[sündmused]   [tekstid]  [vanaisad]   [inimesed]   [haagid] [galerii]  [esilehele]

TEKSTID

vene keeles
inglise keeles


kava | esinejad | vastukajad

avaloeng 25. juulil 2001 Tartus

ETNOFUTURISM JA KOSMOFUTURISM
Meie filosoofia edasiarendamisest

Kari Sallamaa (Oulu, Soome)

Ma pean nüüd siin selle avaloengu, mille ma oleksin pidanud ette kandma möödunud aprillis Udmurtias Tangõra etnofuturismi festivalil, millest ma aga paraku osa võtta ei saanud. See pealkiri on iseäranis sobilik, kuna viimane aeg on avardada etnofuturismi haaret, nii et see hõlmaks ka globaalse eksistentsi ja hävingu probleeme. Olles isiklikult sellest nähtusest kõnelnud ja kirjutanud väga mitmes seoses alates 1996. aastast, ning olles juba endagi mõtlemises tähele pannud teatavat paigalseisu, pean oma kohuseks edeneda ja püüda meie liikumise tarvis uusi ideid arendada.

Mõne aasta eest oli populaarne ka kultuuriringkonnis rääkida termodünaamika teise põhiprintsiibina tuntud nähtusest – entroopiast. Ehkki ma pean selle kasutamist kultuurilise metafoorina küsitavaks, on ometi tõsi, et globaalsed protsessid kulgevad looduse, keele ja kultuuri ühtlustamise suunas. Etnofuturismil peaks nende ohtude kohta üht-teist öelda olema.

Etnofuturismi üle on viimasel ajal eriti elavalt diskuteeritud just siin Eestis, selle programmi hällis, Udmurtias ja internetis. Toimub võimuvõitlus nähtuste, kohtade ja etnoste nimetamise õigsuse üle. Kas tuleks öelda laplased või saamid, mordvalased või ersad ja mokšad? Kas Mordva pealinna tuleks nimetada Saranskiks või Saran Oš’iks, Udmurtia pealinna Izhevskiks või Izhkariks?

Etnofuturismi on defineeritud õige mitmeti. Eriti on vaieldud selle haardeulatuse üle: on see globaalne ja üldine, või peaks ta piirduma üksnes soome-ugri või uurali maailmaga?

Ott Heinapuu on kritiseerinud mind selle mõiste liiga avara ja seega liiga lõdva käsitluse pärast, teisalt aga kitsuse pärast lugeda seda ainult uurali rahvaisse puutuvaks. Seega räägiksin ma pigem uurali filosoofiast /maailmavaatest/.

On tõsi, et etnofuturistlikud ideed on mingil määral levinud Venemaal ka turgi rahvaste seas. See on üsna mõistetav. Soomeugri ja turgi rahvad on elanud kõrvu ja segiläbi eriti Kesk-Venemaal ning nende keelesüsteemid erinevad indo-euroopa omadest. Ehkki vana teooria uurali ja altai keelerühmade lingvistilisest sugulusest enam ei kehti, on ilmne, et nende keelelises mõtlemislaadis on rohkesti sarnast.

Seepärast ma paneksin ette, et meie järgmine konverents võiks toimuda Kaasanis, Tatarimaal kui soomeugri ja turgi rahvaste ühisfoorum etnofuturismi lipu all. Nagu ungari professor, endine Soome-Ugri Kirjanduse Ühingu esimees Péter Domokos on osutanud, oli tsaariaegne Kaasan soomeugrilaste oluline vaimukeskus: õpetajate seminar, Kaasani kirjastuste välja antud raamatud jms. Sealses ülikoolis pidasid loenguid eesti professorid Mihkel Veske ja Walter Anderson.

Ma olen täiesti nõus, et etnofuturism ei pruugi piirduda üksnes uurali rahvastega, kuigi seda on loodud ja levitatud just uurali kontekstis. Etnofuturism sobib ideaalselt ka Neljanda maailma tarvis, kõigile põlisrahvaile, pärismaistele rahvastele ja etnilistele rühmadele üle kogu maailma.

Näiteks kui ma möödunud aasta märtsis pidasin Pariisis Sorbonne’i rahvusvahelisel kollokviumil ettekande etnofuturismist, siis märkis professor Jean-Léo Léonard, et Mehhiko Chiapa indiaanlaste zapatistlikul liikumisel on sellega palju ühist. Zapatiste võib lugeda Mehhiko etnofuturistideks. Üks sarnane joon on juba tegevuse vägivallatu iseloom. Poeesia võib olla tugevam kui relvad.

