Kiidi deklaratsioon

Aigar Piho

Kiidi turismitalu võõrustas hõimurahvaste programmi toetusel 28. - 30. aprillini 2003. aastal soome-ugri rahvaste esindajaid seminaril “Ökoturismi võimalused soome-ugri areaalis” koostöös MTÜ Eesti Maaturismi ja Eesti Ökoturismi Ühendusega.

Seminarist võttis osa 50 inimest, kes esindasid kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, turismiga tegelevaid ettevõtjaid ning kohalike ja põliselanike kogukondi. Kiidi deklaratsioonis on arvesse võetud nii kohtumise ettevalmistamise kui ka seminari käigus peetud diskussioone. See on osapoolte dialoogi tulemus, mitte ametlik dokument. Peamine eesmärk on esitada soovituste kompleks ökoturismi arendamiseks soome-ugri rahvastele jätkusuutliku arengu kontekstis, pidades silmas kohalikke kogukondi ja põlisrahvaid.

Osalejate arvates peaks ökoturism kaasa aitama loodusvarade ja kohalike kogukondade kultuurilise terviklikkuse kaitsele ning tõstma inimeste teadlikkust looduse ja kultuuripärandi säilitamise küsimustes.

Tänu kohalikele ja põlisrahvaste kogukondadele, kes on alles hoidnud oma traditsioone, kombeid ja oskusi, võib nende kultuuride jätkusuutliku arengu põhimõttel korraldatud ökoturism kujutada endast edumeelset majandusharu, samuti loodusvarade parema kaitse võimalust.

Rõhutati, et ökoturismi arendamisel tuleb arvestada kohalike kogukondade ning põlisrahvaste enesemääramisõigust ja kultuurilist suveräänsust, mis hõlmab ka traditsioonilisi teadmisi ning pühapaiku. Inimesed, kes ei soovi, võivad turismi arendamisest loobuda, seda ei tohiks neile peale suruda.

Ettepanekud

Kohalikele ja põliselanike kogukondadele: Et paremini säilitada oma traditsioone ja kohalikke loodusressursse kasutavat käsitöö- ning põllumajandustootmist, traditsioonilist arhitektuuri ning maastikukujundust, tuleks kogukonna arenguvisioonis ette näha ka turismi arendamise strateegia, vastavalt sellele, millist turismisuunda soovitakse edendada – kas rohkem nõudlusele või pakkumisele vastavat suunda.

Kohalikele omavalitsustele: Tagada koostöös kohalike ja põliselanike kogukondade, valitsusväliste organisatsioonide, erasektori ja teiste ökoturismist huvitatud osapooltega looduse, kohalike elanike ning põlisrahvaste kultuuri kaitse.

Erasektorile: Veenduda, et põlisrahvaste kultuure ja kogukondi kujutataks tõeselt, et ettevõtete töötajad ja külastajad saaksid kohalike ja põliselanike kommete ja ajaloo kohta piisavat ja tõest informatsiooni.

Valitsusvälistele organisatsioonidele: Korraldada monitooringut ja uuringuid turismi mõjust ökosüsteemile, bioloogilisele mitmekesisusele, kohalike ja põlisrahvaste kultuurile ning sotsiaalmajanduslikele struktuuridele.


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)