Кузебай Герд (Кузьма Иванович Чайников)

Ворд ськиз Удмурт Элькунысь Вавож ёросысь Покчивуко гуртын (али Бад ым Докъя) 2 толшоре 1898 арын; 1 шуркынмонэ 1937 арын ыбемын Карел Элькунысь Сандормох урочищеын, Соловецкой шорму ъёсын.

Удмурт кылбурчи, критик, калык кылосэз, этнографиез но крезьгурез эскерись, дышет сь но калыкез югдыт сь. 1912 - 1916 аръёсы дышетскиз Кукаркаысь учительской семинариын, 1922 - 1925 аръёсы Москваысь Выл литературно-художественной институтын, 1926-1929 аръёсы Шунды ужан пал калыкъёслэсь культуразэс но этнографизэс эскеронъя научно-исследовательской институтлэн аспирантэз. 1923 арын Москваын К.Герд кылдыт з удмурт культураез эскеронъя «Б ляк» огазеяськон. Со ырдыт пыриськиз удмурт писательёслэсь огазеяськонзэс кылдытон уже. К.Герд юнме шорысь янгыше уськытэмын но 1937 арын ыбемын вал. Кулэмез бере 1958 арын шонере поттэмын.

К.Герд тодмо луэ удмурт калык кылосэз люкаменыз, сое пыр-поч эскеременыз но удмурт кыр ан гуръёсты кылдытэменыз. Солэн крезьгуръёсыз ворд ськизы удмурт калык гуръёсъя. 1920-1930 аръёсы калык п лын паськыт в лмиз К.Гердлэн «Зарни шунды ужалоз» кыр анэз. Со вакытэ та кыр ан удмуртъёслы гимн кадь луиз. Озьы ик калыкын ярат зы К.Гердлэсь «Гужем ыт», «Горд оже» но нылпи ослы гожтэм кыр анъёссэ. Тросэз кыр анъёсыз К.Гердлэн пыризы 20-т аръёсы потэм кылбур бичетъёсы.

 

 
 a  б  в    д  e  ё  ж  з  и  й  к  л  м  н  o  п   c  т  y  ф  x  ц  ч  ш  щ  э