Hõimurahvaste Programmi toetatud projektid

Eelmises numbris andsime ülevaate Hõimurahvaste Programmi eesmärkidest ja tegevussuundadest. Käesolevas järgneb lühike ülevaade seni (alates 2000. aasta märtsist) jagatud ühekordsete toetuste kohta. Toetusi jagatakse neli korda aastas, veebruaris, mais ja novembris (Taotluste esitamise tähtajad on 15. veebruar, 15. mai, 15. august, 15. november, vt täpsemalt: http://www.suri.ee/hp/). Toetatud on mitmeid uurali põlisrahvastega seotud teadus-, haridus-, kultuuri- ja teabeprojekte.
Väljaanded ja andmebaasid:
Tartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised Koola saamid ja Мокшэрзянь мифологиясь (mokša keeles);
Soome-Ugri Kirjanduste Ühingu välja antud luuleantoloogia Kevadhommik (eesti tõlked koos ersa, mokša, mari, udmurdi ja komi originaalidega);
Fenno-Ugria Asutuse välja antud eesti-neenetsi sõnastik ja Hõimukalender (2001, 2003, eesti, inglise, soome ja vene keeles);
Marimaal ilmuv venekeelne soome-ugri ajaleht Kudo+Kodu;
soome-ugri rahvaste kultuuri tutvustavad interneti-väljaanded ja CD-plaadid: Mordva etnoloogia, rahvaluule ja usund, Komi maailm, Udmurdi usundi peamised tunnusjooned (Kirjandusmuuseum), interaktiivne näitus Udmurdi maailm (ERM);
uurali keeleteaduse bibliograafiline andmebaas (1988-2000, Mare Onga).
Filmid:
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse uurimusfilm udmurdi identiteedist Päikeselapsed;
Aleksei Aleksejevi filmid Mari Sangaripäev Eestis ja Mari talu Kärus.
Välitööd:
Eesti Kunstiakadeemia uurimisreisid neenetsite (2000), Transilvaania ungarlaste (2001), ersade-mokšade (2002) ning saamide juurde (2003).
Kongressid, konverentsid, seminarid, festivalid:
 • IX rahvusvaheline fennougristikakongress (Tartu, 2000);
 • III soome-ugri rahvaste maailmakongress (Helsingi 2000, eesti, setu ja liivi delegatsiooni kulud);
 • V soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni kongress (Helsingi 2000);
 • XVII rahvusvaheline soome-ugri üliõpilaskonverents IFUSCO (Tallinn 2000);
 • rahvusvaheline konverents Emakeel ja teised keeled III (Tartu 2001);
 • IV etnofuturismi konverents (Tallinn–Tartu–Viljandi 2001);
 • maride meediakampaania Keele argument emakeele kaitseks (Marimaa, 2000-2001);
 • sümpoosion Püha ja argine kultuuride dialoogis (Tartu 2002);
 • soome-ugri etnofuturistlike kirjanike seminarid (Tartu–Võrumaa 2001, 2002, 2003);
 • seminar Boreaalse teatri piirid postmodernistlikus kultuuriruumis (Tartu 2001);
 • Rakvere Teatri lavastuse Põdernaine osalemine soome-ugri teatrifestivalil (Joškar-Ola 2002);
 • seminarlaagrid soome-ugri üliõpilastele (Kiidi, Võrumaa 1999-2002);
 • turismiseminar Multidistsiplinaarne nõuanne vastutustundlikuks reisimiseks soome-ugri aladel (Kiidi 2003, vt lk 10);
 • põlisrahvaste maaõiguse seminar (Tartu 2003);
 • eesti keelekümblusspetsialistide sõidud keelekonverentsidele Marimaal (2001, 2003).
Hõimurahvaste Programm on toetanud uurali põlisrahvaste külalisõppejõudude kutsumist Tartu Ülikooli: I. Uljaševi loenguid komi folkloorist (2002) ja J. Perevoztšikovi loenguid tänapäeva etnilistest protsessidest Udmurtias (2003, vt lk 9).
Tänu Hõimurahvaste Programmi toetusele on võimalikuks saanud programmi stipendiaatidest üliõpilaste osalemine konverentsidel ning kursustel: J. Vlassova Peterburis (2001), I. Mitjušev Poolas, Taanis ja Hollandis (2000), K. Zamjatin Taanis (2001) ja Saksamaal (2002), T. Minnijahmetova Austraalias (2001), V. Nikitin Bulgaarias (2002), N. Košpajeva Marimaal (2003), S. Salmijanova Soomes (2003); O. Ananjeva stažeerimine Göttingenis (2001) ja Aleksandr Rjabtšikovi stažeerimine Moskvas (2003).
Lähetustoetusi on jagatud uurali põlisrahvaste esindajatele, kes on kutsutud Eestis toimuvatele teadus-, haridus- või teabeüritustele: näit. külaliste kutsumine hõimupäevadele, ersa keele päevadele (2001, 2002), ERM-i konverentsile (2003).

Kadi Sarv, Andres HeinapuuInfolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)