KONVERENTSIL NAFTA JA PÕLISRAHVAD OSALENUTE KOMMÜNIKEE

Helsinki, 5.-7. veebr. 1999

Arvestades, et

• taastumatute loodusvarade tarbimine on üks peamisi Maa atmosfääri soojenemise põhjusi

• fossiilsete kütuste kasutamine on peamine õhu saastumise põhjus

• nafta ja gaasi otsimine, kaevandamine, transport ja ladustamine kujutavad enesest tõsist ohtu nende paikade keskonnale, kus seda tehakse

• nende loodusvarade otsingud ja kasutamine on suureks ohuks nii põlisrahvaste kui muu kohaliku elanikkonna tervisele ja julgeolekule, samuti nende kultuurile ja sotsiaalsele heaolule

• järjest suurenev osa taastumatutest loodusvaradest on pärit ökoloogiliselt haavatavadelt aladelt ja/või põlisrahvaste maadelt

• tuumaenergia ja jõgede paisutamisel saadud hüdroenergia kasutamisel on sageli niisama negatiivne mõju keskkonnale ja kohalikule elanikkonnale kui fossiilkütuste tarvitamisel

meie, allakirjutanud, mõistame resoluutselt hukka niisuguste naftakompaniide nagu Shell, Lukoil ja Texaco tegevuse, mis ohustab põlisrahvaste inimõigusi ja keskkonda.

Meie, allakirjutanud, pöördume

1. Maailma valitsuste ja naftakompaniide poole,

et nad loobuksid uute nafta- ja gaasileiukohtade kasutuselevõtust, andes nii inimkonnale võimaluse ümber hinnata energeetika arenguvõimalusi;

2. Soome valitsuse ja teiste maade valitsuste poole, et nad

a. mõjutaksid efektiivselt taastumatute energiaallikate tarbimise vähendamist

b. võtaksid oma poliitikas arvesse nafta ja gaasi otsingute ja tootmise kahjulikud mõjud kohalikule elanikkonnale ja keskkonnale, eriti arendades Euroopa Liidu Põhjala mõõdet

c. lisaksid toetust ohustatud rahvastele nagu Kolumbia u'wa rahvale, Ecuadori ja Nikaraagua põlisrahvastele, Nigeeria ogonitele ja ijawadele, Venemaa hantidele, mansidele ja neenetsitele

d. avaldaksid survet nafta- ja gaasikompaniidele, nagu näiteks osaliselt soome riigi omanduses olevale Fortumile, et need oluliselt vähendaksid oma tegevuse negatiivseid tagajärgi

e. kasutaksid oma poliitilist autoriteeti rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu Euroopa Liit, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Maailmapank ja ÜRO, edendamaks keskkonna ja ohustatud kultuuride kaitset;

3. Soome ja teiste maade nafta- ja gaasikompaniide poole, et nad

a. hoiduksid naftaotsingutest niisugustelt aladelt, mis on ökoloogiliselt tundlikud või millel selline tegevus ohustaks põlisrahvaste kultuuri ja elu

b. hoiduksid majanduslikult toetamast nafta- ja gaasiprojekte, mis ohustavad kohalikke kultuure ja keskkonda

c. tõepoolest püüaksid vähendada taastumatute kütuste kasutamist

d. hindaksid kriitiliselt oma käigus olevaid ettevõtmisi, võtmaks arvesse nende mõju keskkonnale ja kohalikule elanikkonnale

e. annaksid ammendavat informatsiooni oma tegevusest kohalikele inimestele kohalikes keeltes

f. looksid kogu tööstust katva reeglite süsteemi, võtmaks arvesse keskkonna ja kohalike elanike vajadusi;

4. Soome ja teiste maade kodanike poole, et nad

a. vähendaksid taastumatute kütuste kasutamist

b. kasutaksid oma aktiivse kodaniku ja tarbija õigusi vähendamaks niisuguste nafta- ja gaasikaevandamisalade kasutamist, mis on ökoloogiliselt tundlikud ja/või millel elab ohustatud rahvaid

c. ei eelistaks selliste nafta- ja gaasikompaniide tooteid, millest on teada, et nad rikuvad üldisi inimõigusi ja inimeste õigust puhtale keskkonnale.
 

Lidia Okotetto, põhjapõdrakasvataja, Jamali Neenetsi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Grigori Anaguritši, külanõukogu ametnik, Jamali Neenetsi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Juri Aivaseda (Vella), luuletaja, Venemaa Erapõdrakasvatajate Liidu esimees, Handi-Mansi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Jelena Aivaseda, põhjapõdrakasvataja, Handi-Mansi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Jeremei Aipin, kirjanik, Handi-Mansi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Agrafena Sopotšina, keeleteadlane ja põhjapõdrakasvataja, Handi-Mansi Autonoomne Ringkond, Venemaa

Roberto Afanador Cobario, u'wa rahva President, Kolumbia

Arturo Yumbay lligama, Ecuadori Põlisrahvaste Assotsiatsiooni esimees

Charity Nenebari Ebeh, ogoni naisliidu FOWA aktivist, Nigeeria"Fenno-Ugria Infoleht" 1999/1