[tapahtumia]    [tekstejä]   [isoisät]   [ihmisiä]  [linkkejä] [galleria] [etusivu]

Kari Sallamaa
Oulun yliopisto

ETNOFUTURISMIN FILOSOFIA SUOMALAIS-UGRILAISTEN KANSOJEN SÄILYMISEN PERUSTANA

Etnofuturismin III maailmankonferenssi, Tartto 5.5.1999
 

Olemme tilanteessa jossa etnofuturismin kymmenvuotisjuhlaa viettäessämme olemme samalla vahvistamassa sen lopullisesti suomalais-ugrilaisten ja hiukan laajemmin, nenetsit mukaan lukien, uralilaisten kansojen taiteen omimmaksi filosofiaksi sekä estetiikaksi. Kymmenessä vuodessa etnofuturismi on kehittynyt muutamien nuorten tarttolaisten runoilijoiden päähänpistosta vakavasti otettavaksi kansainväliseksi taiteelliseksi suuntaukseksi ja esteettiseksi ohjelmaksi. Ja kun vuonna 1994 täällä Viron intellektuaalisessa keskuksessa järjestettiin nuorten suomalais-ugrilaisten taiteilijoiden ensimmäinen konferenssi, voimme nyt kolmatta vastaavaa tilaisuutta pitäessämme todeta viidessä vuodessa tapahtuneen ihmeitä. Yhä useammalla uralilaisella kielellä on viime vuosina ilmestynyt uusia, niin nuoria kuin vanhojakin runoilijoita. On jopa syntynyt aivan uusia kirjallisia kieliä, ts. kieliä joilla ei ennen ole ilmestynyt painettua kaunokirjallisuutta. Mainitsen vain lyydin ja vepsän kielet Karjalan tasavallassa (Miikul Pahomov ja vepsäläisrunoilija Nikolai Abramov) sekä kolttasaamen kielen, kun Claudia Fofonoff on tänä vuonna julkaissut ensimmäisen koltankielisen runokokoelman. Sellaisella harvinaisella kielellä kuin luulajansaamella on Stig Riembbe Gaelok julkaissut jo kymmenennen teoksensa tänä keväänä. Samoin muutamat etnofuturistiset kuvataiteilijat ovat saaneet jo maailmanlaajuista mainetta, kuten võrolainen Navitrolla.

Tässä valossa tehtäväni on nyt hahmottaa joitakin filosofisia ja esteettisiä perusteita etnofuturismille, otsikkoni mukaisesti kansojemme säilymisen perustana. Koska olen kirjallisuuden tutkija, lienee ymmärrettävää, että tarkastelupisteeni on kaunokirjallisuus, mutta pyrin pitämään ovet auki myös muille taiteille. Olen viime vuosina hahmotellut näitä ajatuksia erilaisissa konteksteissa, mm. fennougristikongresseissa ja AFUL:n konferensseissa Lohusalussa 1996 ja Syktyvkarissa 1998, samoin erinäisissä julkaisuissa. Olen mm. kehitellyt "pohjoisen filosofian" käsitettä ensi syksynä Lapin yliopiston julkaisusarjassa ilmestyvässä artikkelissa, jonka keskeiset osat epäilemättä soveltuvat etnofuturismiin. Pyrkimyksenä on kokonaisen filosofian luominen, eli asettaa perusteet sekä ontologiaan, epistemologiaan että etiikkaan.

Voimme halkaista käsitteen: etnos merkitsee pientä kansaa tai kieliryhmää, joka elää enemmistökansan paineen alla. Futurismi ei enää viittaa vuosisadan alun venäläiseen tai italialaiseen modernistiseen suuntaukseen, vaan tulevaisuuden toiveisiin, elämään jossa kansat voivat kehittää omakielistä kulttuuriaan. Etnofuturismi antaa itseluottamusta ja tasoittaa epätasaisia lähtökohtia. Kuten Suomessa sanottiin Kalevalan ilmestymisen jälkeen: "Katso, minullakin on historia, siis myös tulevaisuus". Venäjän pienten kansojen kirjallisuuden osalta tämä postkoloniaali tilanne on jatkunut näihin päiviin.

Olennaista etnofuturismille on se, että se ei tahdo olla mikään tiukasti lukkoon lyöty teoria ja tiukka esteettinen ohjelma, vaan väljä raami, joka antaa tilaa yksilöllisille ja kansallisille variaatioille. Kunkin kansan ja sen yksittäisten taiteilijoiden on tarkennettava tätä filosofiaa ja estetiikkaa omassa tuotannossaan. Etnofutun keskeisenä tehtävänä on rakentaa kansallista kaupunkikulttuuria niille kansoille, jotka tähän asti ovat olleet etupäässä , metsästys-, kalastus-, paimentolais- ja talonpoikaiskulttuurin piirissä, ja jotka suurissa kaupungeissa jäävät venäläisen, ruotsalaisen tai norjalaisen, saamelaisilla jopa suomalaisen kulttuurin jalkoihin. Silti etnofutu voi rohkeasti ja sumeilematta olla keskusten näkökulmasta marginaalia.