Põhjus, miks ma tahaksin rääkida ka kosmofuturismist, on see, et etnofuturismi arenedes on vaja paigutada see laiemasse konteksti. Kosmofuturismi mõiste pärineb rahvastikuteadlaselt, professor Rein Taageperalt, kes pidas põhjaliku loengu meie eelmisel konverentsil samas paigas 1999. aasta mais. Tema mõisted olid (1) etnopreterism, nostalgilised katsed säilitada etnilisi kultuure sama puhtana, kui need traditsiooniliselt on olnud, (2) kosmofuturism kui seisukoht, mis ei pööra tähelepanu rahvuslikele ja etnilistele probleemidele ning (3) etnofuturism kui midagi nende kahe vahepealset. Ma loodan, et Ott Heinapuu tegeleb nende küsimustega homme põhjalikumalt ja eriti, et ta pakub välja etnofuturismi uusi kontseptsioone.

Ma aktsepteerin küll Taagepera terminoloogilist jaotust, kuid tahaksin esile tuua veel teisigi kosmofuturismi aspekte. See peaks haarama kõige laiemat konteksti – arvestama nii globaalseid kui lokaalseid ökoloogilisi ja kultuurilisi tingimusi maailma tuleviku seisukohast. Selles tähenduses on etnofuturism kosmofuturismi oluline osa. Kosmos tähendab loodust, looduslikke ja inimressursse, kultuuri ja infotehnoloogiat koos. Etnofuturism võib etnilist linnakultuuri rajades harmoniseerida linna ja maa suhteid. See võib päästa traditsioonilist külakultuuri mandumast surnud muuseumipahnaks, etnopreteeriliseks kasutuks kolaks. See võib täie õigusega kritiseerida tehnoloogiat, eitamata selle parimaid saavutusi.

Etnofuturism võib harmoniseerida suhteid loodusega, ehk taaselustada meie rahvaste algseid religioone kui alternatiive kolmele Palestiina päritolu ainujumalakultusele. Kristliku patriarhaalse Jumala paljuarutatud surm annab maad usu taastekkele. Kristlike mustakuueliste vaimulike asemel tuleks meil eelistada šamaane ja lumivalges rüüs ohverdavaid preestreid. Mordva põlisrahvad ersad ja mokšad räägivad Vete-Emast ja Maa-Emast (Mastorava). Lauldes nagu Toorama, voogab igikestev ema meist läbi maapinnast taevani. Miks mitte rääkida ka Päike-Emast ja Kuu-Isast? Annab ju ema harilikult soojust ja hoolitsust, isa aga karistab oma külma käega.

Ehkki ma ei ole eriti religioosne inimene, usun ma mingisugust jumalat kui vaja ja kui see tundub mõttekas. Ma võin kujutleda Inmarit või manside Maailma Valvurit või Andrei Rubljovi Hristos Pantokratorit.

Kui uskuda UNICEF’i ja Worldwatch Institute’i pessimistlikke ennustusi, siis selle sajandi lõpuks jääb tänapäeval maailmas leiduvast umbes 6000 keelest järele ütleme 150, siis võib küsida, kas säilib ainuski uurali keel. Ja kui siis on veel alles meie suurim – ungari keel – kuidas see siis tohutus indo-euroopa keelte ookeanis ilma sugulaskeelteta hakkama saab? Oma keele säilitamiseks on meil tarvis etnofuturismi, ja see toimib tõesti, nagu võib näha liivi keele ja kultuuri näitel. Aga ka vadja keele Ingeris võib etnofuturism päästa. Ja palju muidki. Isegi samojeedi kamassi annab ellu äratada: etnos on olemas, ainult keel on surnud.

Etnofuturism ei tähenda mingisugust nostalgilist kurtmist kriitilise massi üle, mida on vaja keele ja kultuuri säilitamiseks. See oleks Taagepera mõistes etnopreterism. Kuna etnofuturism näitab konkreetselt traditsioonide ja kultuuride vaimset väärtust, siis paneb see olemasoleva lootusetu olukorra proovile ja saab seega etnokrititsismiks.

Meie jõud peitub vaimses aktiivsuses. Soome-ugri ajalehtedes võib kohata selle kontseptsiooni variatsioone, näiteks etnoduhovnost (etnovaimsus) “Kudo-Kodus” 1/2001 (Mari El): see rõhutab uue etnilis-eetilise liikumise vaimseid aspekte.

