[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Etnofuturismi mõiste ja naabermõisted
Proseminaritöö "Etnofuturismi märgid liivi kultuuris" (2000) sissejuhatus

Ott Heinapuu

Etnofuturismi sõna algupära on hästi teada ja mitmel pool käsitletud (vt nt Kauksi 1999b), ollakse üksmeelel, et sõna autor on eesti luuletaja Karl Martin Sinijärv. Mõiste on edukalt kasutusele võetud kirjandus- ja kunstivoolu nimetusena, kuid eriti viimasel ajal on sõna kasutama hakatud laiemates tähendustes nii eesti kui ka mitmes teises soome-ugri kultuuris (udmurdi, mäemari, komi). Praeguseks on toimunud kolm soome-ugri noorte loojate etnofuturismikonverentsi (vt lähemalt).

Mart Velsker on oma eesti nüüdiskirjanduse loengutes märkinud, et etnofuturismi mõiste on muutunud eriti viimasel ajal ebamääraseks. Järgnevas püüan analüüsida, missuguseid sisusid käsitletavale mõistele on eesti- ja soomekeelses pruugis antud. Käsitluse alt jäävad välja udmurdi, mäemari ja komi tõlgendused etnofuturismi mõistele.

Üritan eristada etnofuturismi mõiste eri mahtusid järgnevalt:

1) etnofuturism Rein Taagepera (1999) mõistes ühe võimaliku suhtumisena põlisesse kultuuri või orientatsioonina kultuuris, suhestatuna teiste sarnaste orientatsioonide kosmofuturismi ja etnopreterismiga;

2) etnofuturistlike tekstide kogum (kirjanduses, kunstis, kõrgkultuuris), mis loomemeetodi poolest sarnased, tuginedes Piret Viirese (1996) määratlusele ja Kajar Pruuli (1995) dihhotoomiale etnosümbolism–etnofuturism;

3) etnofuturism kui modus vivendi otsimine, kriisiseisundis kultuurile uue olemisviisi otsimine (nt omapärase linnakultuuri loomine varasema linnakultuurita rahvale, et tagada kultuuri edasikestmist);

4) kolme eelmise liitmisest ja üldistamisest sündinud totaalne uurali etnofuturism Kari Sallamaal (1999);

5) kohalikud etnofuturismid, etnofuturistlikud koolkonnad ja süsteemid üksikute kultuuride raames (nt Tartu etnofuturism, udmurdi etnofuturism).

 

I. Etnofuturism ühe võimaliku suhtumisena põlisesse kultuuri

Rein Taagepera (1999) on etnofuturismi mõiste eeskujul ja sellele taustsüsteemiks konstrueerinud etnopreterismi ja kosmofuturismi mõiste, et selgitada etnofuturismi ühe võimaliku suhtumisena etnilisse või rahvuslikku pärandisse, suhtestatuna muude valdavate tendentsidega.

Joonis 1

Selles skeemis on Taagepera seadnud kõrvu kolm erinevat orientatsiooni, kaks püüdlust tuleviku poole ja ühe püüdluse mineviku poole. Tuleviku-orientatsioonid erinevad selle poolest, kuivõrd ja kas peetakse rahvuslikkust ja etnilist kultuuri oluliseks.

Kosmofuturism postuleerib “head uut ilma”, mis oleks rahvustejärgne ja kosmopoliitne, või siis ülerahvuslik. Sellistest ideoloogiatest toob Taagepera musternäitena Nõukogude Liidule omase rahvustejärgse “nõukogude rahva” loomise idee, mis on seotud progressiusuga, usuga, et rahvused on igand ning määratud kaduma. Kultuurikäsitlus on dünaamiline, kuid pole rahvuslik, nähakse arengut ühtse ja ainsa tuleviku suunas. Kosmofuturistlikus orientatsioonis nähakse sisuliselt väiksemate rahvaste kadu ja paratamatut sulandumist suurematesse, nähakse ette tulevikku, kus diversiteet rahvuseti väheneb ja rahvuslikud ehk etnilised eripärad järk-järgult kaovad. Rahvustejärgset või suurrahvuslikku tulevikku hinnatakse positiivselt.