Etnofuturismin ei tarvitse olla sillä tavoin eksklusiivinen, että sitä ei voitaisi soveltaa myös muiden kuin uralilaisten kansojen etniseen kultturiin. Mutta etnofutu rakentuu silti omaperäiselle ajattelutavalle, jonka pohjana on uralilaisten kielten rakenne. Sen indogermaanisista kielistä poikkeavaa luonnetta korosti jo Friedrich Nietzsche teoksessaan "Jenseits von Gut und Böse" (1886). Tämä filosofi puhuu uralilaisten ja altailaisten kansojen subjektikäsitteen heikkoudesta. Aikanaan se olisi ollut loukkaus ja koettu väheksynnäksi. Mutta nykyisenä aikana subjektin purkaminen ja yhtenäisen subjektin käsitteen kritisointi on ollut keskeinen tunnus. Uralilaisuus on siis täysin postmodernia. Jos on uskominen Ludwig Wittgensteinin usein toistettua kiteytystä: "kieleni rajat ovat maailmani rajat", uralilaisuus luo tietoisuudelle erilaisen rakenteen kuin indoeurooppalaisilla.

Uralilaisilla kielillä ei ole genusta, kieliopillista sukua eikä sukupuolta ilmaisevia kolmannen persoonan pronomineja (esimerkiksi englannin `he/she'). Tämä viittaa alkuperäiseen tasa-arvoisuuteen, siihen että sukupuolijakoa ei ole pidetty niin olennaisena, että se pitäisi osoittaa suoraan kielellisesti. `Ihminen' on käsitetty matriarkaattisesti feminiiniseksi, toisin kuin englannin `man'. Toisaalta useimpien uralilaistenkin kansojen oma etnonymikon merkitsee miestä (esimerkiksi `udmurt' = ruohotasangon mies), mikä viittaa patriarkaaliseen käsitykseen miehestä normina.

Erityisen merkittävää jälkeä suomalais-ugrilaisen kielifilosofian alalla on tehnyt virolainen teologi, filosofi ja kirjailija Uku Masing laajassa tutkielmassaan "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust" (Taivaanpeuran kansojen ajattelusta eli puhetta pohjoisesta asennoitumisesta, "Akadeemia", 1989). Hän lähtee liikkeelle "standardikeskivertoeurooppalaisen" (SAE - Standard Average European, Benjamin Lee Whorfin termi) ajattelutavan kritiikistä. Sitä leimaa yleisinhimillisyyden kuvitelma, jonka mukaan kaikki keskuksissa keksitty on saatava normiksi yli koko maanpiirin. Samaa juurta olivat rasistiset rotuteoriat 1850-luvulta alkaen. Charles Darwinin mukaan karvaiset eurooppalaiset, erityisesti anglosaksit syrjäyttävät vähitellen vähemmän karvaiset afrikkalaiset ja aasialaiset. Eivätkä vain syrjäytä, vaan luonnonvalinnan mukaan alemmat rodut kuolevat sukupuuttoon, kuten Intian puuvillateollisuus on tuhoutunut kehittyneemmän englantilaisen kutomateollisuuden tieltä. Näin biologia, talous ja filosofia liittyvät kiinteästi yhteen kolonialistisessa ajattelussa.

Masing tarjoaa vaihtoehdoksi, toisinajattelun pohjaksi, kansansatuja ja myyttejä. Hän asettaa varsin jyrkästi vastakkain indogermaanisen ja pohjoisen, "boreaalisen" ajattelun osoittamalla ironisesti, että Grimmin ja muiden indoeurooppalaisten satujen kaavana on Tuhkimuksen, halvan sankarin sosiaalinen nousu ylempään kastiin kuninkaantyttären avulla: koko kosmos palvelee tätä "tahtoa valtaan". Jopa eksistentialismin kohtalokas tunnus "maailmaan heitetty" edustaa samaa ajatusrataa: siinä yksinäinen miessankari tekee itse itsensä.

Tällaisen normatiivisen keskuksen ajattelun ja kasti/luokkasysteemin vastapainoksi voidaan asettaa pohjoinen suku-ja klaanijärjestelmä, jossa eläimet eivät ole apulaisen asemassa, vaan läsnä esi-isinä ja ikuisesti palaavina toteemeina, samastumisfiguureina. Indoeurooppalaisen kausaalis-finaalisen, syysuhteisiin perustuvan ja päämäärään tähtäävän juonen sijasta ugrilaisessa sadussa ja myytissä ei ole loogista juonta, vaan toiminta on motivoimatonta ja sattumanvaraiselta vaikuttavaa.

