UNGARI – EESTI KIRJANDUSSUHTED

Arvo Valton

Sugulus on ennekõike teadmine sugulusest. Vere hääl hakkab hüüdma peamiselt siis, kui seesugune teadmine on olemas.

Selgemad ettekujutused soome-ugri rahvaste sugulusest tekkisid alles möödunud sajandil. Keeleteadlaste esimesed oletused ungari ja lapi keele sugulusest olid ungari ühiskonna suurele osale šokeerivad.

Küllap alles meie sajandil on teadmine, et see või teine soome-ugri rahvas pole mingi erandlik jäänukrahvas maakeral, saanud ka toeks meie eneseteadvusele. Üksteise tegelik toetamine – ükskõik kui kasin – on saanud hoogu alles viimasel ajal. Seni on olnud – ja on praegugi – ikka nii, et väiksemaarvuline rahvas on vaadanud lootusrikkalt suurema poole. Märksa harvem kohtab suuremeelset soovi seista vähemate vendade eest voi seda teadvust, et väiksemate toetamine teeb meid endid suuremaks – nii enda kui maailma silmis.

Pikemaajalised teineteise tähelepanemised on levinud vaid lähemate naabrite vahel. Nagu soomlaste ja eestlaste, udmurtide ja komide, hantide ja manside vahel. Ungari on seisnud teistest eemal – ning vahest just tänu sellele on tema tähelepanu suhteliselt ühtlane koigi hõimlaste suhtes. Ungari oli pärast Esimest Maailmasoda esimeste seas, kes tunnustas Eesti riiki – kuigi need riigid olid ajaloolise paratamatuse sunnil sõdinud vastaspooltel. Ka sõlmiti vastses Eesti Vabariigis üks esimesi kaubanduslepinguid Ungariga, ehkki tegelikud majandussidemed selle ajani olid üsna nõrgukesed. Põhjuseks oli kahtlemata suguluse teadvus. Soome-ugri rahvaste ühisliikumises on omapäraks see, et kokkukuuluvuse tunnuseks on ennekõike usk keelesuguluse tähtsusesse, mitte veresuguluse kindlakstegemine või rassisarnasus. Küllap seetõttu on kontaktides erilisel kohal seisnud mitmesugused ühisettevotmised keele, kirjanduse, rahvakunsti ja koolituse alal.

1921. aasta maikuus toimunud ühissoome koolikongressist sai alguse soome-ugri kultuurikongresside traditsioon. Nii toimus II hariduskongress 1924. aastal Tallinnas ning III 1928. Budapestis. Järgnesid kultuurikongress 1931. Helsingis ning viimane 1936. Tallinnas. Kui alguses osalesid nendel kongressidel valdavalt opetajad, siis hiljem lisandusid teadlased, kunstiinimesed, ühiskonnategelased. Peale ungarlaste, soomlaste ja eestlaste olid asjaga kaasas ka paljud väiksemad soome-ugri rahvad, kuid mitte nõukogude ikke alt.

Peale kultuuri ja hariduse tegeleti nendel kongressidel mingil määral ka poliitikaga: nii püüti 1936. keskenduda liivi probleemidele ning kaitsta Lätis valitsevate olude eest liivlaste püsimajäämist. Tänu neile sidemetele joudis hõimuteadvus ikka sügavamalt paljude inimeste teadvusesse. 1924. aastal loodi Eestis sihtasutus “Fenno-Ugria”, 1928. hakkas ilmuma ajakiri “Eesti Hõim”, samal aastal loodi Eestis Soome-Ugri Komitee eesotsas professor Julius Margiga, 1931.-st aastast hakkasid toimuma hoimupäevad. Vastastikku arendati turismi, kooli õppekavadesse lisati ainestikku hõimumaadest. Suurte kongresside korval korraldati mitmeid erialaseid.

Ungari kirjandust hakati eesti keelde tõlkima möödunud sajandi lõpul. Alguses, tõsi küll, saksa keele kaudu, nagu see oli traditsiooniks tollal paljude keelte puhul.

Kauaks jäid populaarseimaks ungari kirjanikeks Eestis Mór Jókai ning Sándor Petöfi.

Otsetõlkeid hakati tegema meie sajandi alguses. Tõukeks sai siin “Noor-Eesti” kirjandusrühmituse vaimne mõju. Nende kirjastamisel ilmus 1914. aastal “Ungari antoloogia”, mille koostas ja tõlkis keeleteadlane Julius Mark. Antoloogias on proosaga esindatud Mór Jókai, Kálmán Mikszáth, István Bársonyi, Viktor Rákosi ja Géza Gárdonyi.

