[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

RITVA-LIISA PIHLAJA-PENNALA: TULEVIK?

Etnofuturistlikku teed mööda tulevikku

Näitusel esitatud talupojaarhitektuur tutvustab Nurmsi küla etnilist ehitusviisi. Kuidas võiksid inimesed mõista vana ehitusviisi tähtsust, kui materjalide hulk ja moevoolud tänapäeva maailmas aina lisanduvad? Kas korratakse samu vigu, nagu neid tehti Soomes ehitamise "hulludel aastatel"? Kas rehetare põhimõttel ehitatud maja rahuldaks noore külaelaniku nõudmisi?

Sadu aastaid domineerinud saksa kõrgklassi kultuur mõjutas Eestimaad - selle maastikku, mille üks oluline osa - näiteks Sargvere maastikus - on mõisa väärispuupark. Kesk-Eesti maastikus on olnud tüüpilised korrastatud põllud, rikkalikud aiad ja teeäärsed kuusehekid. Kuidas võiksid põllud püsida hoolitsetuna, kui põllumajandus on kriisiseisus?

Nõukogude aeg kestis ainult 50 aastat, nii et V. I. Lenini nimelise kolhoosi elamud ei jõudnud omandada veel etnilist väärtust. Mida nendega teha, kui suur osa on endiselt kasutusel? Kuidas sobitada kõledad ja suured ehitised ümbrusega, kuidas parandada keskkonnakahjustusi?

Kas viiakse Tartu - Tallinna maantee külast kaugemale või jääb küla lõunaosa teisele pool teed, nagu algselt planeeriti? Kuidas muuta praegune lai maantee traditsioonilise maastiku osaks?

Nurmsi endisel sõjaväelennuväljal kasvab rohi läbi kruusa, aga korralikku põldu sellisest mullavaesest maast ei saa. Kas peaks selle maastiku seisukohast lähtuvalt säilitama avatuna nagu see on sadu aastaid olnud, või istutada sinna mets?

Projekteerijad, juhid ja elanikud peavad leidma vastuse paljudele küsimustele nüüd, kus Eestis on käimas maapiirkondade planeerimine.

Projekteerijad ja juhid peaksid toetama külaelanikke oma etnilise tausta teadvustamisel, samas pidama lugu nende kultuurist ja tagasihoidlikustki ehitustraditsioonist.

Etnofuturistliku arhitektuuri mõttelaad on sama mis Põhja-Soome regionalismil (ns. Oulu koolkond) : otsitakse arhitektuuri, mis ühendaks traditsiooni ja maastiku, tänapäeva ja tuleviku. Samas peab etnofuturism olema avar, kõiki elualasid hõlmav mõttelaad, juhul kui tahetakse, et meie, väikerahvad, säiliksime.

 

VAJADUS ETNOFUTURISTLIKU PLANEERIMISE JÄRELE

Eesti kultuur ja ehituskunst on kujunenud mitmete võõrmõjude segunemise tulemusena soomeugri rahvatraditsiooni. Saksa mõju on olnud suurim ja kestvaim, saksa kõrg- ja keskklass asus Eestis selliselgi ajal, kui Rootsi ja Vana-Vene valitsesid maad. Kõrgklassil ja kaupmeestel oli sidemeid muu Euroopaga. Kuna talupojad olid pärisorjad, siis rahvatraditsioonis säilisid kohalikud eripärad veel kaua. Alles eelmise sajandi lõpupoolel said inimesed liikumisvabaduse ja tavad hakkasid segunema. Kõige euroopalikum oli Eestis 20 aastat kestnud esimese vabariigi aeg. Nõukogude ajal elasid eestlased etnilise rühmana omal maal, kuid teise rahva võimu all. Võõrkultuuri mõju oli Eesti ajaloo jooksul tugevaim, ja seda nii maal kui linnades. Teisalt - paljude eluks vajaminevate asjade puudumisel toetuti endistele toimetulemise-võimalustele ja vanad kombed püsisid au sees. Eestlastel oli suur vajadus säilitada oma identiteet ja kultuur.

Nüüd, pärast uut iseseisvumist leiavad etnofuturistid, et "kultuur on riigis oma õnne najal, ehk ainult üks tegur erinevate väärtuste vahelises võitluses". Eesti on siirdunud kiiresti turumajandusse ja läänelikud mõjud koos varjupooltega võetakse innukalt vastu.

Ehitusmaterjalide rohkus ja võõrad stiilid on juba näha uusehitistes ning tänava- ja külapildis. Vana on veel nii palju alles, et seda ei hinnata, vana puuarhitektuur sümboliseerib vaesust, nii et tahetakse uut ja "uhket".

Etnofuturism võiks olla arhitektuuri kandvaks jõuks. Kuigi kasutatakse modernseid tööviise, stiile ja materjale, võiks säilitada oma elukeskkonda rajades ka esi-isade ajast pärit elujõuliseks osutunud tavad. See eeldab, et projekteerijad tunnevad hästi ja hindavad kõrgelt kohalikku kultuuritraditsiooni.