On syytä muistaa, että myös länsimaisen kirjallisen valtalajin, romaanin juoni on postmoderniin aikaan saakka edustanut samaa länsimaista logiikkaa. Kun "nuorilla kirjallisuuksilla" (venäjäksi "mladopissmennyje literatury") on ollut vaikeaa synnyttää romaania, syynä on ollut juuri tämä pohjimmainen ajattelutavan ero suhteessa kausaliteettiin ja finaliteettiin. Saamelainen kertomus on "epälooginen"; joikulaulu ei Nils-Aslak Valkeapään mukaan ala mistään eikä lopu mihinkään. Vaikka sitä ei enää kuulisikaan, se jatkuu veren rytmissä ja luonnon sykkeessä.

Tässä ikivanha uralilainen ajattelu edeltää uusimpia länsimaisia suuntauksia. Sen, mitä keskukset keksivät USA:ssa 1960-luvulla, pohjoiset kansat ovat tienneet aikojen alusta. Kun Ferdinand de Saussure osoitti viime vuosisadalla sanojen ja käsitteiden arbitraarisuuden, sattumanvaraisuuden ja sopimuksenalaisuuden, ugrit ovat ylimuistoisista ajoista tienneet, että nimi ei koskaan ole identtinen tarkoitteensa kanssa. Kun indogermaani kuvittelee, että draakki on yksiselitteinen nimitys, Mikael Agricolan lohikäärme osoittaa toista: lohi ja käärme eivät koskaan sulaudu yhteen, ja näin koko uskomusolennon fantastisuus jää elämään. Jalopeura on vieraannuttavampi olento kuin Suomen suuriruhtinaskunnallisessa vaakunassa elämöivä leijona.

Kuten Nietzsche oivalsi, jo kielessä ilmenee ero indoeurooppalaisten ja uralilais-altailaisten kansojen välillä. Masing viittaa siihen, että kielteiskäsitteet itsenäistyvät ja yhdistyvät edellisissä positiivisiksi: tällaisia ovat non-, un-, in-alkuiset sanat. Esimerkiksi saksan `unheimlich', "epäkotoinen" = kaamea. Immanuel Kantin estetiikan "subliimi", "ylevä" ylimittaisissa luonnonilmiöissä on juuri unheimlich. Ainakin itämerensuomalaisissa kielissä ei-ja epä-alkuiset sanat eivät koskaan merkityksellisesti sulaudu yhteen, vaan kielto on aina korostetun jyrkkä, ja ristiriita jää elämään. Meidän kielissämme ei koskaan ole tullut mieleen, että "olemattomuus" voisi eksistoida itsenäisenä oliona "olemisen" rinnalla, sanoo Masing.

Keskeiseksi erottajaksi indogermaanisen ja boreaalisen filosofian välille Masing nostaa ontologian. Edelliselle on olemassa yksi absoluuttinen "todellisuus", jälkimmäiselle niitä on monta, vähintään kolme (taivas, maa ja maanalainen), ehkä yhdeksän tai kaksitoista, kun päällekkäiset taivaat otetaan lukuun. Juuri näiden maailmojen välillä uralilainen samaani risteilee Väinämöisenä tietoa, kolmea puuttuvaa sanaa hakiessaan.

Näin Elias Lönnrotin "Kalevalan" toisen ja täydellisen laitoksen 150-vuotisjuhlavuonna voin ylpeänä todeta, että etnofuturismin keskeisiä periaatteita on (1) yhdistää vanha ja uusi kulttuuri, eli toisaalta mytologia, folklore ja kirjoitetun kirjallisuuden kansalliset ainekset eepoksista lyriikkaan, talonpoikaisrealismista romantiikkaan sekä (2) toisaalta hyödyntää postmodernistisen ajattelun paras osa: simulaatio, "tyylisekoitus" (ven. polistilistika), pastissi, intertekstuaalisuus koko ulottuvuudessaan.

Etnofuturismia voi filosofisesti pohjustaa loistava komilainen filosofi Kallistrat Žakov (1866-1926). Hän oli Pietarin yliopiston psykoneurologisen instituutin professori ja todellinen monitieteilijä. Hänen filosofinen pääteoksensa ilmestyi ensin Pietarissa 1912 nimellä "Tiedon kehitysteorian perusteet (limitismi)", lopullinen laitos Riiassa 1929 tekijän kuoleman jälkeen nimellä "Limitismi. Tieteen, filosofian ja uskonnon ykseys".