Etnopreterism on orientatsioon etnilisele minevikule. Hinnatakse positiivselt minevikku, kuid tunnistatakse ja aktsepteeritakse rahvusliku diversiteedi järk-järgulist vähenemist. Etnopreteristlikule kultuurikäsitlusele on omane, et samastatakse rahvuslik kultuur ühe staatilise lõikega selle ajaloost, millest kultuuri arengu käigus paratamatult kaugenetakse, võõra vaimse kultuuri omaksvõtt arvatakse paratamatuks ühes võõra materiaalse kultuuriga. Siiski samastatakse end etnilise minevikuga ning arvatakse selle tundmist oluliseks.

Etnofuturism näeb ka väiksematel rahvastel võimalusi edaspidi oma rahvuslikke omapärasid säilitada. Orienteerutakse tulevikule, rahvusliku kultuuri nähakse dünaamilisena ning ajas muutuvana. Võõra materiaalse kultuuri elementide omaksvõtmisel ei nähta paratamatuna võõra vaimse kultuuri ülevõtmist. Peetakse võimalikuks etnilise diversiteedi edasikestmist.

Kalevi Kull (2000, eravestlus) on pannud ette ka võimaluse Taagepera kolmnurga asemel joonistada nelinurk, lisades kosmopreterismi. Kosmopreteristlikku mõtlemist esinevat “roheliste” ideoloogiates, mis propageerivad tööstusliku ühiskonna eelsesse aega tagasipöördumist, sündinud kohalike ökoloogiate üldistamisest universaalsele tasandile.

Taagepera tunnistab, et tema esitatud kolme mõiste puhul on tegu ideaaltüüpidega või üldorientatsioonidega, mis kultuurisituatsioonides esinevad kõrvu ja segunenult.

 

II. Etnofuturistlike tekstide kogum (kirjanduses, kunstis, kõrgkultuuris), mis loomemeetodi poolest sarnased

Piret Viires (1996: 235) on iseloomustanud etnofuturistlikku kunsti põhimõtteid järgnevalt:

“The term ethnofuturism was created by the "Hirohall''-group and propagated together with the Estonian Kostabi-$ociety. This promising and intriguing term can be broadly defined as follows: ethnofuturism is joining the archaic, prehistorical, ethnic substance peculiar to our nation with the modern, sometimes even futuristic form. Or vice versa - the archaic form (e.g. runo-song) with a contemporary vision of the world. Ethnofuturism can be also related with surrealism, but it is more nationalistic in its manifestos strongly stressing national diversities. No doubt one of the reasons for the rise of ethnofuturism was an elevated interest in the history of the nation, its folklore (especially folk songs and ancient belief) and everything else that stressed the diversity of the nation. Particularly the authors of "Hirohall" had dived deeply into folklore and tried to capture the archaic spirit of the Estonian nation in their poems and other works.”

Etnofuturistlikele tekstidele on iseloomulik käibiva kultuuripärandi ümbermõtestamine vastavalt kaasaja kultuuri tingimustele, oma kultuuri hääbuvateks peetud ilmingute rekontekstualiseerimine praegusse kultuuri (elavate pärimusekandjate käest) ja elava pärimuse kaotanud ilmingute taaselustamine, rekonstrueerimine (kirjalike või muude allikate põhjal), arhailise kultuuri ilmingute (nt regivärss, rahvuslik ornament) ülekandmine uutesse kunstisfääridesse, vältides sealjuures nende poeetika olemuse muutmist: “On tuntud tõsiasi, et enamik muusikakooli haridusega inimesi ei suuda enam õppida laulma rahvalaule, /---/ On väga halb, et muusikaõpetus meie koolides rjaneb ainult Euroopa traditsioonil, liiga väheste koolide juures on laulurühmad, kus õpetatakse regilaulu laulmist või maarahva pillimängu. Igas muusikakoolis peaks kindlasti olema vähemalt üks õpetaja, kes suudab ka rahvalikku stiili ja rahvalikke pille õpetada. See oleks aus ja tasakaalustatud süsteem. Ise ei suuda ma midagi pähe õppida. Sellepärast õppisin laulma nii, nagu meie esivanemad laulsid, õppisin ära tehnika ja loon iga laulu iga kord uuesti.” (Kauksi 1999c: 8). Arhailiste kultuurinähete tänapäevaseks kohandamise kohta pruugitud metafooriks on ussi naha vahetamine: uss peab oma nahka aeg-ajalt vahetama, et ellu jääda, kuid samas ei ole ta nahka vahetanult vähem seesama uss, kes enne naha vahetamist (Lõhmus jt 1995: 13).

