[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

etnofutu 4 - soome-ugri noorte loojate IV etnofuturismi konverents

JOIUST JATSU JA DISKONI
tööpada muusikast
Viljandis Ugala teatri väikeses saalis
laupäeval, 28. juulil 2001 kell
10.00-17.00
Juhatab Taive Särg

esileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri

10-13   Aleksander Sünter Kust tulid lood minule
Vladimir Romaðkin (ersa)
Tooramast ersa jatsu ja diskoni
Vaike Sarv
Toorama analüüs
Ansambel Ghymes (ungari)
Helen Kõmmus Saami laulutraditsioon tänapäeval
14-17 Märt Mattis Lill Rahvamuusika ja kunstmuusika suhetest (etnofuturismi valguses)
Julgi Stalte
, Jaan Sööt
Liivi projektist ja Tulli Lumist
Andrei Prokopjev (udmurt)
Ekton Korka - traditsiooni taaselustaja
Santtu Karhu (karjalane) Karjala rokist
Grigori Ignatov
(komi)
Komi rahvuslikust estraadist

esileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri


SAAMI LAULUTRADITSIOON TÄNAPÄEVAL

Helen Kõmmus

Oma ettekandes tutvustan 1998. ja 1999. aastal Soome Lapimaal tehtud välitööde materjale ja analüüsitulemusi. Informantideks olid põhja- ja koltasaamid. Töö eesmärgiks on olnud talletada Soome saamide traditsioonilise muusikakultuuri hetkeseisu.

Põhjala põlisrahvas saamid on üks maailma uurituim rahvas. Nende eksootilisuse ja geograafiliselt suhteliselt kerge ligipääsetavuse tõttu on nad läbi aegade olnud rahvusvaheliselt populaarseks uurimisobjektiks. Saamide uurimist on keerustanud aga asjaolu, et ei eksisteeri ühtset saami keelt ega kultuuri. Erinevate uurijate seisukohtadest lähtuvalt jaotatakse see soome-ugri rahvas üheksaks-kümneks hõimuks, kelle asuala ehk Saamimaa jääb nii Norra, Rootsi, Soome kui ka Venemaa peamiselt põhjapool põhjapolaarjoont asuvale territooriumile, Koola poolsaare idaservast Skandinaavia keskosani.

Norras elab u 40 000, Rootsis u 10 000, Soomes u 5 000 ja Venemaal u 2 000 saami. Saamide rahvaarvu on hinnatud ka mitmeid kordi suuremaks. Erinevused tulenevad peamiselt erinevatest saamluse määratlemise kriteeriumidest, kas aluseks võetakse emakeeleoskus või päritolu. Soomes elab kolm saami hõimu: põhjasaamid (u 4 000), inarisaamid (u 400) ja koltasaamid (u 600). Põhjasaami keel ja kultuur kuuluvad lääne, inari ja kolta keel ning kultuur ida rühma.

Saamide rahvamuusika on säilitanud inimkonna muusikakultuuri vanimaid kihistusi. Ida ja lääne hõimude laulmistavad on erinevad. Lääne rühma kuuluvas põhjasaamide traditsioonis on kesksel kohal joig, mis on peite- ja täitesõnade küllane ühe-, kaherealise meloodiaga isiku- või kohalaul. Ida rühma kuuluvatel koltadel on samaväärsel positsioonil leudd, mis on rikka poeetilise keelekasutusega lugulaul. Mõlemal puhul on tähtis koht improvisatsioonil.

Põhjasaami joiule on iseloomulik maþoorse pentatoonika (c-d-e-g-a) kasutamine, maþoorkolmkõla keskne asend, suured intervallihüpped (lemmikintervallideks kvart, kvint ja oktav). Sõnu on vähe või pole üldse. Palju kasutatakse peite- ehk täitesõnu (lol, lol, lol; nun, nun, nun ), mida ei kohta kõnekeeles. Viisid on ühe-kaherealised, kus juures teine rida sarnaneb tihti esimesega. Häälekasutus on jõuline.