Žakovin keskeinen lähtökohta hänen limitismiksi kutsumassaan filosofisessa suuntauksessa on kokonaisvaltaisuus. Silloin uskonnon, tieteen ja taiteen väliset keinotekoiset rajat katoavat. Hänen ajattelunsa suuntautuu yksittäisyyden ja ykseyden, vaihtelevuuden ja rajan suhteen tutkimiseen. Kuten luonnon osien kesken vallitsee perimmäinen ykseys, samoin on ihmisen, elämän ja luonnon laita. Tällöin tietysti myös inhimillisen ajattelun eri alueiden välillä on ykseys, kuten teoksen nimi osoittaa. Sisällyttäessään siihen myös uskonnon Žakov ei ajatellut kristinuskoa, vaan hän oli yksi vuosisadan alun "jumalanrakentajista", luonnontieteellispainotteisen uuden uskonnon kehittäjistä. Hänen keskeisiä, materiaalis mystisiä käsitteitään olivat energia ja tahto. Kaiken takana oli ikuinen totuus ja ikuinen kauneus, joiden häivähdyksiä oli havaittavissa kaikissa tieteissä ja uskonnoissa.

Žakovin ajattelun samansuuntaisuus muihin vuosisadan vaihteen elämänfilosofisiin virtauksiin, Ostwaldiin ja Bergsoniin, samoin Berdjajeviin; on ilmeinen. Se oli muunnelma samasta teemasta. Tärkeätä on, että tämän filosofsen teorian kehitti komilainen, joka ei koskaan unohtanut lähtöhtaansa, pohjoista synnyinseutuaan. Toisaalta hänen vaikutuksensa näkyy esimerkiksi hänen oppilaansa, niin ikään komilaissyntyisenja Yhdysvalloissa vaikuttaneen tunnetun sosiologin Pitirim A. Sorokinin teorioissa.

Etnofuturismin filosofiaan voi antaa aineksia myös Ruotsin Lapissa, ensin Kaaresuvannossa ja myöhemmin Pajalassa vaikuttanut saamelainen pappi ja filosofi Lars Levi Laestadius (1800-1861). Hänkin oli monipuolisuusmies, luonnontieteilijä, ennen kaikkea kasvitieteilijä, uskontotieteilijä, teologi, kirjailija, kansanvalistaja ja puhuja, Sokrateen tapaan hyvä suullinen väittelijä. Laestadiuksen filosofinen pääteos "Dårhushjonet" ("Hulluinhuonelainen", vuodesta 1855 eteen päin) on verrattavissa pohjoismaiden tärkeimmän elämänfilosofin Søren Kierkegaardin tuotantoon. Koska se on syntynyt pohjoisen ajattelun aineksista, se on tärkeämpikin ja etnofuturismille välttämätön. Laestadius käsittelee siinä mm. pohjoisen ihmisen ruumista, aistimellisuutta, psykologiaa, tahdonvapautta, passioita (intohimojen järjestelmää) ja sukupuolten suhteita, ennen kaikkea avioliittoa, jota hän kutsuu ainoaksi tosi kommunismiksi.

Kun Laestadiuksen opissa korostuu rukouksen merkitys, on syytä muistaa, että rukous on energiaa, ostwaldilaista energiataloutta. Kääntymys ja liikutukset ovat energian uudelleen järjestelyä, myös kapinaa pysähtyneisyyttä vastaan. Ekstaasi merkitsee etymologisestikin paikaltaan, staattisesta tilasta pois siirtymistä, liikkeelle lähtöä.

Tässä kaikessa astuu esiin tietoisten vastamyyttien luominen dominoivalle länsimaiselle ajatukselle. Etnofuturismi voi filosofisesti liittyä siihen länsimaisen metafysiikan, "valkoisen mytologian" (Robert Young) kritiikkiin, mitä on harjoitettu postkoloniaalisuuden, ns. orientalismin (Edward Said) ja Vilnan juutalaisgetosta peräisin olleen Emmanuel Levinasin etiikan valossa. Länsimainen Järjen palvonta, kielen logosentrismi on myös etnosentrismiä, kuten Algerian juutalaisen Jacques Derridan Grammatologia osoittaa. Levinas toteaa, että länsimainen filosofia, moraali ja politiikka tähtää vain ja ainoastaan sodan ennalta näkemiseen ja voittamiseen hinnalla millä hyvänsä. Sota muodostaa Olemisen filosofisen konseption in toto. Levinas kirjoitti nämä ajatuksensa monta vuotta sitten. mutta tänään, Kosovon sodan päivinä, tämä tuntuu enemmän kuin todelta.