Soome-ugri rahvaste etnofuturistlikku kujutavat kunsti koondab suvel 2000 Helsingis üles pandud näitus Ugriculture.

Kajar Pruul on etnofuturistliku loomemeetodi asetanud dihhotoomiasse etnosümbolistlikuga (vt Pruul 1995), tema järgi oli eesti etnosümbolistlik luule juba kulunud märkide ülekordamine, täites olulist mnemotehnilist ja mobiliseerivat funktsiooni: “Samal ajal on niisama iseloomulik seegi, et näiteks 1988. aasta palava suve laulude sõnad Jüri Leesmendilt pole “originaalsed”, vaid tegu on 19. sajandi ärkamisaegse lauluklassika teadliku tsiteerimise, parafraseerimise, kollaažiga.” (samas).

Etnosümbolistlikuks võiks pidada ka neid praktikaid, mis kasutavad kultuuris tegelikult hääbunud nähteid, millel on paradoksaalsel kombel rõhutatult märgiline iseloom. Nii on rahvariiete kandmine eesti kultuuris taandunud üksnes märgiliseks: rahvariiete kandmine laulupeol rahvuslikku meelestatust, kuigi tegu on kultuuris marginaalse nähtega – rahvariiete valmistamise ja kandmise pärimus on valdava enamiku eestlaste jaoks surnud.

 

III. Etnofuturism kui modus vivendi, mõtteviis või eluviis

Etnofuturismi manifestis (Lõhmus jt 1995: 11) öeldakse, et “etnofuturism ei ole ideoloogia, vaid mõtteviis ja modus vivendi”. Sellise etnofuturistliku mõtteviisi eesmärk on võõrapärase materiaalse kultuuri elementide kasutusele võtmine ja integreerimine etniliselt omapärasesse kultuurimudelisse ja maailmavaatesse. Sellist etnofuturistlikku mõtlemist sünnib tihti kriisi-kultuurides, ühiskondliku või kultuurilise murrangu või muutuse tingimustes, kui ühes võõra materiaalse kultuuri omaksvõtmisega ähvardab kaasneda võõra vaimse kultuuri ülevõtt, nii et põlise kultuuri järjepidevus on ohus.

Eesti etnofuturistide krestomaatiliseks näiteks võõra vaimse kultuuri liigsest ülevõtmise protsessist, mis meie rahvuslikku omapära olevat kahjustanud, on Eestimaa ja Liivimaa kubermangu maarahva saksastumine 19. sajandi keskel eesti rahvusliku ärkamisaja jooksul (vt Eller 1972), pakutakse välja eesti maarahva traditsioonilise kultuuri jätkamise võimalusi tänapäeva ühiskonnas, näiteks Kauksi Ülle ettekandes “Etnofuturism kui eluviis” (Kauksi 1999c). Tuuakse eeskujuks näiteid kultuuridest, kes on olnud oma traditsiooniliste elatusalade säilitamisel kohanemisvõimelised tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega: “On selge, et me ei saa jääda pasteldesse, et me ei saa minna tagasi puu otsa jne. Austraalia pärismaalased sõidavad ookeanile paadiga, mille taga on kaks kõige võimsamat Johnson-paadimootorit. Aga pyygiriistad on kiviaegsed. Antud looduslikes oludes, antud meres, antud kala puhul töötab aastatuhandete-vanune kogemus paremini mis tahes plastmassist või nailonist. Loomulikult on tänapäeva tsivilisatsioonil meile mõndagi kasulikku pakkuda. Aga siin tuleb leida optimaalne vahekord. On täiesti normaalne, et igas tuleviku eesti kodus on personaalarvuti. Kuid keegi ei saa mind panna uskuma, et Eestis oleks mingi parem majaseina materjal kui okaspuupalk.” (Kama 1989).