Koltasaami leudd erineb põhjasaami joiust nii teksti kui ka muusika poolest. Kolta leuddid on pikad jutustavad lugulaulud, kus tähtsal kohal on kaunid ja poeetilised kirjeldused. Laulja ei püüa sisu kokku suruda, vaid avab see võimalikult laualt, lisades uusi tabavaid võrdlusi ja kujutluspilte. Palju on improvisatsioonilisust. Meloodia on suhteliselt väheliikuv, suuri intervallihüppeid pole. Valdav on vahelduv taktimõõt. Leuddi tegemiseks nimetatakse tihti vanale viisile uute sõnade loomist.

1998. aasta oktoobris tegin Soome-Lapis intervjuud kahe saami laulikuga, Enontekiös elava 40. aastates põhjasaami naisega, kes ametilt kooliõpetaja ja Rovaniemis elava 50. aastates kolta saami mehega, kes on elukutseline laulja. Intervjuud on tehtud soome keeles.

Nemad iseloomustasid oma muusikakultuuri järgmiselt.

Põhjasaam: “Joig on väga lai mõiste Kui keegi, eks pole kunagi joigu kuulnud küsiks minult, mis joig on, siis ütleksin, et see on saamide muusika.. Esiteks see on sündinud väga loomulikult. Võib olla on selle loonud mingi liikumine, näiteks põhjapõtrade ajamine. See on kohutavalt tähtis osa minu elust, sest ma liigun kogu aeg. Minu mõtted liiguvad, minu keha liigub, loodus liigub, tuul ja vesi liiguvad, kõik liigub. Aga kõige tähtsam on muidugi inimese mõtte. Samas on tehtud üheskoos palju rasket tööd. Siis on koos joiatud. See on suhtlemise viis teiste inimeste, looduse, iseenda ja jumalaga.

Joig sünnib lihtsalt nii. See ei pea algama kindlast noodist. Ja keegi ei saa öelda, kuidas on kõige õigem joiata. Kui ma joigan asja või inimest kogu hingest, siis see on õigesti joiatud. Sel hetkel on see õige. Improviseerimine on tähtis. Ühte joigu ei saa kunagi teist korda samal moel esitada.

Meie kandis Enontekiös on joig üsna liikuva meloodiaga. Ka rütm tõuseb esile. Kolmas tähtis asi on hääletämber. Me kasutame vaid üksikuid sõnu. Nende paari kolme sõna ajel loob kuulja ise endale silme ette pildi sellest, kellest-millest joig räägib.

Joius on minu meelest mingi samasugune atmosfäär kui dþässis ja bluusis. Isegi kirikukoraalidega leiab ühist, koguduselaul on veniv ja meditatiivne nagu joigki vahel. See tunne on sarnane.

Joigude järgi on nõudlus. Neid peab sündima. Saamid ja saami muusikast huvitatud inimesed nõuavad seda muusikat, selle järele on vajadus. See on osa meie kultuurist. Kui saamid mõne püha puhul kokku tulevad, siis seal on ka joiule kindel koht. Joig on see muusika, mis seal elab.”

Kolta saam: “Leudd on nagu pikk ja kaunis jutt, millele pannakse juurde rütm ja viis. Luulel on selles väga tähtis osa. Leudd on veidi nagi dþäss, see sünnib siin ja praegu. Laulja sõnavaras peab olema umbes 5 kuni 8 tuhat sõna. Kui tahetakse asjast põhjalikult rääkida, siis tuleb keelt väga hästi tunda. Leuddi rütm on tänapäeva inimese jaoks keeruline, see muutub pidavalt. Oskuslik leuddija suudab laulda kõigest, mida enda ümber näeb. Tal tuleb nagu kõneledes sõna sõna järel.

Ennevanasti tehti leudde kogu aeg. See oli nagu Kalevala, mida lauldes räägiti ajalugu. Nüüd on see aeg ümber saanud. Loomata jäänud leudid tähendavad seda, et meie ajaloo kirjutamises on lüngad sees. Kui ma tahaks nüüd neid ununenud aastakümneid, 50., 60. 70.; talletada, siis läheb meil kohutavalt kiireks.