On oluline rõhutada, et etnofuturism ei ole enam mõne esteetilise või kirjandusliku nähtuse ebamäärane silt. Nüüd on see üha rohkem ja rohkem täiemõõduline esteetiline, poliitiline ja kultuuriline programm. See laieneb külaplaneerimisele, öko- ja kultuuriturismile jne. Seega peavad sel olema ka filosoofilised põhimõtted kõigis kolmes põhivallas: ontoloogias, epistemoloogias ja eetikas.

Selle juhtpõhimõte on uue ja vana vaheline dialektika, iidne mütoloogia pluss folkloor ja ravusromantism ühendatud tänapäevaste väljendusvormidega. Siinkohal sobib kasutada venekeelset sõna polistilistika. Teine asi on selle seos kuulsa postmodernismiga. Etnofuturism pole õieti postmodernne vaid ülemodernne. See ei tule pärast modernismi, vaid käib üle modernismi ja samuti üle juba iganenud postmodernismi. Viktor Šibanov kaevab homme postmodernismile suure haua.

On selge, et kuigi me peame rõhutama juurte (s.t. mütoloogia, folkloori ja rahvususundi) tähtsust, tuleb mõista, et väikerahvad ja etnilised rühmad ei saa enam läbi ilma moodsa tehnoloogia ja meediata: video, arvuti, interneti kodulehekülgede, virtuaalvõrgu ja muu selliseta. Kuna nii mõneski Venemaa paigas on paberinappus, siis alternatiiv võiks olla elektrooniline raamat, aga siin tekib jälle teine probleem – ülikoolidel ja ühinguil ei jätku vajaliku tehnika hankimiseks raha, eraisikuist rääkimata.

Nüüd veel mõni sõna epistemoloogiast. Tuntud eesti kirjanik Jaan Kaplinski, kes on õigupoolest ka ise filosoof, pidas sel teemal loengu “Kui Heidegger olnuks mordvalane” möödunud aprillis Soomes Tamperes toimunud suurel filosoofiaalasel sümpoosionil. Kahju, et Kaplinski ei saanud tulla siia meie konverentsile avaloengut pidama, nagu esialgu plaanis oli.

Kaplinski sõnul on seni filosoofiat kõige edukamalt viljeldud klassikalises kreeka keeles, ka saksa ja hiina keeles, aga näiteks mitte üheski soome-ugri keeles. See ei ole küll päris tõsi, aga meie filosoofid pole maailmakuulsad nagu Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger või Kung Fu-Tse/Confucius/ ja Lao Tse. Me oleme äärerahvad ning olgem selle üle uhked. Aga omad filosoofid on meil igatahes olemas. Ma nimetaksin veel kord kolm nime: saam Lars Levi Laestadius (sündinud 1801), komi Kallistrat Zhakov, eestlane Uku Masing. Nad kõik on mitmekülgsed õpetlased: vaimulikud, teoloogid, filosoofid, teadlased, kirjanikud, kõnemehed. Läbi ja lõhki intellektuaalid.

Kõik nad on näidanud, et kunstlikud piirid religiooni, teaduse, filosoofia, kirjanduse ja kunsti vahel on kunstlikud. Kui Zhakov nimetab oma vaimset ehitist limitismiks, siis tähendab see piiride hajutamist, nende ületamist. Me võime liita mõtteid, kartmata olla ebaloogilised või ebadialektilised. Postmodernismi taotlus on palju tagasihoidlikum – üksnes piiri hajutamine kirjanduse ja filosoofia vahel.

Kaplinski sõnul on filosoofid rääkinud keelest suhteliselt palju, aga enamasti keelest üldiselt, mitte konkreetsetest keeltest nagu klassikaline kreeka keel, inglise, soome, hopi või ersa keel. Keelestruktuuride erinevusi ei ole piisavalt käsitletud, mistõttu on väga vähe uuritud ka nende mõju filosoofilisele mõtlemisele.

Kuid on olnud mõningaid mõttetarku nagu Friedrich Nietzsche, kes Kaplinski väitel esimesena osutas keele ja mõtlemise seostele (tegelikult ei olnud ta kõige esimene, nagu me peagi näeme). Oma teoses “Jenseits von Gut und Böse” (1886; Teispool head ja kurja) ütleb Nietzsche: “Uurali-Altai keelealade filosoofid (kelle keeltes subjekti mõiste on kõige nõrgemini arenenud) näevad maailma ilmselt teisiti kui indogermaanid või moslemid.”

