8         RESÜMEE

 

Käesolev töö on pühendatud etnilise rühma sisemistele kommunikatsioonidele. Etnilises rühmas kommunikatsioonide kontseptsioon põhineb arvamusel, et ühe või teise inimrühma liikmed etnilise rühma, usukonfessiooni jne. vahetavad omavahel erineva tüübi informatsiooni. See informatsioon sisaldab igasugustes vormides teateid käitumise stereotüüpidest ja normidest, kultuuri elementidest, maailmavaade stereotüüpidest, lihtsad uudised erinevatest juhtumitest, mis mõjutavad ja vormistavad inimese arvamust ümbritsevast maailmast, tema psühholoogilisi ja käitumise hoiakuid.

Antud töös eriline tähelepanu pöörataksegi mitte kultuurile või rühmale endale, vaid eraldi vaadetakse neid mehhanisme informatsioonilisi sidemeid, mille abil nad jäävad ellu, püsivad koos. Neid mehhanisme vaadetakse mari etnilise rühma näitel.

Selles mõttes mari etniline rühm pakub erilise huvi ja selle uurimine antud suunas on aktuaalne, kuna see rahvus asub erirühmadena suurel territooriumil juba mitu sada aastad. Informatsioonilised sidemed selle osade vahel dialektiliste rühmade, kompaktsete diasporaade, ühiskondlike kihtide ja rühmade (nt. loominguline intelligents ja muu rahvas) on äärmiselt aktuaalsed selle rahvuse ellu jäämiseks, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste ja ideede säilitamiseks. Eriti see osutub oluliseks kaasajal, mil informatsioonilised voolud võõraste, väliste marilaste ja nende kultuuri suhtes allikate poolt on väga suured.

Selles töös ei ole püstitatud ülesannet uurida välja kõik võimalikud informatsioonilised sidemed maridel, kuna selleks oleks tarvis viia läbi kõikide infokanalite, millega inimene puutub kokku, detailne statistiline uurimus. Selle töö eesmärgiks on marilaste informatsioonilise keskkonna võtme aspektide eelvaatlemine. Nimelt maksimaalselt vaadata need infokanalid, mis autori arvates on kõige aktuaalsemat mari kultuurile, täidavad konkreetselt mari etnilise kultuurilise informatsiooni edastamise ülesanded.

Käesolevas töös on käsitletud järgmised aspektid:

Mari keele tähendus kommunikatsioonis, maride ja dialektiliste rühmade infovahetuse jaoks. Mari kirjakeele arengu ajaloo ja olemas olevate dialektiliste jaotuste ning psühholoogiliste hoiakute mõju praegusele situatsioonile.

Territoriaalne mobiilsus, nagu tegur, mis mõjutab informatsioonilise keskkonna vormerimise mridel.

Regionaalsete rühmade vahelised kontaktid.

Etniliste rühmade vaheliste kontaktid ja marilaste uues ühiskondlikus ja kultuurilises keskkonnas adapteerimine.

Marikeelne meedia, selle levik ja marilaste suhtumine sellesse.

Marilaste teadmised oma rahvuskultuuri ja ajaloo faktidest.

 

 


  | www.suri.ee | www.mari.ee | SURI