Kui tänapäeval räägitakse leuddist kui omaette asjast, unustatakse ära kõik see, mis neil loomulikult ümber oli, ei osata ega viitsita näha kultuuri tervikuna, esitatakse seda vaid turistidele, siis see on see surnud muusika.”

Veebruaris 1998 alustasin küsitlust, mille eesmärgiks oli selgitada välja Soome Lapimaal elavate saami noorte suhtumine oma rahva traditsioonilisse muusikakultuuri. Soomekeelne küsimustik oli koostatud kahes variandis: koltasaamide ja põhjasaamide muusikakultuurist. Kummaski ankeedis oli 51 küsimust, mis varieerusid vastavalt saamide ida ja lääne traditsiooni eripäradele. Kolm peamist küsimusvälja olid traditsioonilise ja modernse muusika osatähtsus tänapäevases saami ühiskonnas, kodu ja pere muusikatraditsiooni kandjatena ja noored muusikatraditsiooni kandjatena. Saatsin küsitlusi Soomes asuvatesse saami koolidesse ja tuttavatele saamidele. Nii posti kui ka elektronposti teel on hetkeseisuga laekunud 40 vastust (21-lt koltasaamilt ja 19-lt põhjasaamilt). Vastajad on vanuses 8 - 22. Vastuste väike arv ei võimalda teha representatiivset statistikat, ent selle põhjal võib tuua välja huvitavaid tendentse.

Oma sõprade, tuttavate ja pereliikmete muusikaeelistustest kirjutades hinnati nii põhjasaami kui ka koltade seas kõige enamkuulatumaks muusikastiiliks popmuusikat. Koltad mainisid ka kantrit, etnot, heavy rocki, tecnot, lööklaule ja klassikalist muusikat. Erinevalt põhjasaamidest nimetati konkreetseid ansambleid, näiteks Spice Girls’i. Põhjasaamide hulgas olid enam nimetatud stiilideks saamikeelne (levi?)muusika ja soome lööklaulud. Äramärkimist leidsid sellised stiilid nagu etno, disco, rock, tecno, tecnopop ja joiud.

Hinnates traditsioonilist lauluoskust valdavate leuddilauljate/joigajate populaarsust oma lähiringkonnas pidas enamik koltasaame neid ebapopulaarseteks, enamik põhjasaame aga populaarseteks. Traditsioonilise laulukunsti parimateks oskajateks loeti koltasaamide hulgas Jaakko Gauriloffi, Tyyne Fofonoffi ja Domna Sanilat. Parimaks oli peetud ka lihtsalt oma vanaema. Põhjasaamid nimetasid põhjasaame Nils-Aslak Valkeapääd, Wimme Saarit, Inga Juusot ja ansambli "Angelin tytöt" lauljaid.

Populaarsusprotsent kaasaegset saami muusikat viljelevate lauljate hindamisel oli põhjasaamide puhul taas kõrgem. Kui koltad piirdusid enamasti nappide ei/jah vastustega, siis põhjasaami noored lisasid tihti nii tunnustavaid kui ka kriitilisi kommentaare. Koltad nimetasid tuntumate saami muusikute seast koltasaami lauljat Jaakko Gauriloffi ja põhjasaami ansamblit "Angelin tytöt". Mõlemate repertuaaris on nii traditsiooniline kui ka modernne saamikeelne muusika. Põhjasaamid nimetasid lisaks eelpool mainitutele põhjasaami lauljat Mari Boinet ja põhjasaami ansamblit "Shamaani duo".

43 protsendil koltadest ja 80 protsendil põhjasaamidest on eakaaslasi, kes tunnevad traditsioonilist laulutraditsiooni. Koltad mainivad eeskätt sugulasi, näit. õde, nõbu. Põhjasaamid nimetavad lisaks sugulastele ka sõpru ja koolikaaslasi. Märgitakse ära sedagi, et joiata oskavad sõbrad on saanud lastelauvõistlustel hinnatavaid kohti.

