[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Rein Taagepera

Soome-ugri vabariikide tulevik Venemaa ja maailma raamistikus

[katkend]

Pikaajaline püsimine eeldab põliskeelse elanikkonna säilimist ja isegi arvulist kasvu omanimelistel aladel. Hoolimata kogu respektist tublide Baskortostani maride vastu tuleb siiski öelda, et kõik soome-ugri diasporaad on määratud kokkukuivamisele. Vaba tööturg kiirendab seda protsessi veelgi, võrreldes N. Liidu aegse, pärisorjuse moodi olukorraga, mis hoidis talupojad oma diasporaa-külades. Kaugemas perspektiivis saavad põliskeeled püsima jääda ainult omanimelistel aladel — ja keel on nende rahvaste peamine identsuse kandja. Seepärast defineerin antud rahva "tuumrahvastikuna" neid, kes asuvad omanimelisel alal ning esitavad rahvaloendustel põliskeele oma põhikeelena.

Nende rahvaste püsimise väljavaated olenevad ka nende võimest omaenda keele alusel arendada modernset kultuuri. Põliskeelse ajakirjanduse tiraažid on ehk parim sellise moderniseerumise näitaja—ja vastavad arvud on saadaval peaaegu kõigi keelte kohta. Need on kirjas tabelis 3, kus idapoolsed soome-ugri (ning samojeedi) rahvad on antud tuumrahvastiku suuruse järjestuses. Lisaks kaalustatud tiraažidele näitab tabel ka kaalustatud tiraaži ühe inimese kohta tuumrahvastikus — see annab pildi nende inimeste omakeelse aktiivsuse tugevusest. Võrdluseks on toodud ka vastavad arvud Eesti kohta. Need võivad anda mingi mõõdupuu, kui palju on vaja, et olla arenenud rahvas kultuurilises mõttes.

Tabel 3
Idapoolsete soomeugrilaste tuumrahvastik ning ajakirjanduse levi  

  Tuumrahvastik
tuhandeis
Kaalustatud 
levi tuhandeis
Kaalustatud levi 
inimese kohta
[Eestlased] [1000]  [2300+] [2,3+]
Udmurdid  376 122 0,32
Marid 286  129  0,45
Põhjakomid 217 76 0,35
Mokšalased 154 47 0,30 
Ersalased 150 39 0,26
Permikomid 79 16 0,20
Karjalased/
Soomlased
50 8 0,16
Mäemarid 47 3 0,06
Handid  6 1 0,20
Vepslased 3 2 0,70
Mansid 2 0,70 0,30
Neenetsid 13 - -
Koolasaarnid 0,70 - -

1 ) Tuumrahvastikuks nimetan neid gruppe.mis asuvad omanimelisel alal ja räägivad oma keelt peamise keelena 1989. a rahvaloenduse alusel. Vepslased elavad Soutjärve alal Karjalas saamid Lujaure alal, mäemarid Mari Eli Mäemari rajoonis.

2) Ajakirjanduslevi l. V 1995 (allikas "Finno-ugorski vestnik", 1995, nr l, lk 10). Ajakirjale annan kahekordse kaalu ajalehega võrreldes ja korrutan siis päevalehe 4-ga, nädalalehe 3-ga, kuukirja 2-ga ja kvartaliajakirja l-ga. Seega kaalub kuukirja tiraaz sama palju kui päeva-lehe oma. Õhukese lasteajakirja puhul võib see tunduda liiga palju, ent rahvas, kel puudub lasteajakiri, on surmalaps ka siis, kui täiskasvanute ajakirjandus on ulatuslik.

3) Eesti kaalustatud levi on selle minimaalseks mõõdupuuks, mi-da on vaja, et olla arenenud rahvas kultuurilises mõttes. Antud arv on alahinnang, mis põhineb ainult ajalehtedel (allikas: Postimees, 17. XI 1995).