Võttes eeskujuks Anzori Barkalaja (2000) käsitluse Pimi jõe hantide uuest põlvkonnast, võib etnofuturismi selles tähenduses siduda kultuurišoki tingimustega. Barkalaja käsitleb 1970ndatel Pimi jõe hantide territooriumil praeguse Surguti piirkonnas alanud naftapuurimisest tulenenud muutuste mõju (ekspansiivse arenguloogikaga vene materiaalse ja vaimse kultuuri intensiivne sissetung, linnade ja muude vene kultuuri keskuste teke) kohalikule handi kultuurile kultuurišokina, mis enamiku uurijate arvates on sealse handi kultuuri viinud hävingu äärele. Barkalaja käsitluses on oluline uue, kohanemisvõimelise hantide põlvkonna kasvamine, kes ei tunne vahetust kogemusest kultuurišoki eelset handi kultuuri ning kelle jaoks on loomulik keskkond juba uus, muutunud ja “rikutud” keskkond. Kultuurišokk võib seega mõjutada kultuuris intensiivsemalt kahte vanemat põlvkonda, uue põlvkonna peale kasvades kohaneb kultuur uute tingimustega, võetakse omaks võõra kultuuri elemente (Barkalaja näide handi laste mängudest, mis jäljendavad naftatööstust) ja assimileeritakse need vanematelt õpitud handi kultuuri. Handi kultuuris toimuvat muutused ja kultuur kohaneb võõra vene kultuuri ümbrusega, sellel uuel põlvkonnal on juba võime kohandada võõrast materiaalset kultuuri zomaenda traditsioonilise vaimse kultuuriga, tagades selle järjepidevuse. Selle jäik eristamine, mis oli vanema põlvkonna jaoks oma või võõras, jääb üksnes etnograafide mureks.

Etnofuturism kultuurišoki tingimustes on näiteks püüe luua vajaduse korral omapärast väiksemate soome-ugri rahvaste linnakultuuri vastukaaluks võõrapärasele, mida märkinud näiteks Rein Taagepera, Andres Heinapuu ja Kari Sallamaa (viimane essees “Etnofuturismin filosofia suomalais-ugrilaisten kansojen säilymisen perustana”, Sallamaa 1999: “Etnofutun keskeisenä tehtävänä on rakentaa kansallista kaupunkikulttuuria niille kansoille, jotka tähän asti ovat olleet etupäässä metsästys-, kalastus-, paimentolais- ja talonpoikaiskulttuurin piirissä, ja jotka suurissa kaupungeissa jäävät venäläisen, ruotsalaisen tai norjalaisen, saamelaisilla jopa suomalaisen kulttuurin jalkoihin.”).

 

IV. Totaalne uurali etnofuturism

Kolme eelloetletut koos käsitledes, liites ning üldistades võib jõuda küllalt häguse ja ebamäärase etnofuturismi-käsitluseni, nt Kari Sallamaa järgnevas lõigus:

“Olemme tilanteessa jossa etnofuturismin kymmenvuotisjuhlaa viettäessämme olemme samalla vahvistamassa sen lopullisesti suomalais-ugrilaisten ja hiukan laajemmin, nenetsit mukaan lukien, uralilaisten kansojen taiteen omimmaksi filosofiaksi sekä estetiikaksi. Kymmenessä vuodessa etnofuturismi on kehittynyt muutamien nuorten tarttolaisten runoilijoiden päähänpistosta vakavasti otettavaksi kansainväliseksi taiteelliseksi suuntaukseksi ja esteettiseksi ohjelmaksi. Ja kun vuonna 1994 täällä Viron intellektuaalisessa keskuksessa järjestettiin nuorten suomalais-ugrilaisten taiteilijoiden ensimmäinen konferenssi, voimme nyt kolmatta vastaavaa tilaisuutta pitäessämme todeta viidessä vuodessa tapahtuneen ihmeitä. Yhä useammalla uralilaisella kielellä on viime vuosina ilmestynyt uusia, niin nuoria kuin vanhojakin runoilijoita. On jopa syntynyt aivan uusia kirjallisia kieliä, ts. kieliä joilla ei ennen ole ilmestynyt painettua kaunokirjallisuutta. Mainitsen vain lyydin ja vepsän kielet. Karjalan tasavallassa (Miikul Pahomov ja vepsäläisrunoilija Nikolai Abramov) sekä kolttasaamen kielen, kun Claudia Fofonoff on tänä vuonna julkaissut ensimmäisen koltankielisen runokokoelman. Sellaisella harvinaisella kielellä kuin luulajansaamella on Stig Riembbe Gaelok julkaissut jo kymmenennen teoksensa tänä keväänä. Samoin muutamat etnofuturistiset kuvataiteilijat ovat saaneet jo maailmanlaajuista mainetta, kuten võrolainen Navitrolla.” (Sallamaa 1999).