Vahest kõige populaarsemaks ungari raamatuks Eestis on olnud Julius Margi tõlgitud Ferenc Molnári “Pál-tänava poisid”, mis senini on ilmunud 1921.-st aastast kuni 1988. aastani viies trükis ning mille tegelane Nemecek on saanud üldnimeks.

Üks viljakamaid ungari keelest tõlkijaid oli neil aastatel Ants Murakin (1892–1975), kelle panuseks on ligi 30 romaani ning hulk näidendeid. Tõlkija ning maalikunstnik Ants Murakin õppis ungari keele ära tänu sellele, et sattus 1914. aastal sõjavangi. Tõuke tõlkimiseks andis Aladar Báni “Kalevipoja” tõlke võrdlemine originaaliga, mida temalt oli palunud Béla Vikár.

Tänu tihenenud kultuurisidemetele Ungariga ilmus mitmeid teisigi tõlkijaid nagu Ada Koidu, Albert Kruus, Felix Oinas ja teised, kelle panus tõlkekirjandusse on erineva kvaliteedi ja mahuga. Nagu suur osa eesti haritlastest nii siirdusid ka viljakad ungari tõlgid pagulusse ning mitmeid aastaid peale sõda – nagu nähtub ka bibliograafiast – tõlgiti ungari kirjandust vähe ning üpris juhuslikult.

Kuid hõimutunded polnud siiski jahtunud ning ennekõike üliopilaste seas oli huvi Ungari kultuuri vastu alati elav. Ka teadlased said suhteliselt soodsalt tegelda soome-ugri rahvaste etnograafiaga ning rahvaluulega. Kuna olime nüüd Nõukogude Liidus, said hoogu kultuurivahetused ja vastastikune tähelepanu idapoolsete soome-ugrilastega, kes seni olid raudse eesriidega meist ära lõigatud.

Esimesed pealesõjaaegsed ungari kirjasõna tõlked tehti vene keele vahendusel, kuid ka otsetõlkeid hakati oige pea tegema. Heast eesti luuletajast Ellen Niidust sai viljakas Petöfi tolkija. 1958. aastal ilmus Tiiu Kokla tolkes Géza Gárdonyi “Egeri tähed”, mis sai noorsoo hulgas väga populaarseks ning mõnegi inimese Ungari-huvi äratajaks.

Kenaks kirjandussündmuseks oli ka tuntud lastekirjaniku Aino Perviku tolgitud Kálmán Mikszáthi “Püha Peetruse vihmavari” samal aastal ning järgmisel aastal ilmunud muinasjutukogu “Imeflööt”.

Uue tõlkide põlvkonna kasvatajaks sai Tartu Ülikooli soome-ugri keelte kateedri dotsent Paula Palmeos, kes ka ise on mitmeid ungari kirjandusteoseid tõlkinud.

Kogu eestikeelse tõlkekirjanduse elavnemisele andis olulise tõuke 1957. aastal asutatud “Loomingu Raamatukogu” sari, mis ilmub tänaseni ja milles on hulgaliselt ilmunud ka ungari kirjandust. Selle sarja põhimõtteks sai ainult otsetõlge, mida rikuti väga harvadel juhtudel. Suures osas tänu “Loomingu Raamatukogu” vaimsete juhtide Lembe Hiedeli ja Otto Samma tegevusele on tänaseks Eestis välja kujunenud tugev professionaalsete ilukirjanduse tõlkide koolkond ning valdavaks saanud mitmed olulised põhimotted kirjanduse otsetõlkimisel.

Ungari teoste tõlkimise kõrgaegu olid niiöelda kuldsed kuuekümnendad, mis tähistasid vaimse vabanemise algust totalitarismi survest. Ungariga ühendas meid ühine vastane nii Vene imperialismi kui ka sotsialistliku ideoloogia näol.

Nendele aastatele sai mõnevorra iseloomulikuks ka see, et üksteise kirjandusi jälgiti ning püüti kiiresti ümber panna just neid teoseid, mis originaali maal said ühiskondliku vastukaja – kui need teosed polnud ka niiöelda “puhta kirjanduse” seisukohalt kõige olulisemad. Sellistest teostest voiks nimetada näiteks Endre Fejesi “Vanarauahoov” (“Rozsdatemetõ”, 1965), Gyula Fekete “Arsti surm” (“Az orvos halála”, 1967) või Akos Kertészi “Makra” (1977), millele ka ajakirjanduses elavalt reageeriti, mis tõlkekirjanduse puhul polnud meil just eriti tavaline.

