[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Kaasaegne Võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis

Kaido Kama ettekanne kolmandal etnofuturismikonverentsil

Kuna mul on võimalus esineda pärast prof. Taagepera ettekannet, siis loobusin talle küsimuste esitamisest ja kasutan võimalust väljendada mõneti teistsuguseid arusaamu oma ettekande raames.

Veel mõnisada aastat tagasi oli praeguse Eesti maa-alal võrdväärsetena kasutusel kaks kirjakeelt. Nendes keeltes anti välja tolleaegset kirikukirjandust ja kooliraamatuid, need keeled olid kasutusel kõigis elusfäärides, kus tollal maarahva keelt üldse kasutati - ennekõike koolis, kirikus ja kohtus. Möödunud sajandi jooksul põhjaeesti keele positsioonid järk-järgult tugevnesid ja lõunaeesti keele omad nõrgenesid. Sajandivahetuseks oli lõpuks käes olukord, kus lõunaeesti keelt kasutati veel mingil määral kirikukeelena ja sedagi rohkem vana- ja saksameelsemate pastorite poolt. Avalikus kasutuses oli põhjaeesti keel lõunaeesti keele välja tõrjunud. Kahtlemata oli see seotud eesti rahvuse ja rahvusriikluse tekkimisega vastavalt tolleaegsetele arusaamadele. Mõlemad formeerusid möödunud sajandi mudelite järgi vastavalt ainumõeldavale põhimõttele "üks riik, üks rahvas, üks keel, üks usk".

Käesoleval sajandil jäi lõunaeesti keele kasutus peamiselt suulisele tasandile. Kirjalikult kasutasid teda mingil määral vaid kirjanikud ja poeedid. Ja juba sajandi alguses ennustati ilma kirjakeeleta jäetud lõunaeesti keelele kiiret hääbumist. Vähemalt võru keele osas see ennustus täitunud ei ole: ta püsib elavas kasutuses tänase päevani. Kuna tegemist on vaid suulise keelekasutusega, on keel oma funktsioonides äärmiselt piiratud. See tähendab, et teemadel, mis nõuavad väljaarendatud terminoloogiat ja kõike muud taolist, eelistatakse kõnelda põhjaeesti kirjakeeles. On olemas ka psühholoogilised barjäärid, mispuhul peetakse sobilikuks kõnelda ühte või teist keelt. Kui näiteks tänapäeva Võrumaal mõni vallavolikogu peab oma koosolekut, räägitakse seal enamasti põhjaeesti keeles. Koosoleku vaheajal kõnelevad needsamad inimesed sageli samadest asjadest omavahel võru keeles.

Kümmekond aastat tagasi koos Vene impeeriumi lagunemise ja eesti rahvusliku taasärkamisega algas ka võrukeste taasärkamine. Võru liikumise algsed eesmärgid olid lühidalt järgmised: taasluua ühtne kirjakeel, laiendada keele funktsioone, et kasutada keelt kõigis tänapäevastes sfäärides - kirjanduses, koolihariduses, ajakirjanduses, teaduses jne. Ehk teisisõnu - tuua võru keel “köögikeele” staatusest välja teiste tänapäevaste keelte hulka.

Mõned asjad pole läinud nii hästi kui tahetud (tänaseni pole praktiliselt olemas võrukeelset ajakirjandust), mõned asjad on arenenud kiiremini, kui keegi omal ajal osanuks loota (võrukeelsel näitekunstil on praeguseks olemas arvestatav koht Eesti teatripildis, praegugi on “Vanemuise” mängukavas üks võrukeelne näidend).

Ühe tegevussuunana võib nimetada võru keele õpetuse sisseviimist kooliharidusse - praegu toimuvad eksperimentaalsed võru keele tunnid 13 ajaloolise Võrumaa koolis.