4) Karjalaste/soomlaste näitajad hõlmavad ka soomlasi ja soome-keelset ajakirjandust Karjalas.

5) Mäemaride arv sisaldub ka maride üldarvus.

Tuumrahvastik on suurim udmurtidel, kuid maridel on sama kõrge kaalustatud tiraaz ja järelikult kõrgem tiraaz inimese kohta. Põhjakomid ja moksalased on järgmised. Kõigil neil rahvail on omakeelne tiraaz inimese kohta umbes 10 korda madalam kui eestlastel. See vahe ei tulene hiljutisest Eesti iseseisvuse taasta-misest, vaid oli olemas ka N. Liidu võimu ajal ja eelneval sajandil. Alles tulevik näitab, mis ulatuses idapoolsed soome-ugri rahvad suudavad ära kasutada uusi võimalusi vabameelsemas Vene Fö-deratsioonis turujõudude surve kiuste.

Tabelist on näha, et kui tuumrahvastik kahaneb, siis kaalustatud kogutiraaz langeb veelgi järsemalt, nii et ka tiraaz ühe inimese kohta langeb. See tähendab, et võime ülal pidada eri profiiliga ajalehti ning ajakirju kahaneb tuumrahvastiku vähenedes järsult. Ilma sellise mitmekesise ajakirjanduseta pole aga omil jalul seisev modernne kultuur võimalik. Kui rühma liikmed on oma spetsiifi-lisemate vajaduste tarbeks sunnitud appi võtma teiskeelsed välja-anded, siis on assimilatsiooni tõenäosus kõrge — mis omakorda kärbib tuumrahvastikku veelgi.

Need arvestused näitavad, et keeleline konsolideerumine on esmase tähtsusega komide ja moksalaste-ersalaste puhul. Põhja-ning permikomidel koos oleks sama suur tuumrahvastik kui maridel või udmurtidel, niisamuti moksalastel ning ersalastel. Eraldi aga langeb iga osise vöime arendada moodsat ajakirjandust (ja kõike seilest tulenevat) pigem veerandile kui poolele.

Olen võrrelnud ka mitmesuguseid teisi demograafilisi ja kul-tuurilisi näitajaid. Peaaegu kõik annavad parima püsimisväljavaate maridele ja udmurtidele. Need kaks arenevad väga tõenäoliselt modernseiks rahvaiks kultuurilises mõttes, kui vaid inimõiguste mahasurumine Vene Föderatsioonis lausa lämmatavaks ei muutu.

Mari El meenutab mitmeti Soomet või Eestit 100 või koguni 150 aasta eest. Need kaks meest, kes andsid Eestile rahvuseepose, ei pidanud oma pikka kirjavahetust (1839-1850) mitte oma eesti emakeeles, vaid saksa keeles, mida nad vürtsitasid eestikeelsete vanasõnade ja jämedustega (vt Lepik 1936). Selliste varajaste talupojavalgustajate endi lapsed kasvasid sakslasteks. Vaadates eesti eliidi sellist käitumist oleks 150 aasta eest võinud ennustada, et katsed luua modernset eesti kultuuri jooksevad paratamatult liiva. Ent ometi see õnnestus. Niisamuti lävivad praegu paljud idapoolsed soome-ugri aktivistid vene keeles ja loobuvad panemast omaenda lapsi põliskeelseisse koolidesse, mida nad ise aitavad luua. Selliste inimeste siiruses võib ju kahelda, aga see poleks päris õiglane, arvestades neil lasuvat survet. Ja nad võivad ikkagi veel saada hakkama aluse panemisega näiteks mari kultuurile.

Ei ole muidugi tõendit, et mari kultuur läheks eesti teed. Eestlastel oli suurem ja kompaktsem rahvastik. 1850. a moodustasid nad 0,1% maailma rahvastikust, marisid on aga praegu vaid 0,01%. Nüüdismuudatused tehnoloogias soosivad massilõbustuste levikut laialt levinud keeltes — ent teisest küljest võimaldavad nad ka laiali pillutet vähemuste liikmeil hoida omaenda "globaalset küla" telefoni, faksi ning e-posti abil. Ekslikud hääbu-misennustused, mida võidi pakkuda (ja pakutigi) eesti kultuurile 150 aasta eest, peaksid siiski tegema ettevaatlikuks.