Võiks öelda, et sama asja täheldati ka Ungaris: meie kirjandusest olid tõlkimiseks eelistatavamad just tugevama sotsiaalse närviga teosed, milles oli selgesti äratuntav protest kehtiva korra vastu.

Kõrvu sellistega ilmus mõistagi samuti klassika kaalukaid teoseid nagu Férenc Karinthy “Palun, härra õpetaja” (“Tanár úr kérem”) ning Zsigmond Móriczi “Sugulased” (“Rokonok”). Ja muidugi 1970-ndatel ilmunud Imre Madáchi “Inimese tragöödia” Jaan Krossi tõlkes ning Petöfi luulekogu “Iginoor mees” ja poeem “Sangar János” Ellen Niidu tõlkes.

Alates 60-ndatest aastatest ilmus ka hulgalisest ungari lastekirjandust ja muinasjutte, monevorra vähem luulet kui proosat. Klassikast tuleks kindlasti nimetada veel Gyula Krády, Mihály Babitsi ja mitmete teiste romaane. Mahult enam ilmus siiski kaasaegset ungari proosat.

Läbi kõigi nende aastate on eesti lavadel etendatud hulgaliselt ungari näidendeid ja dramatiseeringuid, nii klassikast kui ka kaasaegsest kirjandusest, viimasest siiski oluliselt rohkem. Näiteks 80-ndate aastatel on olnud eesti teatrites toeline ungari dramaturgia buum. Kahjuks enamus neist teostest trükis ilmunud ei ole. Nimetagem autoreid nagu Molnár – “Kaardiväeohvitser” (“Testõr”), “Mäng lossis” (“Játek a kestelyban”), Spiro – “Aed” (“A kert”), “Kanapead” (“Csirkefej”), Örkényi – “Kassimäng”, “Tótid”, Szakonyi – “Saateviga” (“Adashiba”) ja palju teisi. Näiteks mängiti Akos Kertészi “Leski” (“Özvegyek”) Tallinna Draamateatris ühtekokku üle 200 korra.

Selline oleks lühike ülevaade kirjandusest, mida on tõlgitud ungari keelest eesti keelde.

Eesti kirjanduse vastuvõtust Ungaris peaks kõnelema muidugi ungarlane, kuivõrd paljas loetelu ei anna alati asjast piisavat teavet. Üks teos saab ühiskonnas tähelepanu osaliseks, teine – mis lähtekeeles ehk olulisemgi – miskipärast aga mitte. See oleneb ajaloolisest hetkest, oludest ja ideoloogilistest allhoovustest.

Enda kohta võiksin öelda seda, et kuigi mind on päris mitmesse keelde tõlgitud, on Ungari väheseid kohti, kus olen tundnud, et mingil ajalõigul on mul olnud teatav vastukaja: see on kajastunud ajakirjadesse laiali pillatud mulle tundmatute tõlkijate poolt teostatud tõlgete ilmumises ja mõningates artiklites ajakirjanduse veergudel.

Mõistagi on see ennekõike näitajaks, et eesti kirjandust pannakse Ungaris tähele. Keegi pole üksinda väljal sõdur, ka kirjanduses mõjutakse üheskoos, kuiväga individualist ka poleks üks kirjanik ja üks eestlane oma loomu poolest.

Ungarlased näikse soosivat igasuguseid antoloogiaid rohkem kui eestlased. Tänu sellele on isegi Eestis vähe taastrükitud autorid ungari keeles ühe-kahe teosega esindatud. Nii et kui lehitseda bibliograafiakogumikke “Eesti kirjandus võõrkeeltes” (1978 ning 1985), mis pakub autoreid tähestiku järjekorras, siis peaaegu igaühelt leidub ka mõni ungarikeelne tolge. Maailmakeeltest suudavad siin ungari keelega võistelda vaid saksa ja soome keel.