Koltasaami noortest 14% ja põhjasaami noortest 20% märkis, et nende kodus on kombeks laulda leudde/joige. Koltasaamide puhul kirjutas 19% vastanutest, et lauldakse vanavanemate juures. Lauljatena nimetasid koltad sagedusjärjekorras vanaema, vanaisa, õdesid, vendi ja iseennast, põhjasaamid iseennast, ema, isa, onusid ja tädisid.

Koltad on oma lauluoskuse õppinud reeglina vanavanematelt või vanematelt inimestelt, põhjasaamid mainivad lisaks vanematele, vanavanematele, onudele-tädidele ka massimeedia didaktilist mõju joigude omandamisel.

Koltadel teeb leudditraditsiooni jätkumine pingutava hüppe üle keskealiste internaatkoolides soomestamispainet kogenud põlvkonna. Lauljatena on arvestavad vanurid ja noored. Põhjasaamidel on tähtis roll just keskealistel joigajatel. Sootuks vanavanemaid võib rahvamuusika hindamisel kammitseda usuvagadus. Põhjasaamidega vesteldes on öeldud välja tõsiasi, et tihti pole sobilik joiata usklike vanainimeste juuresolekul.

Kodus lauldakse koltanoorte tähelepanekute järgi perekesksetel sündmustel ja ka argipäeviti, kui on tuju. Noorte põhjasaamide poolt nähtuna saadab joig argiseid töid-tegemisi, näit. käsitööd, mootorsaaniga metsas sõitmist jne. Taas leiab äramärkimist massimeedia roll. On peresid, kus peale raadios või teleris olnud joigamist jätkatakse laulmist juba ise.

Kodust väljaspool lauldakse leudde rahvalikel pidustustel, kooliüritustel, reisil ja ka juhul, kui mõni tuttav seda palub. Põhjasaamidel seostub väljaspool perekonnaringi joigamine reeglina ürtustel ja kontsertidel esinemistega.

Vastanute seast pidas vaid üks koltanoor ennast leuddilauljaks. Teine, kes ei pidanud end oskajaks, mainis, et laulab siiski koolis. Vastuseks koltade teistest saamidest erineva tantsutraditsiooni tundmise kohta kirjutati, et kolta keele tunnis on neid õpetatud. Samuti nimetati ühe traditsioonikogemiskohana kooliüritusi, kus on tavaks esitada pärimusmuusikat.

Põhjasaami noortest nimetasid kaks end esinevateks muusikuteks ja kaks tunnistasid, et joigasid varem. Meenutati, et algkoolis tuli muusikatunnis joigamist harjutada. Samuti olevat lauldud keskkooli ajal.

Ükski vastanud koltanoor ei ole ise leudde teinud, ent esines optimistlik seisukohavõtt, et kunagi inspiratsiooni tekkides oleksid kindlasti üheks peamiseks teemaks põdrad. Üks põhjasaami noor on loonud ka ise joige. Teemadeks on olnud tuli, vesi ja põdrad. Samuti on sama vastaja teinud isikliku joiu oma tädile. Ent teine aktiivselt esinev joigaja tunnistab, et ei oska ega pole isegi üritanud. joige teha

Koltanoorte hinnangul peab heal lauljal olema rikas sõnavara ja hea fantaasia. Põhjasaamid nimetavad oskuslikku häälekasutust, isikupärast stiili, tugevat isiksust, hingelist ja vaimset tasakaalu ja tihedat kontakti loodusega. Ei välistata ka suguvõsa esiisadest joigajate geneetilist mõju.

Mõlema ankeedi vastuste hulgas mainitakse improvisatsioonioskuse tähtsust, ent otsest autorlust toodi koltasaamide juures esile vaid kahel korral, kus selleks oli vanaema, ja vaid üks põhjasaami noor joigaja tunnistas, et on loonud joige, sealhulgas ka isikliku joiu oma sugulasele. Oli informante, kes tunnistasid, et neil ei ole isiklikku joigu, kuna nende suguvõsas ei ole enam joigajaid.

Laulmise ajal laulja sisimas toimuvat kirjeldatakse järgmiselt: "Lähen joiu sisse. Mõtlen selle peale, mida joigan. Tegelikult pole ma joiates siin vaid mujal.”