Levinas asettaa itsekkään ns. länsimaisen vapauden vastakohdaksi oikeuden. Eurooppalainen filosofa kahdentaa läntisen ulkopolitiikan: demokratia kotona saadaan aikaan neokolonialistisella sorrolla ulkomailla. Teorian imperialismi on politiikan imperialismin kaksoisveli ja edellytys. Teoria alistaa aina Toisen, Toiseuden, imee sen itseensä, Samaksi. Historia on kyllä tiettyyn rajaan samuuden toteamista, mutta sen kertomus ei saa uskotella olevansa Ainoa. Kun esimerkiksi filosofiassa suurelle, mutta historiassa pienelle, natsirehtori Martin Heideggerille aika ja historia ovat Olemisen horisontti, Levinasille Toinen on irroitettu historiasta.

Tässä suhteessa Levinasin ajatukset tulevat lähellä romanialaissyntyisen uskontotieteilijän Mircea Eliaden "Ikuisen paluun myytin" (1949) käsityksiä kahdesta tavasta ymmärtää aika ja historia. Arkaaisissa yhteiskunnissa palataan jatkuvasti myyttisen alun aikaan. Eliaden mukaan länsimainen filosofia on vaarassa "nurkkakuntaistua" sen jättäessä huomiotta muiden alueiden ajattelun ja itsereflektoidessaan vain omaa Platonista alkavaa historiaansa. Historia ja kehitys on syntiinlankeemusta, karkoitusta arkkityyppienja toiston paratiisista.

Juuri tultuaan vedetyksi Historiaan alkuperäiskansa, suuriin sykleihin sitoutunut varhaiskantainen kulttuuri joutuu mukaan sotiin, vallankumouksiin ja ekologiseen tuhoon. "Primitiivisen" ontologian mukaan esine tai teko on todellinen vain toistaessaan alkukuvaa tai alkutekoa, arkkityyppiä tai myyttiä. Arkaaisen ontologian mukaan hylkäämme profaanin ajan, siirrymme Pyhään, myyttiin ja kultin mukana pyhään hetkeen ja/tai paikkaan, syntymään, kuolemaan ja jälleensyntymään. Pyhällä saamme yhteyden kosmoksen rakenteeseen, järjestykseen ja liikkeeseen. Juuri siksi vain ikuinen paluu on todellista.

Näillä Levinasin ja Eliaden ajatuksilla on paljon yhtenevyyttä uralilaisten kansojen maailmankuvan kanssa. Ei liene sattuma, että niiden luojat ovat kotoisin Sarmatiasta, idän ja lännen välissä olevalta balto-balkanilaiselta vyöhykkeeltä. Juuri uskonnossa, mytologiassa ja folkloressa tapahtuu ihmiselämän sekä luonnon elämän varmistaminen toiston kautta. Toisto vakuuttaa esineisiin liittyvää arvoa ja käytänteiden pyhyyden tuntoa.

Myös kirjallisuuden toisteiset elementit sisältävät esteettistä arvoa, ajateltakoonpa vaikka itämerensuomalaisen nelipolvisen trokeemitan, kalevalamitan tai regivärssin alkusoinnun ja kertosäkeen merkitystä. Juuri runous on keskeinen mahdollisuus tehdä rajanylitys, transgressio profaanista pyhään. Pyhässä tapahtuu ajan uudelleen syntyminen. Vain harva pystyy tekemään sitä enää samanistisesti. Ja ratkaisevan hetken, epifanisen suuren hetken kokemuksessa yksilö voi uudistua. Kansallinen epifania voi olla esimerkiksi itsenäistyminen, uuden kansallisvaltion tai hyvässä tapauksessa myös monietnisen valtion synty.

Nyt etnofuturismin merkityksestä kansallis-etnisessä olemassaolossa. Ahtaalle ajettuna etnofutu on vastaznyytti, vastarinnan kulttuuria. Mutta kun olot väljenevät ja se saa tilaa hengittää, etnofutusta tulee karnevalistinen suuntaus, joka ottaa pelimannin, ilon ja kauneuden tuojan tehtävän. Tai se voi saada individuaalisempia kaikuja, jolloin se ei enää laula niinkään yhteisöllisen kuin yksilöllisen olemassaolon, rakkauden, ilon tai pelon teemoja.

Etnofuturismin filosofian ja estetiikan vakiinnuttamisessa on tärkeätä vastavuoroinen kansoiltamme oppiminen ja toistemme tukeminen. Siksi me olemme täällä. Suunta ei kulje vain suurilta pienille. Kaikki uralilaiset kansathan ovat sinänsä pieniä. Minä esimerkiksi olen saanut paljon iloaja nautintoa nykyudmurttilaisesta runoudesta.

