvale kaduma. Ega see möödunud sajandi Eestis teisiti olnud, ainult et mindi rohkem sakslaseks. See oli kooliraha, mida pidi maksma. Kui aga eesti soost haritlasi rohkem sai, hakkas üha suurem osa eestlaseks jääma.

Küladesse tõmbumine tähendab tõmbumist etnotulevikust etnominevikku, ja etnominevik tähendab kosmotulevikku. Ma ei väida, et linnakultuuri arendamine on hõlbus ja valutu. Vastupidi, ta on raske ja valus. Nendin vaid, et linnakultuur on möödapääsmatult vajalik, kui soovib oma rahvale etnotulevikku.

Ja lõpuks kirjakeelte küsimus. Eestis oli 300 aasta eest kaks kirjakeelt. Mind ei rõõmusta üldsegi, et lõunaeesti keel alla jäi, ent on hea meel, et üks kirjakeel üle terve ala levis. Sest kus me oleksime, kui kaks kirjakeelt oleksid püsinud tasavägisena? Võibolla oleks eesti rahvas põhja pool, maa rahvas lõuna pool ja vastavad kaks autonoomset oblastit Peterburi krai raames -- sest kriitilist massi iseseisvuseks poleks kummalgi. On hea meel, et kirjakeelde võeti sünonüümidena ka lõunaeesti sõnu, samuti grammatilisi vorme. (Kui olete märganud, siis tarvitan ses ettekandes igal võimalusel lõunaeestilist i-mitmust, ehkki mõnegi ajakirja keelekorrektor kipub mul neid välja rookima.)

Üheks idasmugrilaste nuhtluseks on mitu kirjakeelt seal, kus saaks läbi ka ühega, mis oleks sama arusaadav kõigile kui saksa kirjakeel šveitsi murde kõnelejale või prantsuse kirjakeel provaanslasele.  Ainult udmurtlased on mitme kirjakeele nuhtlusest vabad. Mitu on neid aga marilastel, komilastel, mokšerslastel -- ja karjalasil, hantidel, mansidel ning neenetseil. Raske on isegi süüdistada vene ülevõimu. Jah, komilased jagati imperiaalvõimude poolt kahte haldusüksusesse, mis soodustas kahe kirjakeele arenemist. Ent mokšlased ja erslased suruti samasse vabariiki, samuti mäe- ja niidumarilased -- ja ikkagi keerati kokku kaks kirjakeelt.

Tulemus on see, mida tabel näitas: mida väiksem tarvitajate arv, seda nõrgem ajakirjandus. Ma ei taha ühelegi soomeugri keelele hingekella lüüa, ent maailma andmestik näitab, et allpool eestlaste miljonit läheb elujõulise kultuurkeele rajamine paganama kiiresti raskemaks. Inuitid Taani ülemvalitsuse all on lootustandev erand, ent erand. Ilma mäemarilasteta murravad niidumarilased end arvatavasti läbi, ent märksa vaevalisemalt. Mäemarilastel on aga ainult kaks valikut: kas omaks võtta ühismari kirjakeel, kus niidumari sugemed on suures enamuses, või venestuda. Kolmandat teed rahvaarv ja asukoht ei luba. Sama on lugu permikomilastega. Erinevus on aga selles, et ilma permikomilasteta on ka põhjakomilasi ohtlikult vähe, et hakkama saada.

Mis puutub erslastesse ja mokšlastesse, siis tundub, et erinevad enesenimetused ja närimine 700 aastat tagasi sündinu üle määravad nad kosmotulevikule, ja sellest on kahju, sest koos oleks neil küllaldast massi ka etnotulevikuks. Ühise kirjakeele katseid ju 70 aasta eest tehti, enne kui kiuste võeti kahe kirjakeele aluseks teisest keelepruugist hästi erinevad murded.

Jah, ma saan aru, et ersa ja mokša keelepruugid on väga erinevad. Aga kas nemad saavad ka aru, kui erinev on Šveitsi "switzerdütsch" standard-saksast? Või Tartu keel 300 aastat tagasi Tallinna keelest? Need olid üksteisest sama kaugel kui soome ja eesti kirjakeeled üksteisest. Mokšersa, ühismari ja ühiskomi kirjakeeled on maailmakogemuste valguses tehtavad. Mitte hõlpsasti tehtavad, kui pole riigivõimu, mis oma tahte peale suruks, ent tehtavad, kui on arusaam, et alternatiiviks on ainult etnominevik pluss kosmotulevik.

Kordan, vahendeiks on seniste kirjakeelte erinevate sõnade hõlmamine sünonüümidena, grammatiliste rööpvormide lubamine, uute vajalike sõnade ühine väljatöötamine ja eeskätt -- hea tahe, mida ergutab teadmine, et muidu tulevikku pole.

See ühise kirjakeele jutt on selline vastukarva jutt, mida ühegi organisatsiooni tegelane ei saa rääkida, sest seda tunnetataks survena ja see raskendaks organisatsiooni edaspidist lävimist. Mina aga olen üksik eraisik, kel mingeid raudu tules pole. Olen asja kaugelt väljastpoolt vaadelnud, ütlen mida mõtlen, ja võtke heaks või pange pahaks. Olen nõus, et lähedaste kirjakeelte ühitamine on võimatu. Sellepärast peabki sellega kohe peale hakkama. Sest võimatud asjad võtavad natuke rohkem aega kui teised.

S'uk-p'ra, tau, attjö, tänan!

Viited:
Taagepera 1996.
Soome-ugri vabariikide tulevik Venemaa ja maailma raamistikus // Akadeemia. Nr. 11-12.
Taagepera 1999.


e t n o f u t u

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]