Nüüd Euroopa kogemusest. “Ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide vähemkasutatud keeltest” näitab, et viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud oluline nihe põlisvähemusi puudutavates suhtumistes ja arusaamistes. On olemas selge suundumus, et tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas vähemuskeelte funktsioonid mitte ei ahene, vaid laienevad. Julgen väita, et maailma ühiskondlik areng on jõudnud etappi, kus mudel "üks riik, üks rahvas, üks keel, üks usk" ei ole enam tingimuslik nõue, et olla riik või et olla rahvas. Üheks põhjuseks on muidugi ka see, et tänaseks on riigirahvad ennast piisavalt kindlustanud ja neil pole vaja enam meeleheitlikult tillukeste vähemuste vastu võidelda. Aga on ka palju olemuslikumad põhjused. Tänapäevased riigid pole vähemalt Euroopas enam samasugused, kui nad olid sada aastat tagasi. Nii majanduslik kui poliitiline integratsioon koos tänapäevase infotehnoloogia ja massikommunikatsioonide arenguga on tekitanud olukorra, kus ka rahvusriik pole enam kuigi kindel tagatis ükskeelse ja ükskultuurse ühiskonna säilumiseks. Ega siis ilmaaegu ka sellised traditsioonilised riigirahvad nagu prantslased või sakslased tunne praegu tõsist muret muukeelse massikultuuri sissetungi pärast. Nii nagu eesti teadlased, eelistavad ka hollandi ja taani omad teadustöid kirjutada inglise keeles. Seega ei funktsioneeri ka need keeled enam täisväärtuslikena absoluutselt kõikides eluvaldkondades. Ja nii pole enam põhimõttelist vahet hollandi ja friisi keelel - mõlemad eksisteerivad kõrvu Hollandi riigi territooriumil, üks suurema, teine vähema leviga, üks rohkemates, teine vähemates funktsioonides.

Nüüd jõuan tagasi selle juurde, millest prof. Taagepera rääkis - rahvaarv (kriitiline mass), mis on vajalik omakeelse kultuuri ülevalhoidmiseks ja mitme kirjakeele probleemid. Julgen väita, et sellist kriitilist rahvaarvu ei ole praeguses maailmas võimalik määrata. Ühelt poolt juba toodud näide Gröönimaa inuittide kohta, kes praegu laulavad oma inuitikeelset hümni ja neid on seejuures ainult 45 tuhat. Teiselt poolt on eriti lõunapoolsetel laiuskraadidel mitmekümnemiljonilisi rahvaid, kes kuidagi ei jõua ega jõua selle kriitilise massini. Kas tõesti eesti ja mari keeles ilmuvate ajakirjandusväljaannete mahu erinevus tuleneb ainult meie erinevast rahvaarvust? Kui eestlased saavutasid oma iseseisvuse ainult tänu sellele, et mindi üle ühele kirjakeelele, siis miks ei ole saavutanud iseseisvust udmurdid, kellel on üks kirjakeel olnud läbi aegade? Kardan siiski, et tunduvalt olulisem ühe või mitme kirjakeele küsimusest on ühiskondlik-poliitiline mänguruum, mis ühte või teist vähemust ümbritseb. Kui Eesti ajaloos poleks olnud tillukest episoodi nimega Vabadussõda, ei päästnuks meid karjalaste ja vepslaste saatusest ka mitte ühtne kirjakeel. Ja vastupidi - arvan, et ka kahe kirjakeele puhul oleksid lõunaeestlased koos põhjaeestlastega ühiselt seda sõda pidanud. Arvan, et kui mokðad ei kasutaks oma arvulist üleolekut Mordva Vabariigi maa-alal ersade allasurumiseks, oleksid kahe rahva suhted pingetest vabad ja see omakorda võimaldaks palju edukamalt ühist mordva asja ajada - mis sest, et kahe kirjakeelega.

Seega siis - protsess, millest me täna räägime, ükskõik kas me nimetame seda etnofuturismiks või kuidagi teistmoodi, ei saa minu arvates toimuda nii, et kui me endast mingi jupikese ära anname, siis me jääme alles, aga kui me seda jupikest keeldume andmast, siis me alles ei jää.

Tänapäeva maailm väärtustab järjest rohkem kohalikke iseärasusi. Ja seetõttu ma ei püstitaks jäika kas-või-küsimust: kas ersa ja mokða eraldi või ükskeelse mordva rahvuse väljakujundamine. Ma võtaksin seda asja astmeliselt. Kindlasti ma soovin ja tahan, et maailma rahvaste hulgas säiliks eesti rahvas, kindlasti ma tahan, et eesti rahva hulgas säiliksid võrukesed oma keele ja oma kultuuriga. Ja veelgi enam - ma soovin ka seda, et võrukeste sees säiliksid kihelkondlikud eripärad, niipalju kui neid on võimalik säilitada.

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]