Siin loeb Sallamaa üles kõik uurali keelte rääkijate väikerahvaste uuemad kirjandused, nende loomine kui etnofuturism. Seejärel seostab ta etnofuturismi uurali keelkonnale omaste grammatiliste ühisjoontega (grammatilise soo kategooria puudumine, muud põhimised erinevused indoeuroopa keeltega võrreldes), komi päritolu Kallistrat Žakovi filosoofia, lapi botaaniku, teoloogi ja usupuhastaja Lars Levi Laestadiuse filosoofia ja lõpuks folkloorilähedase kirjandusega, sõnastades folkloorile üldomaseid seaduspärasid.

Sallamaa üldistusaste on ehk juba liiga suur, nii et etnofuturismi mõiste muutub tõepoolest häguseks ja hakkab kaotama oma esialgset sisu. Etnofuturismi nimetamine “uurali rahvaste kõige omamaks filosoofiaks ja esteetikaks” on veidi ennatlik ja muudab mõiste ühelt poolt liiga kitsaks, piirab üheainsa keelkonnaga, mille keelte rääkijate kultuurid üksteisest siiski väga paljus erinevad. Väide “etnofutu põhineb omapärasel mõtteviisil, mille aluseks on uurali keelte struktuur” (samas) raskendab etnofuturismi mõiste kasutamist teiste sarnases situatsioonis kultuuride puhul. Teiselt poolt muudab selline käsitlus etnofuturismi mõiste liiga laiaks ja häguseks uurali keeli kõnelevate kultuuride sees. Sallamaa käsitlust võib lugeda nii, et ükskõik milline kirjandus väiksemates uurali keeltes võib olla etnofuturistlik, või siis laiemalt ükskõik milline uudne nähtus nendes kultuurides. Tekib oht, et etnofuturismi piirid võivad nihkuda liiga lähedale oma ja võõra etnilisele piirile, misläbi vajadus mõiste järgi võib kaduda.

Etnofuturismi Kari Sallamaa mõistes oleks parem nimetada uurali filosoofiaks või siis laiemalt Uku Masingu eeskujul taevapõdra rahvaste või boreaalseks filosoofiaks (vrd Masing 1989).

 

V. Kohalikud etnofuturismid, etnofuturistlikud koolkonnad ja süsteemid üksikute kultuuride raames

Otstarbekam oleks käsitleda etnofuturismi selliste filosoofiate ja esteetikate loomise viisina, mille eesmärgiks säilitada etniliste kultuuride toimimise mehhanisme, tagada põlise vaimse kultuuri ja maailmapildi järjepidevust, säilitada ülalnimetatute nähteid uues materiaalses kultuuris või uutes ökoloogilistes tingimustes. Etnofuturistlikku mõtlemist võibki käsitleda kohanemisvõimaluste otsimisena, kultuurilise püüdena leida võimalusi jääda enese moodi seninägematutes tingimustes. Sealjuures poleks mõistlik välistada etnofuturistliku mõtlemise olemasolu väljaspool uurali keelkonna keeli. Etnofuturistlikud intellektuaalsed suunad sünnivad tihti kultuurides, kus püütakse leida väljapääsu kultuuri käimasolevast kriisist, neutraliseerida mõjuvaid kultuurikatkestusi või võõrmõjude intensiivset sissetungi, et tagada etnilise kultuuri järjepidevus. Selline võimalus on olemas ka Sallamaal (1999):

“Olennaista etnofuturismille on se, että se ei tahdo olla mikään tiukasti lukkoon lyöty teoria ja tiukka esteettinen ohjelma, vaan väljä raami, joka antaa tilaa yksilöllisille ja kansallisille variaatioille. Kunkin kansan ja sen yksittäisten taiteilijoiden on tarkennettava tätä filosofiaa ja estetiikkaa omassa tuotannossaan.”