Nii on ungari keeles ilmunud 1968. Géza Képesi tolkes muinasjutukogu “Az aranyfono lányok” ja 1972. “Napfél és éjfél”, veel enne seda 1939. Báni “Urali dálok”, mis kõik sisaldavad peale rahvaluule ka eesti autorite nimelist loomingut. Enne sõda 1940. aastal on ilmunud ka ulatuslik luulevalimik “Az észt költeszet virágai” ning  – kas pole üllatavgi – soja ajal Képesi koostatud “Eszáki vártan” (Põhja valves). Juba nõukogude ajal pärast pikemat – vastastikust – pausi ilmusid nelja autori kogumik “Elörzet” (1969), “Az észt irodalom kistûrke” (1969), “A bálvany” (“Puujumal”, 1973, kaasaegsed eesti lühiromaanid), “Észt kõltõk” (1975), “Irodalom Észtországban” (1976) ning näidendite kogu “Vacsora õt szémelyre” (“Õhtusöök viiele”, 1976). Siit nähtub, et lühikese aja vältel otsekui hoogtöö korras anti ungari keeles korralik läbiloige eesti kirjandusest. Tõlkijateks olid peamiselt Gábor Beréczki ja Gyözö Fehérvári, vähemal määral Béla Kálman, Zsuzsa Rab ning moned teised. Tihti oli asja innustajaks Mai Beréczki.

Nendel aastatel oli tänu niisugusele elavale ilmumisele kogu eesti kirjanduse vastuvõtt Ungaris ka siiapoole märgatav. Ühe sõnaga tundus, et eesti kirjandus on ungarlaste jaoks olemas. Vahest ka tänu ilukirjandusele võib Ungaris üks eestlane end tunda sugulasena mitte ainult haritlaste seltskonnas.

Nagu igasugune buum raugeb, nii ka see. Hiljem ilmusid kogumikest veel “Csillagok orája” (“Tähetund”, 1980), kus meid on teiste nõukogude liiduvabariikidega ühede kaante vahele paigutatud, ning “A szélõrlõ” (“Tuulejahvataja”, 1981), mis on mahukas jutukogu ning milles on küll vaid eesti autorid. Kogumikest viimasena on ilmunud “Eesti antoloogia” 1988. aastal.

Üksikautorite teoseid ilmus samuti just valdavalt nendel aastatel. Nende hulga ja mahu poolest on eestlased küll kaugelt ees. Küllap see on tõlketegevuses ikka nii, et väikesearvulisem rahvas on niisuguses võrdluses edukam. Igatahes ei tea ma ainsatki kirjandust maailmas, kus tasakaal oleks vastupidine: et eesti kirjandust tolgitaks sinna rohkem kui sealt eesti keelde. Erandiks on vahest ehk moni idapoolne soome-ugri keel, millesse aga tõlgitakse rahvusliku surve tingimustes väga vähe, seetõttu on arvud nii väikesed, et nendele on raske üles ehitada võrdlusi.

Praeguseks on Ungari-poolne tõlketegevus peaaegu raugenud. Viimaseks mulle teada olevaks tõlkeraamatuks on 1989. aastal ilmunud Jaan Krossi “Professor Martensi ärasõit”.

Meie mõlemad maad on hoolega ametis taassukeldumisega kapitalismi ning ameerikaliku massikultuuri, kirjud ning maitsetud tooted ujutavad mõlemi maa kirjanduslette.

Kuid meie hõimlus pole unustatud. Ühiseid konverentse – nende hulgas ka poliitilisi – peame rohkem kui kunagi varem.

Kaubandussidemed on tõeliseks saamas. Postsotsialistlike maadena on meil lahendada hulgaliselt sarnaseid probleeme.

Kui ilukirjandus meie hullumeelses maailmas ülepea ellu jääb, siis küllap elavneb ka vastastikune tõlkimine. Igatahes pole see eesti poolelt ka täna vaibunud, nagu tõendab bibliograafia ning küll vähenenud tiraazides raamatulettidele ilmuvad ungari keelest eesti keelde tõlgitud teosed.

Lisaks pisut statistikat (mis ei tarvitse olla päris täpne):

1. Ajavahemikus 1940-1990 (50 aastaga) on eesti keeles ilmunud 68 ungari keelest tõlgitud ilukirjanduslikku teost, kusjuures puudub rahvalaulude tõlge (küll on olemas muinasjutud);

1929-1989 (seega 60 aastaga) on eesti autorite raamatuid ilmunud ungari keeles 56;

järeldus: Ungari on neid maid, kus vastastikuse tõlkimise bilanss ei ole nii suurelt Eesti kasuks kui enamikes teistes maades.

2. Ligikaudsete arvutuste kohaselt ajavahemikus 1940–1990 on Eestis ilmunud tõlkeraamatuid järgmistest kirjandustest:

I saksa 286
II prantsuse 237
III inglise 207
IV USA 197
V soome 134
VI rootsi 94
VII tsehhi 92
VIII poola 82
IX ungari 68

Kaugele tahapoole jäävad näiteks hispaania jt. kirjanduste teosed.