Edasi, vastavalt oma ettekande pealkirjale, küsib Kaplinski, kuidas oleks filosofeerinud Heidegger siis, kui ta olnuks mordvalane – ersa või mokša – ning oleks kasutanud üksnes oma emakeelt. Siis oleks ta võinud vastata Nietzsche küsimusele uurali-altai filosoofia kohta. Igatahes oleks oleks see kindlasti olnud väga erinev saksakeelse Heideggeri omast.

Kaplinski küsib, kas võiks see siiani olematu soome-ugri filosoofia anda meile midagi, mida indoeuroopa või hiina oma ei võimalda. Põhiväärtused paistavad olevat järgmised: (1) kontseptsioonilise mõtlemise konkreetsus ja fenomenoloogiline nominalism indogermaani realismi asemel, see tähendab, et iga mõiste kohta käib üks täpne sõna. (2) Induktiivsus: üksikasjult üldistuse poole ja mitte vastupidi nagu indoeuroopa mõtlemises. Universaalid, üldistused, platoonilised ideed pole meie keeltele nii omased kui üksikasjad. Indoeuroopa keeled klassifitseerivad mõisteid rohkem piiritleva definitsiooni põhjal, nagu teeb Aristoteles. Uurali keeled seevastu loendavad ja järjestavad asju. (3) Onomatopoeesia ehk ideofoonia: /alternatiivsõnade/paarisväljendite/paarsõnade rikkus. Seeläbi sobivad uurali keeled ideaalselt tänapäeval levinud “hägusa loogika” väljendamiseks.

Ning sõnade etümoloogia metafoorsus. Kaplinski toob näiteks saksakeelse sõna Ursprung (päritolu, alge), mida Heidegger sageli kasutab. Tegelikult tähendab see “hüppe alustamist”. Kaplinski ütleb: “Meie ‘algupära’ on sootuks erinev asi, see on ühtlasi nii algus kui lõpp, viimne jäänus, noodavõrgu sopp, kuhu kogutakse kalasaak.” Lubage mul lisada, et see on ka üsk, naise või emaslooma taguots/põhimik/, kust algab bioloogiline elu. Minu ‘algupära’ lähtub mu ema üsast, ühtlasi aga pikast reast mu esiemade üskadest.

Kaplinski küsib, kas seesugune soome-ugri filosoofia on üldse tõeline filosoofia või on see kõigest filosoofia taotlus. Igatahes on sellelgi eluõigus kui võimalusel, mida lääneeurooplased on oma teist laadi keeli kõnelevaile vendadele sageli keelanud. Aga minu arvates on juba olemas ka seesugune soome-ugri filosoofia. Ainult et see on laiali puistatud paljude mõtlejate tekstidesse. On tarvis see kokku koguda ja süstematiseerida kui etnofuturistlik filosoofia.

Jah, kui Heidegger oleks olnud mordvalane, ersa või mokša, poleks ta saanud Freiburg im Breisgau ülikooli rektoriks ega kandnud natsipartei liikmemärki. Ta oli natside Blut und Boden-romantismi ja saksa spekulatiivse elufilosoofia kõige kuulsusrikkam esifilosoof/filosoofiline toetaja/, nagu on näidanud György Lukacs oma teoses “Die Zerstörung der Vernunft” (1953; Mõistuse destruktsioon).

Me peame mõistma riski, et etnofuturismi luues peitub alati oht langeda sedasorti müstiliste reaktsiooniliste ideede ülistamisse. Indogermaani ja kristlik juudi metafüüsika ei paku lahendust meie rahvaste ja etniliste rühmade kõige olulisematele kultuuriprobleemidele. Etnofuturistlikul kultuuril, kirjandusel, kunstil ja kriitikal on ikka ka oma poliitiline külg. Küsimus seisneb selles, kuidas vältida ühest häälekat kultuuri, täpsemalt kaldumist moralismi, ettekirjutustesse ja didaktikasse, ning saavutada kõrget kvaliteeti ja väärtust, mis ei juhindu Lääne või Vene meeste väikekodanlikest kaanoneist, Kanti esteetikast ja moraalihinnanguist. Meil on vaja etnofuturismi paljuhäälset koori vastukaaluks kujuteldavale universaalsele/ühtsele/, monoloogilisele/ühehäälsele/ humanistlikule traditsioonile, ontoloogilisele imperialismile (Emmanuel Levinas), mis algab Sokratesest ja lõpeb Heideggeriga.