Kyse voi osittain olla sotien välisen ajan heimoyhteistyön palauttamisesta, sen mikä Suomessa sai AKS:n toiminnassa äärikansallisia muotoja: suomalaisten missiona oli johtaa sukukansoja. Tämä propaganda puolestaan auttoi stalinistista systeemiä repressioissaan antamalla tekaistuihin syytteisiin materiaalia. Esimerkiksi suuren udmurttikirjailijan Kuzebai Gerdin tuhonnut SOFIN-juttu oli tällainen ("Sojuz osvobodzenija finskih narodov"). Eräiden äärioikeistolaisjärjestöjen piirtämät Suur-Suomi -kartat, joissa myös Ruotsin Tornionjokilaakso ja Norjan kveenialue oli liitetty Suomeen, häiritsivät Suomen virallisia pohjoismaisia suhteita ja edistivät näiden etnisten vähemmistöjen kulttuuristaja kielellistä assimiloimista.

Tällaisesta puuhailusta ei etnofuturismissa ole kysymys, vaan käytännön tarpeesta sitoa yhteen lähinnä Venäjän uralilaisten vähemmistökansojen ja saamelaisten kirjallisuuksia ulottumaan maailmankirjallisuuden kuoroon. Siinä suurten suomalais-ugrilaisten maiden Suomen, Viron ja Unkarin etnofuturistit voivat olla tukijoina mutta eivät määrääjinä.

Yhteisen alun romanttiset myytit, vaikka tieteellisesti kestämättöminäkin, voivat olla luovassa toiminnassa hedelmällisiä. Etnofuturismi on romanttinen filosofa siinä mielessä, että se ottaa vauhtia kaksisataa vuotta sitten Keski-Euroopassa kehitellystä kansallisuusajattelusta, kansojen omasta perinteestä ja mentaliteetista, jonka pohjalta pidetään yllä kansojen omaa identiteettiä. Silloin kielisukulaisuudella ja kulttuurikontakteilla on tärkeä tehtävä. Vaikka alkukotiteorioita ja kielisukupuukonstruktioita on vahvasti kritisoitu, ne auttoivat aikanaan ei-indoeurooppalaisia kansojamme löytämään sukulaisia. Ne osoittivat, että emme ole yksin germaanien ja slaavien meressä.

Uralilaiset kirjallisuudet toimivat valtakielten (indoeurooppalaiset kielet. Suomessa suomi saamen kielten suhteen, Virossa viro võron ja seton suhteen) assimilaatiopaineessa ja niiden kulttuurisen imperialismin alaisina. Tällöin vastamyyttinä voi toimia esimerkiksi alkuperäisyys (indigenous), autoktonisuus, jota vahvistetaan alun myyteillä (esimerkiksi taivaan ja maan avioliitto). Etnofuturismi pyrkii löytämään kansan alkuperäisen identiteetin, sen Alkuhengen (Urgeist). Koska kansat ovat aina olleet vuorovaikutuksessa keskenään, kysymys ei ole rajoittavasta, vaan täydentävästä periaatteesta. Ei ole aika erotella etnoksia, vaan yhdistää niitä kulttuurivuorovaikutuksessa. Kysymys ei ole olemuksellisesta eikä varsinkaan käsitteellisestä puhtaudesta. Tämän päivän Euroopassa, etnisten puhdistusten luvatussa maanosassa, on vaarallista puhua kiinteästä kansallisesta identiteetistä, koska muut kansat tulkitsevat sen väärin.

Koska jo yleisesti hyväksytyn polito-sosiologis-psykologisen käsityskannan mukaan kansallisuus on ideologiaa, siis aina konstruoitu keinotekoinen valmiste, aina jonkun vallan asemasta määrittelemää, emme saisi suhtautua liian vakavan raskaasti kansallisuuteen. Kansallisuus on aina ensin sivistyneistön projekti (fennomania, estoflia), jonka se myöhemmin saa siirretyksi kansaan. Juuri siksi tällä hetkellä etnofuturismi on niin tärkeä filosofiana, kirjallisuutena ja taiteena.

Ekologinen luonnonuskonto ja samanismi on elvytetty monien kansojen keskuudessa, ja se muonittaa kirjallisuutta esimerkiksi Kauksi Yllen, etnofuturismin "laulueman", lyriikassa. Mareilla ja Obin ugrilaisilla tämä luonnonuskonto ei ole koskaan kuollutkaan. Myöskin kosmologiset alun ja lopun myytit voivat hedelmöittää etnofuturistista runoutta, kuten yhteinen alkumunamyytti, joka yhdistää meidät presidentti Lennart Meren filmin nimeen viitaten "Vesilinnun kansaksi". Tai taivaankannen suuri öinen hirvijahti: saamelaisklassikko Johan Turin mukaan maailma loppuu, kun suuri metsästäjä ampuu hirven. "Kalevalan" Lemminkäinen on jo ampunut Hiiden hirven. Uku Masingin mukaanhan olemme "Taivaanpeuran kansoja".

