Eesti Hõimurahvaste Programmi kirjanduspreemia

Laureaadid 2008 | Laureaadid 2007 | Eelteade | Statuut

Teade teistes keeltes: ersa, karjala, komi, mari (pdf), mokða, udmurdi (pdf), vene.


Teade

Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu ja Soome-ugri Kirjanduste Assotsiatsioon teavitavad Teid iga-aastasest kirjanduspreemiast uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjanikele, tõlkijatele ja kirjandusteadlastele.

Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu kuulutab välja kirjanduspreemiad järgmistes kategooriates:

  1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
  2. Ilukirjanduslik luuleteos;
  3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat - eelistatud on tõlked uurali keeltest);
  4. Lasteraamat;
  5. Kirjandusteaduslik teos (kirjanduslugu, kirjanduskriitika, esseede kogu, publitsistika).
  6. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Kirjanduspreemia nominentideks võivad olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, kirjandusteaduslik teos, dramaturgiline teos ja ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2005-2008) avaldatud raamatuna (erandkorras avaldatud ajakirjas, kui teose maht on vähemalt 30 lehekülge). Preemiad antakse välja uurali keeltes kirjutatud teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa emakeele säilimisele ja arendamisele.

Preemia suurus igas preemiakategoorias on 20 000 Eesti krooni ning igas kategoorias määratakse preemia reeglina ühele autorile.

Preemia kuulutatakse välja 1. novembril - udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Teave kirjandusauhinna taotlejatele

Taotlejad (preemiale esitajad) peavad saatma:

  1. Avaldatud teose kahes eksemplaris;
  2. 1-2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
  3. Avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, kodune- ja tööaadress ning telefoninumber, samuti faksinumber ning elektronposti aadress (kui viimased on olemas);
  4. Varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Þürii vaatab kirjanduspreemia taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 1. septembriks Hõimurahvaste Programmi Nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaat
Soome-ugri osakond, Ülikooli 18, Tartu 50090, Eesti

Soovituskirjad, avalduse ning teoste nimekirja palume võimaluse korral saata e-postiga aadressil kadi.sarv@ut.ee või faksida numbrile +372 7 375 222 või +372 7 376 216.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda Arvo Valtoni poole – tel. +372 6013074; mob. +372 5110794, e-post: valton30@hotmail.com


Eesti Hõimurahvaste Programmi Kirjanduspreemia

Statuut

1. Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu eraldab koostöös Soome-ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga 6 iga-aastast kirjandusauhinda uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjandusteostele.

2. Auhind antakse välja neljal viimasel aastal raamatuna ilmunud teose eest (erandkorras ka ajakirjas ilmunud vähemalt 30-leheküljelise teose eest) järgmistes kategooriates:

- ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);

- ilukirjanduslik luuleteos;

- tõlketeos (eelistatult hõimurahvaste keeltest tõlgitud romaan, novellikogu, luulekogu või näidend);

- lasteraamat;

- kirjandusteaduslik teos (kirjanduslugu, kirjanduskriitika, esseede kogu, publitsistika);

- dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

3. Auhind määratakse üksnes uurali keeltes avaldatud teosele, mille kirjanduslik ning keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ning mis seega teenib vastava keele säilitamise ning edasiarendamise funktsiooni.

4. Auhinna suuruseks on igas nimetatud kategoorias 20 000 krooni ja see antakse igas kategoorias reeglina ühele autorile. Kui mõnes kategoorias puudub auhinnavääriline teos, on þüriil õigus jätta selles kategoorias auhind välja andmata.

5. Auhinna nominendid esitatakse Hõimurahvaste Programmi Nõukogu sekretariaadile hiljemalt 01. septembriks. Esitada tuleb ilmunud teos ning 1-2 kirjalikku soovitust-eksperthinnangut.

6. Auhind kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

7. Auhinna määrab þürii, mis moodustatakse Hõimurahvaste Programmi Nõukogu ning Soome-ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni esindajatest. Þürii võtab arvesse kohalike ekspertide soovitusi, kuid on oma otsustes sõltumatu.