Kui teadvustatakse oma etnilise tausta tähtsus, võib tulevikust saada jätk oma kultuurile ka kiirelt muutuvas ühiskonnas.

 

ALGUSSÕNAD NURMSI KÜLAUURIMUSELE

Näitus Nurmsi külapäeval 27.06.1998 (Näitus Tartu Ülikooli raamatukogus 4.05.1999)

Käisin esimest korda vanaisa kodumaal Eestis aastal 1990, ja juba siis tundus mulle kõik nii tuttavlik. Hakkasin süvitsi tutvuma Eesti kultuuriga. Aastal 1993 sain Tartu arhiivist kätte sugupuu andmed, kust selgus, et mu esivanemate suguvõsa on pärit Järvamaalt: vanaisa isa poolelt Blumbachid Sargverest ja ema poolelt Medarid Päinurmest. Vanaisa läks nekrutiks Viiburisse ja jäi sinna elama. Vend kolis Siberisse aastal 1908, ja pärast 20-ndaid aastaid ei ole tema perest midagi kuulda.

Hakkasin uurima oma "põlispaikasid", eriti Nurmsi küla, ühelt poolt personaalsest huvist, teisalt ametialasest huvist: olen töötanud üle kahekümne aasta kirikukülade ja maakohtade generaalplaneerijana, viimased 12 aastat oma arhitektuuribüroos Põhja-Soomes Liminka vallas koos abikaasaga. Pärast Eestiga tutvumist jätkasin oma poolelijäänud arhitektuuriõpinguid Oulu ülikoolis, ja see näitus on tehtud diplomi-eelse süvendava õppetööna. Samas on see töö suunatud soomlastele, kes Eesti maaelu ei tunne.

See näitus on ülevaade ühest Eesti külast, mille arhitektuur on tagasihoidlik: kõik ehitused on tehtud, kui nende järgi on olnud vajadus, ja kui on olnud võimalusi ehitada, - nii on nad kõik otstarbekad. Just selle otstarbeka arhitektuuri pärast hakkasin kasutama oma töö toetuseks etnofuturistliku arhitektuuri filosoofiat: see on tuleviku ehitamine etnilise teadvuse põhjal. Kuigi selles kiirelt muutuvas maailmas kasutatakse modernseid tööviise, stiile ja materjale, võiks oma elukeskkonda rajades säilitada ka esiisade ajal otstarbekaks osutunud tavad. See eeldab, et tulevikus tunneksid peale külaelanike ka juhid ja projekteerijad huvi kohaliku kultuuri vastu ning peaksid lugu nii sellest kui ka tema tagasihoidlikust ehitustraditsioonist.

Näitusel on esitatud ka lühike ülevaade Põllumajandusliidu Ehitustalituses töötanud arhitektide August Volbergi ja Edgar Velberi projekteerimistest maaehituses 20- ja 30-ndatel aastatel. Nad esindavad minu arvates ilmekalt etnofuturistlikku arhitektuuri.

Näituse tekstid on enamikus tõlgitud eesti keelde. Küla arengust, iseloomust ja välimusest on lühike iseloomustus. Küla arengut oleks huvitav uurida täpsemalt, näiteks millal talud ja saunad on rajatud ja millal miski on hävinenud; kas häving on olnud seotud suurte ajalooliste juhtumustega.

Taludest olen uurinud umbes 15 talu, neist ainult kahest olid olemas mingisugusedki plaanid. Teised on mõõdetud sammudega, nii et need näitavad ainult hoonete tüüpe. Näitusel on 10 talu, erinevatest elamutest on võetud paar näidet. Nõukogude aja lautadest, vanast koolimajast ja pritsimajast on samuti mõningaid andmeid. Sargvere mõis, hilisem koolimaja, ning V. I. Lenini nimelise kolhoosi keskusehoone on ka näitusel esitatud, ja nimelt seepärast, et Sargvere on alati olnud nurmsilaste töö-, kooli- ja teeninduskeskuseks. Mäeküla ärikeskus oleks samuti pidanud olema esitatud, aga ajapuudusel jäi see uurimata.

Arhitektile silma paistnud suured ebakõlad küla ilmes on märgitud kaardile. Tulevikule mõeldes on püstitatud küsimusi ja avaldatud lootusi, pidades silmas etnofuturistlikku lähenemisviisi.

Mul on kavatsus hiljem teha igast Nurmsi küla talust kaardid, kus on esitatud samasugused andmed, millised on näitusel näha. Loodan, et nendest on kasu, kui kunagi hakatakse näiteks külaplaneerimise projekti tegema. Tulevikku silmas pidades on igal juhul hea, et külast jäävad andmed järgmistele sugupõlvedele.