Komidel ja moksalastel-ersalastel on äärepealt olemas võima-lus läbi murda, eeldusel et nende allrühmad ühinevad. Põhjakomi-del on suhteliselt suur haritlaste reserv, kuid koguarv jääb mada-laks, kui ei suudeta luua ühist kirjakeelt permikomidega. Eraldi jäädes sulavad permikomid venelastesse ja põhjakomid võivad minna sama teed mõninga viivitusega. Praegune permikomide enamus nende ringkonnas on säilinud ainult tänu majanduse nõr-kusele ja nende väike arv on viinud kultuurilise tegevuse peaaegu nulli, välja arvatud lasteajakiri.

Mis puutub ersalastesse ja moksalastesse, siis on mõlemad määratud hävimisele, kui ersalased otsustavad eraldi tegutseda (Prozes 1995). Moksalased püsiksid pisut kauern, sest neid on Mordva piires rohkem ja nad keskendavad oma tegevuse vabariigile. Ersalased panevad liiga palju lootust oma rohkearvulisele diasporaale, mis aga on hajumas. Tabelis 3 olen näidanud mäemarisid eraldi ainult rõhutamaks nende ajakirjanduse nõrkust. Üksi ei oleks neil mingeid püsimise võimalusi.

Karjalastel puudub noorem sugupõlv peaaegu täielikult ja nad saavad püsida ainult Soomega lävides. Üldkarjala kirjakeelt ei tule, sest põhjakarjala keelepruuk on sama lähedal soome kirjakeelele kui aunuse keelepruugile. Keeleliselt oleks aunuse-vepsa ühine kirjakeel ehk tehtavamgi, ent keelesamasustest hoolimata on kujunenud keelte erinevad identsused.

Arktiliste rahvaste puhul on kriitiline mass erinev. Ilma nafta-ja gaasitootmise pursketa (mis võib lakata sama järsku, kui algas) on 30 000 inimesest koosneva põlisrahva liikmel sama kaal nagu 300 000-lise rahva liikmel põllundusvöötmes. Sellest vaatenurgast on neenetseil mõõdukad säilimisvõimalused, kui nad vaid suudavad üle elada praeguse "naftameeste" tippaja. Handid on vähem arvukad, kehvemas asukohas ja vist ka demoraliseeritumad. Nad saaksid püsida ainult siis, kui maailma huvi Handimaa nafta vastu oleks tasakaalustatud kahjusid korvava abiga põliskultuuri heaks. Aga isegi siis kerkiks raske küsimus, kuidas abi lähetada nii, et see aitaks hante rohkem omile jalule tõusta, selmet teha neid abist püsivalt olenevaks. Ma ei suuda näha mingit võimalust, et mansid või sölkupid võiksid püsima jääda palju kauemaks, kui kestab praegune sugupõlv.

[---]

Põliskeeled on tunnistatud ametlikult võrdõiguslikuks neljas vabariigis (mitte Karjalas), kuid ainult Komimaal ja Mari Elis on põhimõttelise seaduse taga rakendusjõudu. Udmurtias ja Mordvas näivad keeleproklamatsioonid olevat puhtalt kosmeetilised. Aga sellistelgi teavitustel on psühholoogilist mõju ja neist võib kasu tulla kunagi tulevikus. Komi keele ametlikuks kuulutamist Permikomi AOs tõkestab föderaalne põhiseadus, mis piirab teise ametliku keele õiguse ainult vabariikidele. Olukord on siiski muutlik. Isegi väikestel edusammudel rahvuslikus uhkuses, põliskeelses koolitamises ning poliitilises organiseerituses võib olla sünergeetiline mõju (s.t kogumõju on suurem kui osistel eraldi), seni kui allasurumise postsovetlik leevendamine kestab.