“Kui joigan mõne tuttava inimese isiklikku joigu tuleb ta mulle tahes-tahtmata meelde ja joigan teatud mõttes temale."

Enamik kolta- ja põhjasaaminoori peab rahvariideid laulmise lahutamatuks osaks. Põhjasaamid teevad siiski suuremaid järeleandmisi rahvariide vormi osas. Seda võib teatud piirides muuta, kaasajastada.

Kui keskealiste põlvkond ei näi koltadest noorte silmis vanavanemate ja laste kõrval omavat märkimisväärset rolli laulutraditsiooni kandjana, siis põhjasaamidest noorte hulgas peetakse peamiseks mõjuriks u. 30-40. aastaste vanuserühma. Näib, et koltadest keskealised suhtuvad traditsioonilisse muusikasse suhteliselt ükskõikselt võrreldes sama vanade põhjasaamidega, kellel on asjast reeglina kindel poolt või vastu arvamus. Põhjasaamide juures on kodus mitte laulmise põhjusena toodud välja ka näiteks tõsiasi, et see ei meeldi vanematele.

Koolil on tähtis roll traditsioonide säilitajana. Kooli aktiivne seisukohavõtt ilmneb eriti kolta noorte vastustes. Ei saa muidugi jätta märkimata, et nüüdseks keskealiste saamide üks peamisi oma kultuurist võõrutamisinstantse on omal ajal olnud just kool, mis on ajast aega olnud riikliku ideoloogia esindaja.

Saamide juures, kus isiklike leuddide/joigude loomisel ja omamisel on olnud ühiskonnas tähtis sotsiaalne roll, on selle traditsiooni hääbumine märgiks ühiskondlike ja ka perekesksete suhete teisenemisest ja euroopapärastumisest.

Ühe rahvuse kahe erineva hõimu noorte poolt saadetud ankeete võrreldes tuli selgelt esile tõsiasi, et omakeelse raadio, televisiooni, haridus- ja kultuurielu tähtsust väikekultuuride püsimajäämisel ei saa alahinnata. Näiteks on joigamist õpitud ka massimeedia vahendusel. Telerist või raadiost kuuldud joigamine võib innustada edasisele perekesksele musitseerimisele. Noored joigajad on televisioonis toimunud lauluvõistlustel pälvinud märkimisväärseid kohti. Loomulikult on põhjendatud massimeedia standardiseerivat mõju taunivad murelikud seisukohavõtud, seda eriti saamide juures, kus rahvus jaguneb kultuuriliselt väga erineva kulturiga hõimudeks. Ent väliskeskkonna mõjusid arvestav dünaamiline areng on kultuuri säilimise seisukohalt vältimatu protsess.

Koltade laulutraditsioon on ankeedimaterjali põhjal otsustades jäänud pere- ja kogukonnakesksemaks kui põhjasaamidel. Põhjasaamide poolt parimateks muusikatraditsiooni valdajateks peetud joigajad on kõik massimeedia vahendusel tuntuks saanud muusikud. Koltasaamide poolt eelistatute seas on vaid üks professionaalne muusik, ülejäänud on külaühiskonnas traditsioonilist leuddipärandit edasikandvad laulikud.

Põhjasaamidel näib noorte traditsiooniteadlike inimeste ring olevat laiem ja nende vahelised kontaktid tihedamad, kui koltadel, kes nimetavad lauljatena peamiselt lähisugulasi. Ka on põhjasaamidel julgust läheneda oma traditsioonile vabamalt ja innovaatilisemalt kui koltadel. Traditsiooniehtsaid lauljaid ja kaasaegseid traditsioonilist stiili viljelevaid muusikuid tunnustatakse ja kritiseeritakse argumenteeritult. Rahvariietest rääkides sallitakse kaasajastavaid muudatusi.

Joig on midagi enamat kui pelk laulukunst. See on kompleksne nähtus, mis hõlmab nii saamide vaimset kui ka materiaalset kultuuri, nii eilset kui ka tänast rahvakultuuri.