Kohalikud etnofuturismid võivad omavahel tublisti erineda, samas rakendades erineval kombel kõiki eelmistes alajaotustes nimetatud etnofuturismi mõiste mahtusid ja etnofuturistliku mõtlemise võimalusi.

Selliseid kohalikke etnofuturisme on Tartu Eesti Kostabi $eltsi etnofuturism, mida ilmselt seni eestikeelses pressis ja avalikkuses enim etnofuturismi-sõnaga seostatakse. Selle koolkonna sünni- ja ajaloo kaanonit on mitmel korral kirja pannud Kauksi Ülle (vt Kauksi 1999a, 1999b, 1999c), paremaid käsitlusi on veel Kajar Pruuli teesides “Etnosümbolism ja etnofuturism. Teese revolutsiooniaegsest kirjandusest.” (Pruul 1995). Mati Hint (1999: 27) on nimetanud 1980ndate lõpul elavnenud võru liikumise ühte perioodi radikaalseks ja etnofuturistlikuks, sellest suunast nimetab ta nimepidi Kauksi Üllet ja Toomas Helpi. Tegu on ilmselt jälle Tartu koolkonna etnofuturismiga. Hindi jaoks jääb võru liikumise etnofuturistlikku perioodi muuhulgas Lauris Toometi vaba teokraatliku Oandi kuningriigi projekt (võrukeelset teksti vaata Kaplinski s.a., ingliskeelne ja venekeelne tõlge Toomet 1995), mis on esinduslik näide Tartu koolkonna etnofuturistlikust kontseptuaalkunstist.

Tugevam kohalik etnofuturistlik koolkond on olemas udmurtidel. Võib väita, et kui etnofuturism kirjanduse, kujutava, kontseptuaalse ja muu kunsti vormina on Eestis jäänud perifeeriasse, on ta tõusnud tsentrisse udmurdi kultuuris (vt lähemalt Udmurdi Riikliku Ülikooli kunstiteaduskonna väljaandel ilmuvast võrguajakirjast Studio: Šibanov & Kondrat’eva (1999) etnofuturismist tänapäeva udmurdi kirjanduses, Gollidej (1999) etnofuturismist udmurdi kunstis). Tartus ja Udmurtias on toimunud kokku kolm soome-ugri noorte loojate etnofuturismi konverentsi (esimene ja kolmas Tartus, teine Ižkaris).


Barkalaja 2000 = Anzori Barkalaja. Pimi jõe handid – uus põlvkond? [ Ettekanne Akadeemilises Rahvaluule Seltsis 19. aprillil 2000]

Eller 1972 = Kalle Istvan Eller. Maarahvast. // Põllumajanduse Akadeemia 1972, nr 4-7 (27. jaanuar, 9. veebruar, 17. veebruar, 24. veebruar). Ka: Vikerkaar 1990, nr 3, lk 72-76 (Tõnn Sarve järelsõnaga); Rmt: Maarahva elujõud II, Tartu, Elmatar, 1998, lk 199-216 (autori järelsõnaga); http://www.suri.ee/etnofutu/vanaisad/maarahvas.html

Gollidej 1999 = Sonja Gollidej. Erumaa - zemlja ljubvi // Studio 1999, nr 2, võrgus: http://i-art.udmweb.ru/studio/eruma.htm

Hint 1999 = Mati Hint. Läänemeresoome perifeeria kõrgkultuuri valikud ja võimalused (võru näitel). [ Kurgjärvel konverentsil Õdagumeresoomõ veeremaaq 29. oktoobril 1998 peetud ettekande tekst] // Rmt: Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perifeeriad. (Võro Instituudi toimõtiseq 6) Võro, 1999, lk 21-33