Heidegger ja tema fenomenoloogiline eksistentsialism on võimalik üksnes Läänes ja Lõunas, Kesk-Euroopa poolkeral, mitte ääremail, mitte Põhjas ega Idas. Selle filosoofia rakendamisel pole siin mõtet. Siinne elu on sellise rafineeritud filosoofia jaoks liiga karm ja külm. Ning seda ei ole ka vaja. Meil on omaenda etnofuturistlik filosoofia.

Kui Heideggeri keelefilosoofia põhineb saksa keelel, siis tema mõtlemine on üleni märgitud indogermaani mentaliteedist. Selline maailmakuulus dekonstruktivistlik filosoof nagu Jacques Derrida näitab kriitiliselt, et Heideggeri metafüüsika toimib üksnes indoeuroopa lingvistilise keskkonna raames. Edasi nendib Derrida: “Metafüüsika – see on valgete mütoloogia, mis taaskinnitab ja peegeldab Lääne kultuuri: valge inimene võtab oma mütoloogiat, indoeuroopa mütoloogiat, oma logos’t, see tähendab oma keele mythos’t universaalse avaldusena sellest, mida ta iganes peab või tahab nimetada mõistuseks” (Margins of Philosophy 1982). Tasub meenutada, et päritolult ei ole Derrida mitte kõrgelaubaline Pariisi intellektuaal vaid Alzheeria juut.

Vaatamata kogu oma progressile pöördub Lääne filosoofiline traditsioon ikka tagasi arutelu juurde filosoofi ees oleva laua eksistentsi üle. Ja nagu ütleb Uku Masing, poleks uurali rahvad algselt kunagi selle peale tulnud, et eksistents võiks erineda olemisest. /et eksistents võiks olla midagi muud kui olemine./ Ja tõepoolest – ka mitte-lind on ometi lind, inimlind on samuti lind nagu Kučõran Juri (Juri Lobanovi) kujundatud Udmurtia vabariigi vapil ja nagu soome-ugri noorteorganisatsiooni MAFUN lipul.

Eesti kirjanik Andres Ehin osutas 1999 Raplas peetud rahvusvahelisel Uku Masingu sümpoosionil, et esimene, kes mõistis mõtlemise sõltuvust keelest, oli saksa parun Wilhelm von Humboldt oma essees “Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues” (1836; “Inimkeelte ehituse erinevusest”). Erinevaid keeli rääkivate inimeste, eriti erinevasse keelerühma kuuluvate inimeste mõtlemine on erinev.

Ehini sõnul järgivad ka Ameerika etnolingvistid B. L. Whorf ja Erward Sapir Franz Boasi jälgedes sama laadi ideid, toetudes Ameerika indiaani keeltele: “Iga etnos moodustab oma maailmapildi vastavalt oma keelele ja see erineb teiste rahvaste omast.” Seega polnud Friedrich Nietzsche sugugi esimene, kes täheldas keele ehitusest sõltuvat mõtlemise eripära, nagu Kaplinski ütleb. Aga Nietzsche teeneks jääb osutamine tõsiasjale, et soome-ugri ja altai rahvad erinevad mõtlemise poolest indogermaanlastest.

Ka Uku Masingu mõte liigub sama rada, kui ta rõhutab, et oma keele ehituse ja traditsioonilise mentaliteedi poolest on eestlased seotud euraasia ja paleoarktika metsarahvaste ning teatud määral ka aasia kõrgkultuuridega rohkem kui lääne, see tähendab saksa väikekodanliku mõtlemislaadiga. Selliseid mõtteid leidub näiteks Masingu essees “Eesti hingest” (1935).

Nii nagu epifaania on oluline lapse jaoks, näiteks sügavuse puudutus igaveseks kaotatud varase lapsepõlveparadiisi mälestuse näol, nii on täiskasvanule ülimalt oluline hierofaania, esivanemate vaimude püha puudutus, pühade puude, metsa, kivide, kaevude ja muude kultusepaikade olemasolu. Sellega seoses ma ainult osutan, ilma tsiteerimata, Mircea Eliade teosele “The sacred and the profane” (1959; Püha ja paganlik). See nagu ka tema laiemalt tuntud teos “The myth of the eternal return. Archetypes and repetition” (1949; Igavese taassünni müüt. Arhetüübid ja jätkuvus) rõhutab loodusliku aja (Henri Bergsoni durée) ja kultuuraja ühitamise tähtsust. Selle 1992 ilmunud soomekeelne tõlge kannab alapealkirja “Kosmos ja ajalugu”.