Suhted Moskvaga

Tuleb eristada kohalike venelaste huve Moskva omadest. Regionaalsed majandushuvid ja autonoomia soov võivad põlisrahvaid ja kohalikke venelasi liita kaitseks liigse tsentralisatsiooni vastu. Isegi ülevenemaalised parteid (nagu näiteks põllumehed) võivad esindada kohalikke huve. Teisalt võivad paljud venelased oma asukohast hoolimata olla liiga vähe tundlikud põliskeele ning -kultuuri vajaduste suhtes. Neid vajadusi tuleb rõhutada Moskvale arusaadaval ja vastuvõetaval kujul. Mari ja Komi eliidil paistsid 1990. aastate keskel olevat rahuldavad suhted kohalike venelastega ning Moskvaga. Föderaalvalitsus on vist vaevu märganudki põlisrahvaste olemasolu Udmurtias, Mordvas, Karjalas ja AOdes.

VENE DEMOKRAATIA TULEVIK

Kas Venemaa suudab näkku vaadata oma kolonialistlikule minevikule? Kas Venemaa suudab detsentraliseeruda? Ja demokratiseeruda? Vastused neile küsimustele on omavahel seotud.

Moskvast vaadatult on idapoolsed soome-ugri alad osa iidsest Venemaast ja nende eraldumine mõeldamatu. See vaatenurk võiks tuua kaasa heatahtliku hoiaku põlisrahvaste ja -kultuuride suhtes, kindlas teadmises, et igasugused poliitilised tulemused on kohalikku laadi ja vaoshoitavad. Aga see võib kaasa tuua hooletussejätmise, mis pole just kõige heatahtlikum. Aga kui need rahvad nõudeid esitavad, siis vöib Vene üldsuse emotsionaalsem osa lausa üle reageerida, nöudes mahasurumist seal, kus asja lahendaksid väikesed reformid.

Uks õudusjutt ilmus Nezavisimaja Gazeta's (17. V 1994): löödi lärmi Mari Ušemi ning Ošmari-Tšimari tegevuse vastu. Autori arvates võisid need liikumised viia ohtlikumate tulemusteni kui rahutused Põhja-Kaukaasias, sest teised soomeugrilased võiksid liituda Mari Elis alanud ülestõusuga. See on täiesti absurdne, arvestades soomeugrilaste väikese rahvaarvu, laialipillutatuse ja etnilise mitmekesisusega. Aga selline hirmutamine on ebamugavalt sarnane 1932. a "soome-ugri vandenõu" loraga, mis andis ettekäände umbes 50 kultuuritegelase hukkamiseks. 1932. aastal tuli leiutada kujuteldavaid soome-ugri organisatsioone, nüüd aga on mitu tegelikku, millele saab süngeid vandenõusid kaela riputada.

"Kes koera maha lüüa tahab, kuulutab selle marutõbiseks," ütleb ameerika vanasõna. Venelaste hulgas leidub neid, kes unistavad soome-ugri kultuuride olematuks tampimisest enesekaitse ettekäändel. Sajamiljonilise etnose "enesekaitse" mõne poolemiljonilise vastu? Selle jutu võiks kuu peale saata kui äärmusliku vähemuse oma, kui ei oleks 1932. a "soome-ugri vandenõu" väidet — ja Vene agressiooni Tšetšeenia vastu 1994. a. Inimõigused on Vene Föderatsioonis nõrgal alusel, nii nagu seda meile meenutab handi aktivisti Prokopi Šopatšini surm 1993. a — niihästi see surm ise kui ka tõsise uurimise puudumine. Etniliselt erinevad rahvad on eriti ohus, sest neid võib teha patuoinaks.

