Tallinn, 14. juuli 2005Tallinn, 01. august 2005Tallinn, 07 July 2005
PRESSITEADE

 

SOOME-UGRI RAHVASTE INFOKESKUS tel/faks: +372 644 9270
e-post: suri@suri.ee
http://www.suri.ee/press/2005/20050825.html

ERSAD: VENEMAA AMETLIK MEEDIA LEVITAB ALEINFORMATSIOONI
Avalikus kirjas kurdab Mordva üldsus põlisrahvaste keele ja kultuuri hävitamise üle

Mordvas ning selle naabruspiirkondades asuva soome-ugri põlisrahva ersade rahvuslik organisatsioon Ersa Keele Päästefond ei nõustu informatsiooniga, mida edastasid Mari Eli ja teiste Venemaa piirkondade ametlikud meediakanalid seoses äsjalõppenud X fennougristikakongressiga.

Avalikus pöördumises Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimunud kongressil osalejatele juhitakse tähelepanu sellele, et võimude poolt kontrollitavates meediakanalites levitatakse teadlikku väärinformatsiooni Venemaa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride seisukorra ilustamiseks.

Pöördumises märgitakse ka, et ersa ja mokša keele seisund on viimasel ajal hakanud kiiresti halvenema nii Mordva Vabariigis kui ka ersade ja mokšade asualadel väljaspool Mordvat. Maakoole suletakse, linnades ja suuremates asulates arvatakse põlisrahva keeletunnid õppeplaanidest välja. Õppekavas puudub omaajaloo aine, pole ka mordva ajaloo ja kultuuriloo õpikuid. Suurveneliku poliitika tulemusena on ersade ja mokšade arv kümne aasta jooksul vähenenud veerandi võrra.

Pöördumises esitavad ersad kutse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöörile Katrin Saksale külastada võimalikult kiiresti ka Mordvamaad ning ühtlasi manitsevad nad teda olema äärmiselt umbusklik ametnikega kohtudes.

Ersad ja mokšad on kultuurilt ja keelelt lähedased (umbes nagu eesti ja soome keel) ning nende ühisnimetus on mordvalane. 2002. aasta rahvaloenduse täpsustatud andmetel fikseeriti ersasid ja mokšasid ühisnimetaja mordvalased all kokku 845 000, kellest 67,4% räägib emakeelt. Ersad moodustavad sellest grupist suurema osa.

Allpool on avaliku kirja täistekst.
______________________________

X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressil osalejatele

Kallid hõimlased ja keelesugulased! X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressi töö kohta e-postiga tulevad sõnumeid lugedes, ei saa me nõustuda nende sisuga. Mari Eli ja teiste vabariikide võimud levitavad nendest sõltuvate teabevahendite kaudu ettekavatsetult valelikke teateid soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride suurepärase olukorra kohta. See on desinformatsioon sellest tulenevate vastavate tagajärgedega.

Eriti kriitiline, isegi lootusetu on seisukord ersa ja mokša keeltega Mordva Vabariigis ja selle naaberaladel, kus elab 85% ersalastest. Maakoolid, kus nii või teisiti õpiti emakeeli, hääbuvad; linnades ja teistes suurtes asulates pole emakeeled koolide õppekavadeski. Kooliprogrammidest praktiliselt puudub õppeaine "Oma rahva ajalugu", pole ka ajaloo õpikut. TV-kavadest on kustutatud isegi rahvusliku toimetuse nimi -"Saja?ar". Impeeriumi agressioni tagajärjed on ilmselged: kümne aastaga on ersa ja mokša rahvastiku arv vähenenud Venemaal rohkem kui 300 tuhande ehk 25-27% võrra.

Palume tulla Mordvasse rahvusvahelise üldsuse esindajatel, nende hulgas ka Eesti parlamendi saadikut Sotsiaal-Demokraatlikust Erakonnast, proua Katrin Saksa, kes valmistab Euroopa Nõukogule vastavasisulist aruannet. Samuti soovitame põhjalikult tutvuda ajalehe "Erzjan Mastor" artiklitega. Kohalesõidu korral on kõigepealt vaja kohtuda mitte ministritega, kes väljaspool kahtlust maalivad pildi olukorrast vikerkaarevärvides, vaid Ersa Keele Päästmise Fondi juhatusega. Siis veendute – ersa ja mokša keelte, järelikult ka rahvuste olukord on tõesti katastroofiline. Inimõigustest Mordvamaal ei ole mõtet siikohal rääkidagi. Ersa ja mokša rahvaste genotsiid kohalike ja föderaalsete võimude poolt teostub kõikides tema ilmingutes.


Ersa Keele Päästmise Fondi juhatuse liikmete nimel
G. D. Musaljov
juhatuse esimees