Kõige olulisem probleem on energia. Mitte ainult füüsiline või elektrienergia, vaid ka vaimne energia. Vaim ja hing, seesmine vägi. Vägi pole midagi muud kui energia. Nietzsche ‘tahtejõud’ tähendab võitlust energia pärast. Lars Levi Laestadius näitab, mis laadi vaimuenergia peitub palves ja ekstaasis. Seda võib võrrelda šamanismiga loodusrahvaste juures nagu handid, mansid ja neenetsid.

Seega võivad traditsioonilised religioossed käitumisvormid, nii kristlikud kui “paganlikud” – palved, nõidumine, loitsud, itkud, ohverdamine – olla etnofuturistliku kultuuri olulisteks osisteks. Need on kosmilise ja individuaalse energia ümbersuunamise moodused. Itku või loitsu salapärane keel sobib jumalale, inimesed ei pruugi sellest tingimata lõpuni aru saada. Sel moel võime hakata ka taas aru saama loomade, oma klanni esivanemate keelest.

Indogermaani analüütilise mõtlemise kõrval on meil vaja uurali, altai, pärismaist sünteetilist mõtlemist. Lääne filosoofia on sama analüütiline ja tükatine kui Lääne meditsiingi oma vivisektsiooni ja keemiliste ravimite pealesurumisega.

Maoori romaanikirjanik Patricia Grace (Uus-Meremaa) ütles 1993 Norras peetud pärismaise kirjanduse seminaril Tromsoe ülikoolis, et tema rahval on mõtteid, aga mitte mõtlemist, on ideid, aga mitte filosoofiat. Kui võtta filosoofiat Veneetsia tinakongina, mõtlemise hullusärgina, kui see tähendab surnud ideoloogiat, siis võib selle seisukohaga leppida. Kuid meie müütiline mõtlemine ning lääne ideoloogia, “valge mütoloogia” dekonstrueerimine peaks andma enofuturismile paindlikkust. See on trump keskpärase lääne ja vene kultuuri vastu. Etnofuturism tähendab vastuseisu lääne eurotsentrismile, kultuuri amerikaniseerumisele ning suurvene tagurlusele.

Noor saami kirjandusteadlane Rauna Kuokkanen valmistub kaitsma oma doktoriväitekirja Ameerika pärismaalaste esteetika ja filosoofia põhjal Canadas Vancouveri ülikoolis. Tänapäeval, nagu ta ütleb, on mõttetu rääkida postkolonialismist, kuna kolonialism pole kaugeltki läbi. See jätkub mõlemal Ameerika mandril, Venemaal ja paljudes muudes kohtades, kus elab veel põlisrahvaid, aborigeene, pärismaalasi, autohtoone. Nende hulka kuulub ka enamik uurali rahvaid. Ning ka Soome saamide olukord on samasugune. Aga minu meelest pole postkolonialismi kriitika meie poolt õige lähenemine. Uurali etnofuturismist on meil rohkem kasu kui anglo-saksi postkolonialismist.

Nüüd veel mõni sõna ontoloogiast. Mõned Lääne mõtlejad nagu Gaston Bachelard on nimetanud ümarust, ringi kosmose põhivormiks. “La philosophie du rond” on jutuks tema kuulsas raamatus “La poétique de l’espace” (1957; Maailmaruumi poeetika). Ka ideaalne ehitus on ümmargune nagu saami või neenetsi koda; maja või toa neli nurka rikuvad üldist harmooniat. Ma tahaksin lisada, et ka aeg pole lineaarne. Seegi käib ringi, nagu me võime mõista Mircea Eliade igavesest taassünnist. Esiemad ja muistsed kuningad on ikka kohal. Samas vaimus on kõnelnud ka kuulus saami universaalkunstnik Nils-Aslak Valkeapää.