Moskva pole ikka veel suutnud leppida ehtsa detsentralisatsiooniga. Regionaalseid õigusi, mida mitmed vabariigid ja oblastid endale haarasid N. Liidu lagunemise ajal, katsuti 1990. aastate keskel tagasi rullida, sageli presidendi meelevaldse dekreediga. Üheks viisiks, kuidas kõveral teel kõrvaldada etniliselt erinevate rahvaste sümboolsedki õigused, oleks anda etniliselt vene provintsidele vormiliselt sama autonoomia mis vabariikidele — ja siis kaotada "vabariigi" mõiste kui ülearune. Muidugi on detsentralisatsiooni hädasti vaja ka vene oblastites, ent vabariikide eristaatus on ainus kaitsevall põliskultuuride jaoks. Meenutagem, et permikomi keelele keeldus Moskva andmast ametliku keele staatust just sellepärast, et Permikomi ringkond oli osa vene oblastist. mitte aga eraldi vabariik.

Mõned juhtumid 1990. aastate keskel panevad küsima, kas Venemaa on libisemas tagasi nõukogulike salastuse, nuhkimise ja maailmast eraldi hoidumise harjumuste juurde. Oktoobris 1995 rüüstas Föderaalne Julgeolekuteenistus (KGB järglane) Bellona Sihtasutuse bürood Murmanskis. Bellona on Norra valitsuse poolt rahastalud Norra keskkonnakaitsjate rühm, kes parajasti oli teatanud Tsernobõli-tasemelisest kiirgusest Vene tuurnakütusejäätmetes endisel saami alal Koola poolsaarel (Zapadnaja Litsa, 50 km Norra piirist). Et radioaktiivne saast võinuks hõlpsasti jõuda lähedal asuvasse Barentsi merre, siis oli rahvusvahelisel üldsusel ja eriti Norral otsene huvi mängus, ent FJT esindaja nägi selles vaid sõjasaladust, mida pidi varjama kõigi tsivilistide eest. Isegi Venemaa enda tuurnaainete reguleerimise komisjon kaotas suvel 1995 õiguse inspekteerida sõjalisi baase (Boudreaux 1995).

Salatsemise ja maailmast äralõikamise müür paistis olevat tõusmas ka soome-ugri alade ümber. Mari vabariigi 75. aastapäeva tähistamisele kutsutud eestlastele (Fenno-Ugria direktor Jaak Prozes, endine parlamendiliige Andres Heinapuu, Rein Taagepera jt) ei antud oktoobris 1995 Vene viisat. Õpetlasi Läänest hakati kohalike Vene võimude poolt kiusama kõige vähemagi konstruktiivse arvustamise puhul. Paistab, et FJT kuulas üle kõik ühe väliskülalisega kohtunud ametnikud. Ma ei saa anda üksikasju, sest asjasse puutuvad inimesed ei soovi oma suhteid veelgi halvemaks muuta. Ja nii me libiseme tagasi N. Liidu aegse olukorra poole, kus need Läänest tulnud, kes pidanuksid maailma informeerirna, kaunistasid oma aruandeid selleks, et nad saaksid impeeriumi taaskülastada.

Veerandsada aastat tagasi nentis Zbigniew Brzezinski (1971), et ameeriklased kipuvad reageerima rahvusküsimustele N. Liidus ''salates probleemi olemasolu ja kui see enam pole võimalik, väites, et probleem parem ärgu eksisteerigu". N. Liidu kokkuvarisemine tõestas probleeini olemasolu kõige karmimal kombel, ent eksitust jätkatakse Vene Föderatsiooni puhul. Veel 1994. a ei näidanud postsovetlikku Venemaad käsitlevad USA kõrgkoolide õpikud enamasti orna kaartidel vabariikide piire. Selliseid õpikuid kasutavad tudengid niisamasuguses teadmatuses nagu see valitses üldiselt Tšetšeenia asukoha suhtes, kui Moskva väed sinna sisse tungisid.