Kama 1989 = Kaido Kama. Olla enese moodi. / Intervjuu Andres Heinapuule // Vikerkaar 1990, nr 9, lk 69-73, ka: http://www.suri.ee/etnofutu/kaido.html

Kaplinski s.a. = Lauris Kaplinski kodulehekülg http://Moritz.botany.ut.ee/~lauris

Kauksi 1999a = Kauksi Ülle. Etnofuturism maailmaturule. // Eesti Ekspress: Areen, 1999, 20. mai, lk B9, ka: http://www.ekspress.ee/Arhiiv/1999/20/Areen/Smugri.html

Kauksi 1999b = Kauksi Ülle. Etnofuturismi kiik käib üle võlli. // Fenno-Ugria Infoleht 1999, nr 2 (18), lk 2-3, http://www.suri.ee/etnofutu/3/press/ylle.html

Kauksi 1999c = Kauksi Ülle. Etnofuturism kui eluviis. [ Kokkuvõte Kauksi Ülle ettekandest Eestluse elujõu kongressil (1.-2. juuli 1999)] // Fenno-Ugria Infoleht 1999, nr 4 (20), lk 8-9, http://www.suri.ee/il/99/4/etnofutu.html

Lõhmus jt 1995 = Maarja Pärl-Lõhmus, Kauksi Ülle, Andres Heinapuu, Sven Kivisildnik. Ethnofuturism: mode of thinking and a possibility for future. // Rmt: Waterfowl way. Vodpticnaja doroga, ed. by Kauksi Ülle. Tartu: Eesti Kostabi $elts, 1995, lk 11-15, ka: http://haldjas.folklore.ee/ugri/kirjandus/ef01.html , http://www.suri.ee/etnofutu/ef!eng.html , soome keeles: http://www.suri.ee/etnofutu/ef!suo.html

Masing 1989 = Uku Masing. Taevapõdra rahvaste meelest ehk Juttu boreaalsest hoiakust. // Akadeemia 1989, nr 1-4, lk 193-223, 419-448, 641-672, 865-895

Pruul 1995 = Pruul, Kajar. Etnosümbolism ja etnofuturism. Teese revolutsiooniaegsest kirjandusest // Vikerkaar, 1995, nr 12, lk 58-62, ka: http://www.suri.ee/etnofutu/texts/pruul.html

Sallamaa 1999 = Kari Sallamaa. Etnofuturismin filosofia suomalais-ugrilaisten kansojen säilymisen perustana. [Soome-ugri noorte loojate konverentsil etnofutu3 peetud ettekande tekst] Tallinn: Soome-Ugri Rahvaste Infokesksus, 1999, http://www.suri.ee/etnofutu/3/doc/salla-sm.html

Šibanov & Kondrat’eva 1999 = V. L. Šibanov, N. V. Kondrat’eva. Oskoločnoe myšlenie. Etnofuturizm i sovremennaja udmurtskaja literatura // Studio 1999, nr 3, võrgus: http://i-art.udmweb.ru/studio/ud-postmodern.htm

Taagepera 1999 = Rein Taagepera. Põlisrahva iseendaksjäämisest tänapäeval ja tulevikus [Soome-ugri noorte loojate konverentsil etnofutu3 peetud ettekande tekst] // Fenno-Ugria Infoleht 1999, nr 2 (18), http://www.suri.ee/etnofutu/3/doc/taagep-e.html

Toomet 1995 = Lauris Toomet. Free theocratic kingdom of Oandi. / Translated by Neeme Kahusk // Rmt: Waterfowl way. Vodpticnaja doroga, ed. by Kauksi Ülle, Tartu: Eesti Kostabi $elts, 1995, lk 84-90

Viires 1996 = Piret Viires. The phenomenon of ethnofuturism in contemporary Estonian literature. // Rmt: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10.-15.8.1995. Pars VII: Litteratura & Anthropologia. Jyväskylä: Moderatores, 1996, pp. 235-238. Ka: http://www.suri.ee/etnofutu/texts/viires.html


etnofutu | suri

 [sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]