Koska pienten kansojen taiteilijat ovat usein myös poliittisia johtajia, kansallisen mytologian hahmot ovat päätyneet jopa embleemeiksi viralliseen semiotiikkaan, kuten ihmislintuhahmot Komin ja Udmurtian tasavallan vaakunoissa. Keskuudessammehan on Juri Lobanov, jonka sommittelemia ovat Udmurtian tasavallan lippu ja vaakuna.

Vieraan valloittajan torjuminen näkyy sellaisina motiiveina kuin metsän ja suon myytteinä: eksyttävä korpi johtaa muukalaiset harhaan ja tuhoon. Sen voi tehdä myös viisas sankari, kuten tarina-aihe tsuudit rotkoon johtavasta saamelaisten Tiennäyttäjästä (Nils A.Gaupin elokuva Ofelaš. Metsä ja muukin luonto voidaan myös personifioida, kuten komilaisten Jagmort ("Metsän mies"), josta klassikko Ivan Kuratov on kirjoittanut eepoksen. Myös nuoren udmurttirunoilijan Viktor Šibanovin runossa Pohjois-Udmurtian metsät saavat myyttiset ja persoonalliset ulottuvuutensa. Näin itse luonto, maisema on osa kansallista pelastusta.

Oma kieli voi toimia salakoodina. Lauluissa voidaan vieras valloittaja kuvata ja nolata tutun ja vieraan rinnastamisen kautta sekä vakiintuneilla epiteetetillä, kuten mainitsemani luulajansaamelaisen Stig Gaelokin runoissa, joissa hän kutsuu norjalaisia, herrakansaa "rautarinnoiksi". Saamelainen joiku on monitasoisella tavalla sisäryhmän kulttuuria, joka vahvistaa etnis-kansallista yhteenkuuluvuutta. Vieraasta joiku saattaa vaikuttaa "primitiiviseltä" juuri avautumattomien koodien takia.

Uralilaiset myytit voidaan asettaa modernia individualismia vastaan. Individualismin ja sen taiteellisen ilmentymän, nerokultin pimeänä puolena on itsekeskeisyys ja omariittoisuus, joka latistaa ja kaventaa elämää, yksipuolistaa sen merkityssisältöjä ja saattaa piittaamattomaksi muita ihmisiä sekä yhteiskuntaa kohtaan. Arkaaisessa yhteiskunnassa kuulutaan osana yhteisöä, etnosta ja kansaa yläpuolelle kohoavaan järjestykseen. Modernin ihmisen dilemma, autenttisuuden, alkuperäisen ykseyden kadottamisen syynä on modernisaation luoma tietoisuus ihmisen epävakaudesta historiassa ja maailmassa. Yksi mahdollisuus pyrkiä palauttamaan tätä ykseyttä on kehittää kosmista energetiikkaa etnofuturismin kaltaisen elämänfilosofian kautta. Tähän me voimme saada aineksia uralilaisten kansojen maailmankuvasta. Niin kuin olemme tähän asti menneet itään, Kiinaan, Intiaan ja Japaniin ja palanneet länteen viisastuneina, voimme mennä pohjoiseen palataksemme samanistisesti syventyneinä.

Tämä filosofisesti. Esteettisesti etnofuturismi voidaan asettaa originaliteetin myyttiä sekä länsimaista laji-ja genrekaanonia vastaan. Tässä tietysti tullaan osittain samoille linjoille kuin postmoderni ajattelu. Mitään individualistista alkuperäisyyttä ei ole, vaan kaikki on lainaa, jo olemassa ollutta puhetta, kieltä ja lauseita, diskursseja, joita kierrätetään. Erilaiset lajikonventioiden ja genrerajojen rikkomiset toteutuvat, paitsi postmodernin kautta, myös arkaaisempien kirjallisuuksien länsimaisesta näkökulmasta "kehittymättömämmän" laji- ja lajityyppijärjestelmän kautta.

Etnofuturismi on kollektiivista, koska pienen kansan jäsenet ovat sisaria ja veljiä; he hengittävät saznan äidin kieltäja havaintoja. Etnofuturismi on myös poliittista siinä mielessä, että kirjailija ei ilmaise ensisijaisesti yksityisiä tuntojaan tai jonkin yleisen ihmiskuvan ongelmia, vaan kansan, klaanin tai heimon tavoitteita, usein kansallisen eksistenssin reunaehtoja. Uralilainen kirjailija on aina pienen kansansa ja sen kirjallisuuden edustaja, ei pelkkä laululintu tai yksilöllinen kertoja, kuten nykyään jo useimmat suurten suomalais-ugrilaisten maiden kirjailijat.