Time' i kaanepildi-artikkel "Siberi vägistamine" (4. IX 1995) teeb suurepärase töö loodusliku ökoloogia osas, ent jätab täiesti mainimata Siberi põliskultuuride vägistamise. Põlisasukad ilmuvad lavale ainult pahade poistena, kes ikka veel tapavad haruldasi tiigreid venelastest ökoloogide vaprate püüete kiuste. Carol J. Williamsi (1995) kolmeartikliline sari Los Angeles Times'is keskendub Tatarstanile, Sahhale ning Karjalale. Üldpealkirjast hoolimata ("Etniline lapitekk hakkab lahti hargnema") on etniline külg jällegi hooletusse jäetud regionaalse ja keskkondliku kõrval. Pikk artikkel Karjala kohta ei maini kordagi etnilisi karjalasi ja nende eriprobleeme.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kuulutanud aastad 1995-2004 Põlisrahvaste aastakümneks ja 9. augusti Põlisrahvaste päevaks. Loodetavasti paraneb selle aastakümne jooksul Lääne reportaaž ka idapoolsete soome-ugri rahvaste kohta. Brzezinski (1971) sisendas, et USAl on "mitut laadi ebaametlikke vahendeid ergutamaks suuremat vastutustundlikku teadlikkust NSVLi rahvaste hulgas" (ja see käib ka leiste Lääne riikide kohta).

Ilmselt ei tarvitse see hõlmata lahkulöömise ergutamist, küll aga üpris teadlikke püüdlusi teha N. Liidu eliite — nii vene kui ka mittevene — teadlikuks viisidest, kuidas mitmesugused suhteliselt kõrgesti arenenud riigid on katsunud lahendada oma polüetnilisuse probleeme (Brzezinski 1971).

Asendage "N. Liit" "Vene Föderatsiooniga" ja soovitus kehtib ikka veel.

Mitmerahvuselistes riikides on demokraalia lahutamatult seotud etniliselt erinevate vähemuste autonoomiaga. Selles suhtes on mõtet jälgida arengut soome-ugri aladel kui varajast hoiatusliini, ja seda nimelt nende hapruse pärast. Kui peaks ilmnema. et Moskva ei suuda sallida kultuuriautonoomiat isegi selliste rahvaste puhul, kel ilmselgesti puudub igasugune poliitilise lahkulöömise võime. siis mida ta üldse suudab sallida? Kui pole lootust idapoolsete soome-ugri rahvaste jaoks, kas siis saab olla lootust, et Venemaa muutub demokraatlikumaks?

Sellest ajast saadik, kui Moskva-keskne riik paisus etnilisest vene alast väljapoole, on ta seisnud dilemma ees, kas olla russkii või rossiiskii — kas esindada kitsalt etnilisi vene huve ja katsuda ümber rahvustada kõiki teisi või leppida riigi paljurahvuselise iseloomuga. Demokraatlikku viisi venelaste riigi tegemiseks pole olemas (välja arvatud juhul, kui Venemaa tõmbub tagasi kõikidelt etniliselt erinevatelt aladelt), sest ainult etniline puhastus suudaks muuta multietnilist tegelikkust. N. Liit alustas multietnilises vaimus ja lõpetas "internatsionalismi" venelikus stiilis paroodiana. Tuleb loota, et see, mis on praegu vormi poolest Rossiiskaja Federatsija, saab selleks ka oma vaimus.
 