Universum on ellips, nagu tõestas Einstein oma relatiivsusteoorias. Üsk on ellips. Šamaanitrumm tangira on kas ümmargune või ellipsikujuline. Ameerika päritolu näitleja, tantsija ja šamaan Norman Charles, kes elab Rootsi Saamimaal ning annab etendusi koos saami näitlejatari Asa Simmaga, ütles mulle kunagi: “Kõik on ümmargune, ka värvid. Suudad sa ette kujutada, et punane on nurgeline? Kas inimese nägu on nurgeline? Ja kui sa käid ringi nagu türgi dervišid Konyas, võid tundide viisi nõnda ringi käia, ning sattuda ekstaasi, saavutada nägija seisundi. Pole vaja mingeid narkoaineid ega napsi.”

Ja viimane punkt – eetika ja poliitika. Etnofuturistliku projekti kõige tähtsam tegur on rahvuslik eneseteadvus. See pole enesestmõistetav isegi “suurte” soome-ugri rahvaste puhul, kes elavad kolmes sõltumatus riigis. Soomlaste rootsistamine pole kunagi õnnestunud nagu saksastamine Eestis, väidavad Kalle Eller ja Rein Taagepera. Suurimaks takistuseks oli keel ja sellel põhinev mõttelaad. Nii tuli rootsikeelsed intellektuaalid soomestada, et moodustada rahvust ja riigis võimu võtta.

Ent viimase mõnekümne aasta jooksul on amerikaniseerimine igati, vaat et valdavalt, läbi läinud, kuna elektrooniline meedia, reklaam, kooliõpetus ja paljud muudki kultuurivaldkonnad kasutavad ohtrasti inglise keelt ning soodustavad eriti Ameerika kultuuri kriitikavaba imetlust. Eestis on veel teisi, pigem poliitilisi põhjusi, nõukogudeaegne taak ja kunagiste pagulaste mõju.

Globaalne imperialistlik süsteem toimib veel õige jõudsasti, ja selle tuum on majanduslik. Tänapäeval võib seda nimetada globaliseerumiseks. Kuna Vene riiklik majandus on nõrgem kui Rootsi oma, ei saa see kuuluda imperialistlikku süsteemi, mis koosneb USAst-Canadast, EList ning Jaapanist-Lõuna-Koreast. Ainult riigi sees kohalikul tasandil saab Venemaa rakendada majanduslikku imperialismi, lastes näiteks Lukoilil ja Gazpromil naftat ja gaasi puurida, kahjustades seega uurali ja teisi põlisrahvaid.

Putinlik julgeolekukeskne/kagebistlik/ süsteem ning tsaari- ja nõukogudeaegse supervõimu nostalgia kätkevad endas kahtlemata suurt ohtu. Kristlusel on olnud tähtis osa nii Lääne kui Vene koloniaal-imperialistlikus mõtlemises. Varem hoidsid Nõukogude armee vaimu ülal politrukid; tänapäeval õnnistab Vene vägesid õigeusu preester, kui nad räpasesse sõtta Tšetšeenia tsiviilelanikke tapma lähevad.

Kolmas maailmasõda on juba alanud, ehkki pikkamööda ja nähtamatult, koos massiliste ökokatastroofide, viimsete loodusvarade ärakasutamise, vargsete genotsiidide ja etniliste puhastustega üle kogu maailma, ka kõige põhjapoolsemas maakera nurgas. See on kiskjalik tehnoloogiline üle jõu tarbiv süsteem, mis teisalt toodab vaesust, nälga ja haigusi.

Ühendriikide uus president George W. Bush jr. on astunud sõtta kogu ülejäänud maailma vastu, keeldudes liitumast Kioto lepinguga. Ta on käsile võtnud II Tähesõja programmi, alustades seega uut võidurelvastumise ringi. Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO, IMFi-Maailmapanga, ELi, NATO ja G-8 rühma juhitav imperialistlik globaliseerimine on muutnud Seattle’i, Washingtoni, Praha, Göteborgi ja eriti Genova tänavad lahinguväljadeks. Carlo Giuliani on märter ka meie jaoks.

Kõige selle taustal vajavad uurali, altai ja teised põlisrahvad omaenda läbimõeldud filosoofilist ja poliitilist programmi, lühidalt etnofuturismi. Kuna imperialistlikku võimusüsteemi veetakse ringi nagu Jagannatha/Krišna/Mooloki/ vankrit, võib etnofuturism selle hiigelrattaisse kaikaid pilduda. On vaja püsima jääda koos oma traditsioonide ja kultuuriga. Ellu jäävad äärealad, mitte keskused.


esileht | kava | esinejad | esimene ringkiri | vastukajad

 [sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]