Vana ja uus moodustab saamide mõtteilmas omalaadse terviku. Intervjuude ja küsitluste põhjal võib väita, et 20. sajandi lõpu saamiühiskonda iseloomustab liberaalne suhtumine omakultuurse elustiili säilitamisstrateegiatesse. Põliskultuuri kestmine tagatakse läbi mõõdukate muutuste, nii et noorem põlvkond tunneks end osana katkematust kultuuriahelast. Nii ankeetides kui ka intervjuudes rõhutati omakeelse televisiooni, raadio ja muusikatööstuse suurt tähtsust väikekultuuri püsimajäämisel. Joigamist ja leuddimist on nimelt õpitud ka massimeedia vahendusel. Saamid on jõudnud nii teadlikult kui ka alateadlikult arusaamisele, et väliskeskkonna mõjusid arvestav dünaamiline areng on kultuuri säilimise seisukohalt vältimatu protsess.

Saami noorte vastustest ilmneb , et perekond on kaotanud või kaotamas oma juhtivat rolli muusika- (ja mitte ainult muusika-) traditsiooni säilitajana. Seda tendentsi on tunda eriti koltade juures. Tegu on 50., 60. ja 70. aastate soomestamise tulemusega, kus saamlus oli midagi vana ja võõrast, mis oli parem unustada. Sellest ajast on keskealistel saamidel säilinud alateadlik hirm erineda ümbritsevast kultuurist. Seetõttu on nende sugupõlve ajal sattunud ohtu traditsioonide loomulik säilimine.

Läänes näib küsitletute side oma muusikaliste traditsioonidega olevat tugevam kui idas. See on mõistetav mõeldes koltade ja põhjasaamide erinevale ajaloolisele taustale, eriti Teise maailmasõja poolt põhjustatud ajalookeerdkäikudele. Põhjasaamid elavad siiani valdavat oma põlistel asualadel. Kui sealt on lahkutud, siis pigem vabatahtlikult kui sunniviisiliselt. Suhe oma maaga on andnud neile võimaluse tunda uhkust oma põlisuse üle ja julgust jääda iseendaks. Praegu Soome Lapis elavad koltad ei oma enam otsest kontakti oma põliste aladega. 40. aastate teise poole sõjakeerises pidid nad lõplikult maha jätma oma kodukülad Petsamos ja alustama pagulastena uut elu Soomes. Võõral maal ja võõra rahva keskel elamine pole soosinud traditsioonide sujuvat jätkumist. Koltadel on paraku juba lihtsam rääkida omavahel soome keelt kui kolta murret. Keel on aga üks esmaseid kultuurikandjaid ja –hoidjaid. Keele hääbudes kaob ka omakeelne laulutraditsioon, mis on tihedalt seotud instrumentaalmuusika ja tantsukultuuriga. Norra, Rootsi ja Soome piirialal elavate põhjasaamide olukord on tunduvalt parem. Saami keel on säilitanud peamise suhtlusvahendi rolli. Üksteise riigikeeli ei pruugita mõista, ühist emakeelt osatakse aga kindlasti. Maailma kõige rahulikum piir ei takista hõimu omavahelisi keele- ja kultuurikontakte. Tänu kõigele sellele on põhjasaamide rahvuslik enesehinnang märgatavalt kõrgem kui koltadel, kelle valulävi kõikvõimalike võõrmõjude suhtes on väga madal. Uut tõrjudes jääb aga traditsioon elukaugeks ja hääbub.

Välitöömaterjalide põhjal võib väita, et 20. sajandi lõpu 21. sajandi alguse saamiühiskonda iseloomustab omakuulturse elustiili väärtustamine. Noortelt saadud vastustest ilmnes nende positiivne suhtumine ja suur huvi oma muusika- ja rahvakultuuri vastu laiemalt. Kuigi traditsiooniline muusika pole noorte saamide jaoks enam identiteediliselt määravaim näitaja, on see siiski tähtis osa nende elust. Seda loomulikult neile sobivas kaasajastunud vormis.


algus | esileht | kava | esinejad | tekstid | esimene ringkiri

 [sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]