9. oktoobril valis Seto V kongress Värskas uue vanematekogu. Peavanemaks valiti Viljandi Kultuurikolledži õppejõud Ain Sarv. V Seto Kongressi otsuses märgitakse, et kaks eelmist kongressi on protesteerinud olukorra vastu, kus Eesti kodanikud ei saanud oma põliskodus vabalt liikuda. Ka seni välja võideldud liikumist kirikupühade ajal piiratakse järjest, vähendades üle piiri käimise päevi ja kohti. Seto Kongress nõuab nii Eesti kui ka Venemaa jurisdiktsiooni all elavate setude nimel, et garanteeritaks Petserimaal põhjendatult vaba liikumist vajavatele Eesti kodanikele tasuta liikumise kord ja dokumendid. Seto Kongress kutsus Petserimaa põlisvenelasi üles koostööle ja tegi vanematekogule ülesandeks algatada koostööprogramm Petserimaa põliskultuuride kaitseks. Kongress võttis vastu otsuse rahvaloendusest, milles meenutatakse, et ennesõjaaegsetel rahvaloendustel loendati setud eraldi. Seto Kongress soovib, et rahvaloenduse küsimustikku lisataks täiendav küsimus, mis laseks setudel jääda setudeks, ilma et peaks oma eestlust maha salgama. Lähtudes inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonist ning Eesti põhiseadusest, avaldati Seto Kongressil protesti valitsuse ja Riigikogu kava vastu, mis tahab tunnistada kehtetuks Ida-Setumaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude püsimine. Kongress taotleb ka eestikeelse arsti-, sotsiaal- ja juriidilise abi andmist Ida-Setumaal, Eesti Maja rajamist Petserisse ja Petseri II keskkooli rahalist toetamist. Ülevaade kongressist ja kongressi dokumendid on avaldatud kuukirja Setomaa 10. (41.) numbris.


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4