Seda uurimistööd on olnud raske teha, kuna elan kaugel ja inimesed, kellelt oleks mälestusi koguda, on juba surnud. Raskusi oli ka kirjalike materjalide hankimisel. Need kas puudusid üldse või siis ei olnud võimalik saada teavet, kus miski asub. Arhiivides - nii Tartus kui Tallinnas - olen viibinud palju tunde ja päevi, tihti midagi leidmata.

Rohkem peaksin oskama saksa ja vene keelt, kuna vanad arhiivimaterjalid on nendes keeltes.

Esimestel kordadel, kui käisin Nurmsis, nägin ainult ilusaid asju, vaatasin ehitisi, mis pärinesid kaugemast minevikust kui seda oli nõukogude aeg, ja otsisin jälgi oma esiisade elust-olust. Olin õnnelik, et olin leidnud oma põlispaiga ja nägin kõike läbi roosade prillide. Pärast seda olen elanud üle palju raskusi ning olen näinud rohkem ebakõlasid.

Lõpuks üks ilus mälestus: kui 1994. aastal käisin Tuglase seltsiga Eestis ja me reisisime mööda Elias Lönnroti (selle meie Kreutzwaldi) jalajälgi. Siis kirjutasin muuhulgas Koeru kohta, kus mu vanaisa vend oli abiellunud, Põhja-Soome ajalehes "Kaleva" järgmist: "Kuidas Tammsaare ongi kirjutanud "Tões ja õiguses"? - "…aga tagasi tuleb ta ikka; või kui ei tule tema, siis tulevad ta pojad…".

Tulin Koerusse sada aastat pärast vanaonu pulmi. Kas oli vana kõrtsituba tõesti nii kaunis, või vaatasin seda looritatud silmadega, kui mõtlesin, et kas olid mu vanaisa jalad nagu Lönnrotilgi 50 aastat enne seda kulutanud muhklikku kivipõrandat ning silmad vaadanud aknast üle külaväljaku kiriku poole?

Ritva-Liisa Pihlaja

 

ETNOFUTURISM - TEE TULEVIKKU

Mis on etnofuturism?

"Etnofuturism on tuleviku ehitamine etnilise teadvuse põhjal." (fil. dots. Kari Sillamaa Oulus 24.03.1997)

Etnofuturistlik ideoloogia tekkis Eestis 1980-ndatel aastatel nn. laulva revolutsiooni ajal, mil luuletajad hakkasid tundma muret oma rahva säilimise pärast.

Tartus toimus 1994. aasta maikuus soomeugri noorte loojate etnofuturismi konverents, milles osalesid kõigi soome-ugri rahvaste esindajad. Nad otsustasid pidada vastu, töötada etnilise tuleviku ehk väikerahvaste säilimise heaks. Vahendiks oleks soome-ugri traditsiooni ühendamine infoühiskonna loodud võimalusi kasutades: ühendus interneti kaudu. Etnofuturismi idee on ühendada kultuuri kaks poolt. Ühelt poolt - kultuur väljendab mingi rahva muinsust, selle mitmekihilist, omapärast traditsiooni; samaaegselt tulevad selles esile uuema, modernse maailmakultuuri jooned. Nendevahelistest seostest ammutab kultuur oma elujõu. Soome-ugrilaste seisukohalt pole suurt erinevust selles, kas neid sunnitakse assimileeruma Vene või Euroopa rahvastega. Mõlemal juhul tähendab ühinemine surma.

 

ARHITEKTID EESTI MAA-ARHITEKTUURI LOOJATENA 1920- JA 30-NDATEL AASTATEL

Arhitektid August Volberg (1896-1983), Edgar Velbri (1902-1977) ning mõned teised noored arhitektid töötasid 1920-30-ndatel aastatel Eesti Asunikkude, Riigirentnike ja Talupidajate Põllumajandusliidu Ehitustalituses.

Nad töötasid välja maapiirkondadele majatüüpe, milles oli ühendatud ehitistraditsioon ja moodne arhitektuur. Tol ajal ehitati muuhulgas uusehitisi, kus vana kombe kohaselt elamu, laut ja heinaküün olid sama katuse all. Eraldi olevate elamute ja lautade ehitamine oli siiski enamlevinud. Kombainide kasutuselevõtuga muutus rehetuba tarbetuks.

Elamu ei olnud enam talu suurim ehitis, vaid selleks muutus taluõues laut koos karjaköögi, piimaruumi ja silohoidlaga. Õued püüti uutegi vajaduste jaoks rajada vana tava järgi.

Nõukogude-aja alguses ilmunud arhitektuurialbumis kirjutas Volberg taluehitiste planeerimisest ja tutvustas seal mitme lehma pidamiseks mõeldud talulautasid. 1952. aastaks aga olid kolhoosid loodud üle Eesti ja majapidamises võis olla ainult üks lehm. Volberg tundis muret karpmajade levimise pärast maapiirkondades ning pidas vajalikuks maale sobivate talutüüpide projekteerimist. (Eesti Arhitektide Almanahh 1946).

Volbergi ja Velbrit võib pidada oma ajastu etnofuturistideks.


[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]