Etnofuturismi voi olla se taiteellinen "eloonjäämisoppi", joka omin erilaisin muunnoksin takaa sen, että uralilaiset kansat ja etniset vähemmistöt voivat kielensä kautta vahvistaa identiteettiään. Se koskee sekä Venäjän kansoja että saamelaisia. Ikivanhoilla asuinsijoillaan elävät tornionjokiset ja kveenit tarvitsevat myös itsetietoista kirjallisuutta välttyäkseen sulautumasta ruotsalaiseen tai norjalaiseen yhden kulttuurin enemmistöön.

Tärkeintä on pienten kielten säilyminen. Otan tässä puheeksi kaksi kuollutta naista. Niin kuin Manganinnien, viimeisen tasmanialaisen, oli varjeltava tulta, kannettava sitä mukanaan kun ei osannut sitä enää hiertämällä tehdä, niin meidän on varjeltava pieniä kieliämme häviöltä, kuten esimerkiksi liiviä ja vatjaa. Vain ääninauhalta voimme enää kuulla Klavdia Plotnikovan, viimeisen kamassisamojedin puhetta. Lopulta hän saattoi puhua kamassia vain jumalan kanssa. Tätä kieltä emme saa enää henkiin. Elinmahdollisuuksien turvaaminen pienille kielillemme on tärkeätä, ettemme joutuisi saattamaan muitakin kieliämme myyttisten esiäitien kuoroon. Siksi uusien kirjakielten ja varsinkin kaunokirjallisuuksien syntyminen on merkittävää. Tässä työssä etnofutulla on tietysti keskeinen vastuu.

Kielen ja kulttuurin, kirjallisuuden ja kielen välinen suhde on elimellinen. En silti sulje ulos etnofuturismin piiristä sellaista kirjallisuutta, jota kirjoitetaan jonkin suuremman valtion enemmistökielellä, jos teemat ovat etnofuturistisia. Moni saamelaiskirjailija kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai norjaksi, moni Venäjän sukukansan kirjailija venäjäksi. Toinen kysymys tietysti on, voiko vieraalla kielellä ilmaista etnisiä teemoja yhtä sydänvoimaisesti kuin kultaisella äidinkielellä. Ruotsin Tornionjokilaakson kirjailija Bengt Pohjanen on tarkoittanut omaa äidinkieltään, ns. meän kieltä sanoessaan, että se on "pieni kieli jolla hoiethan suuria asioita". Pienenkin kielen on puhuttava uskonnosta, maailmankuvasta, filosofiasta ja arkielämästä. Miksi se siis ei voisi olla myös kirjallisuuden kieli, joka puhuu niistä kaikista?

Pienen etnisen kirjallisuuden kirjailijalla on kyse kirjoitetun äidinkielen valtaamisesta, mutta kyse voi olla myös kadotetun kielen palauttamisesta, kuten keskuudessamme olevan Valt Ernštreitin, joka on siirtynyt lätin kielestä esiäitiensä kieleen liiviin. Mutta aina on kyse kielen ilmaisu-ja iskuvoimasta huolehtimisesta. Se koskee kaikkea kirjallisuutta.

Kuten tunnettua, Eurooppa on tällä hetkellä hyvin väsynyt. Se on todellakin, kuten viron kieli sanoo, Õhtumaa, iltaunen valtakunta. Oswald Spenglerin sanoin se elää yhä "Länsimaiden perikatoa". Ja kun Virollekin paljon hyvää tehnyt suursijoittaja George Soros
(alun perin Unkarin juutalainen György Sörös) on teoksessaan "The Crisis of Global Capitalism" (1998) sanonut kansainvälisen kapitalismin olevan tulossa tiensä päähän, meidän on valmistauduttava suuriin tapahtumiin. Mutta joka tapauksessa meillä on vaihtoehto, korkeakulttuurisesti nuoret, mutta perinteiseltä kulttuuriltaan ikivanhat kansakunnat, jotka elävät Saamenmaassa, Komissa tai Narjan Marissa. Vanhempien, jo itseään toistavien ja siksi yhä uusia ismejä etsivien kirjallisuuksien rinnalla uudet etniset kirjallisuudet ovat luonnonraikkaita. Siksi sallittakoon vielä yksi johtava ismi, etnofuturismi. Se antaa toivoa uralilaisesta keväästä, joka johtaa kansamme uudelle vuosituhannelle.


e t n o f u t u  

[tapahtumia]    [tekstejä]   [isoisät]   [ihmisiä]  [linkkejä] [galleria] [etusivu]

[ikkuna suomalais-ugrilaisten maailmaan]