Чуракова Римма Аркадьевна

Ворд ӥ ськиз Ижкарын 29 инвожое 1934 арын. Крезьгуро калык кылосэз эскерись. Удмурт Элькунысь искусствоосъя дано ужась (1992). 1952 арын быдт ӥ з 27-т ӥ шоро-куспо нылкышно школаез. Укмыс арескысен озьы ик дышетскиз нылпи крезьгуръя школаын фортепиано классэзъя. 1955 арын йылпумъяз Ижкарысь крезьгуръя училищеысь фортепианоя ёзэтсэ, 1961 арын - Казаньысь кун консерваториез (дышетскиз крезьгурлэн теориезъя ёзэтаз Я.М. Гиршман профессор дорын). Дораз берытскыса ужаны кутске Ижкарысь крезьгуръя училищеын, лыд ӟ е - кунгож сь ӧ рысь крезьгуро литература, ӟ уч калык кылос, удмурт крезьгур, кыр ӟ анъёсты радъян.

70-т ӥ аръёсысен кутскиз тунсыкъяськыны но люканы удмурт крезьгуро калык кылосэз. Е.В. Гиппиус профессор кивалтэм улсын рос-прос басьт ӥ ське удмурт крезьгуро калык кылосэз эскерон борды. Удмурт калык кыр ӟ анъёс сярысь докладъёссэ лыд ӟ из Чебоксарын, Свердловскын, Куйбышевын, Москваын, Воронежын, Рузаын, Таллинын ортчем конференциосын. 1986 арын Ижкарын пот ӥ з лымшор палан ул ӥ сь удмуртъёслэн сюан кыр ӟ анъёсынызы бичетэз (редакторез Е.В. Гиппиус). 1992 арын печатласькиз нылпи кыр ӟ ан бичетэз "Пот, пот, шундые!", нош 1999 арын - лымшор палан ул ӥ сь удмуртъёслэн календарной кыр ӟ анъёсынызы бичетэз. Озьы ик А.Н. Голубкова ӵ ош дасямын дышетскон книга, куд ӥ з с ӥ земын Удмурт Элькунысь крезьгуро культуралэн ортчем сюресэзлы. 1988 арысен Р.А. Чуракова Россиысь крезьгурчиослэн огазеяськонзылэн ёзчиез.
 
 a  б  в    д  e  ё  ж  з  и  й  к  л  м  н  o  п   c  т  y  ф  x  ц  ч  ш  щ  э