 

Kirjandus

B o u d r e a u x, Richard 1995. Russia Base Faces Radiation Disaster. — Los Angeles Times, l. XII, A22

B r z e z i n s k i, Zbigniew 1971. Political Implications of Soviel Na-lionality Probleins.—Soviel Nationality Problems. Ed. E. Allworth. New York: Columbia University Press, pp. 72-82

C o n g r e s s u s Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. 1995a. Pars I: Orationes plenariae et conspectus quinquennales. Toim. Heikki Leskinen. Jyväskylä

C o n g r e s s u s Octavus Internationalis Fenno- Ugnstai-uin. 1995b. Püi's n: Sumniariu acroasium in scfionihus et syniposiis faclarum. Toirn. Heikki Leskinen. Jyväskylä

D a h l b u r g. Jon-Thor 1993. Yeltsin Crisis Echoed in Hinterland. — Los Angeles Times, 9. IV. A 12

D u r n i n g, Alan T. 1992. Guardians of the Land: Indigenous Peoples and the Health of the Hearth. Worldwatch Paper 112. Washinston, DC

F e d j u n e v a 1990 = 1\läTCpii&.nu VI Mexft,yiia.poaHoro KOHrpecca (pliHHo-yppüBG^OB. II TOM. Uo/tpeJ. F. B. <l)eJioHeBOfi. MocKBa: HayKa

G o l d b e r g, Carey 1993a. Flaring Siberia Gas Illuminates Eco-Disaster. — Los Angeles Times, 25. VII. A3

G o l d b e r g, Carey 1993b. Hostages Want Out of Russia's North. — Los Angeles Times. 30. IV

L a l l u k k a, Seppo 1995. Assimilation and lts Measurement: Finno-Ugrian Peoples of Russia. — Congressu.s Octovas Internationalis Fenno- Ugrishlruin. 1995. Pars /.' Orationes plenuriae et conspectus quinquennales. Toirn. Heikki Leskinen. Jyväskylä, s. 83-96

L a u l a j a i n e n, Leena 1995. Cooperation Between Finno-Ugrian Writers is Stepped Up. — Congressus Octavus Internatioiialis Fenno-Ugristarum. 1995. Pars II: Summaria acroasium in sdio-niblls ei symposiis factarum. Toim. Heikki Leskinen. Jyväskylä, s. 261-263

L e p i k 1936 = Faehlmanniju Kreufzwaldi kirjavahetus. Toirn. Märt Lepik. Tartu: OpetatudEesti Selts

M a c d o n a l d, Robert 1990. The Maori ofAofearoa—New Zealand. Minority Rights Group Report. London

M o k s h i n a, Helena 1995. Dynamics of Quantity of Mordvinian People in the XX Century. — Congressus Octavus internationalis Feniw-Ugristarum. 1995. Pars II: Summaria acroasium in sctio-nibiis et symposiis factarum. Toirn. Heikki Leskinen. Jyväskylä. s. 81-82 '

M ü r k, Harri 1992. The Finno-Ugriansandthe Söktövkar Conference in the Komi Republic. Chair of Estonian Studies, University of Toronto

M ü r k, Harri 1993. The Ob-Ugrians and the Conference on Native Self-Governmentin WesternSibiria. Khantö-Mansiisk. Chair of Estonian Studies, University of Toronto

N u t t a l l, Mark 1994. Greenland: Emergence of an Inuit Homeland. Minority Rights Group.

P a t r u s h e v, Valeri 1995. Uralic Nations of Russia: Historic De-velopment and Present Condition. — Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum.. 1995. Pars l: Orationes plenariae et conspecills quinquennules. Toirn. Heikki Leskinen. Jyväskylä, s. 97-116

P l a n t , Roger 1994. Land Rights and Minorities. Minority Rights Group International Report 94/2. London

P r o z e s, Jaak 1995. Mordvalaste ärkamist segavad sisetülid. — Postimees, 28. XI

R i t s o n , Karina 1995. Taasloodisoome-ugri rahvasteArengufond.— Ohtlllehl, 30. l

R y w k i n, Michael 1994. Moscows Lost Empire. Armonk, N.Y.: Sharpe

S a d o v i n 1994 = Ca/tOBiin, Hropb. XponiiKa HayHHOfl n Ky.n^Typ-HOU ^i^nu (lJHiluo-yropCKiix Hapo^OB Milpa (198/-1993 r.). — <l"iiHHO-yrpone/iCHiie, Hp. l, CTp. 153-159
 

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]