SIHTASUTISE FENNO-UGRIA NÕUKOGU AASTAKOOSOLEK

 

26. veebruaril toimus Tallinnas Eesti Keele Instituudi saalis Fenno-Ugria nõukogu aastakoosolek. Uuteks liikmeteks võeti Ajaloo Instituut, Tallinna Pedagoogikaülikooli Põhjamaade filololoogia osakonna läänemeresoome keelte õppetool ja Eesti Mordva Selts.

Kirjalikult esitatud revisjonikomisjoni aruandele lisas Väino Klaus revisjonikomisjoni nimel, et Fenno-Ugria finantstegevus on üldiselt korras. Koosolek kinnitas finantsaruande ja revisjonikomisjoni aruande 1996. aasta kohta ühehäälselt, samuti tegevusaruande 1996. aasta kohta.

Pikema diskussiooni vallandas 1997. aasta eelarve projekt. Jaak PROZES selgitas, et eelarves käsitletakse vaid riigieelarvest eraldatud summasid, mis pole kaugeltki piisavad ning sarnaselt eelmisele aastale tuleb leida ürituste korraldamiseks heatahtlikke sponsoreid. Ta väljendas lootust, et eelarves võib vabaneda 100 000 krooni, kui Kultuuriministeerium leiab folkloorifestivali jaoks täiendavalt selle summa. Kaido KAMA tegi ettepaneku volitada juhatust tegema vajadusel eelarves muutusi, näiteks kasvõi juhul, kui Kultuuriministeerium eraldab folkloorifestivali jaoks 100 000 krooni - eelarves vabanevat summat saaks siis kasutada teistel pingelistel eelarveridadel. Alar OJALO väljendas rahulolematust, et eelarve read pole piisavalt lahti kirjutatud, prognoosimata ja lahti kirjutamata on sponsorsummad ning Ingrid RÜÜTEL tundis huvi, miks pole esitatud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse (SURI) eelarvet. Mart MERI selgitas, et SURI nõukogu peab enne eelarve kinnitama ning Andres HEINAPUU tutvustas SURI eelarve projekti, juhtides ühtlasi tähelepanu, et sarnaselt Fenno-Ugriale pole SURI poolt täidetavate ülesannete vajadused kaetud. Konkreetseid ettepanekuid eelarve projekti muutmiseks ei esitatud, küll aga tegi Alar OJALO ettepaneku eelarve jätta vastu võtmata. See ettepanek ei leidnud poolehoidu ning koosolek pidas vajalikuks eelarve siiski vastu võtta.

Kaido KAMA koosoleku juhatajana tegi ettepaneku võtta vastu eelarve esitatud kujul koos nõudega, et sihtasutise Fenno-Ugria liikmetele saadetakse koosoleku järel folkloorifestivali eelarve ning SURI eelarve. Veel pani ta koosolekule otsustamiseks ette volituste andmise sihtasutise juhatusele aasta jooksul vajadusel korrigeerida eelarvet. Mõlemad ettepanekud hääletati läbi ning kiideti heaks enamuse poolthäältega.

Järgmine päevakorrapunkt - 1997. aasta tegevuskava kinnitamine - ei tekitanud vaidlusi ning kiideti kohe üksmeelselt heaks. Seejärel andis Andres HEINAPUU ülevaate tööst Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees. Tema sõnul on suur töö ära tehtud Konsultatiivkomitee asjaajamise korrastamisel ning dokumentide tõlkimisel teise töökeelde. Oluline on Eesti roll informatsiooni vahendamisel. Alates viimasest Konsultatiivkomitee istungist 1996. aasta sügisel on Eesti ametlikult meedia- ja infosektsiooni eesotsas ning seda tööd koordineerib SURI.

Et Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee volitatud liikmed Andres Heinapuu ja Jaak Prozes pole viimasel ajal saanud sissesõiduviisat Venemaale, tegi Andres HEINAPUU ettepaneku laiendada volitustega esindajate ringi. Ta pakkus välja, et nõukogu võiks anda volitused kahele põhiliikmele, kellest üks oleks ka koordinaator ning lisaks kolmele asendusliikmele. Jaak PROZES, viidates suurele töökoormusele (folkloorifestivali ja noortekongressi ettevalmistamine, lisaks Fenno-Ugria 70. juubel), taandas end põhiliikme kohalt ning tegi ettepaneku volitada põhiliikmeteks Andres Heinapuu (koordinaatorina) ning Kaido Kama. Viimatinimetatu tegi omalt poolt ettepaneku volitada asendusliikmeteks Jaak Prozes, Mart Meri ja Tõnu Seilenthal. Koosolek volitas esitatud isikud Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee liikmeteks.

Seoses muudatustega seadustes arutas koosolek ka Fenno-Ugria põhikirja muutmise vajadust. Andres HEINAPUU tutvustas kolme võimalust: kas kohandada põhikiri vastavaks sihtasutuste seadusele, mittetulundusühingute seadusele või taotleda Riigikogus Fenno-Ugria seaduse vastuvõtmist. Esimene variant langeb ära, sest sihtasutuse rolli “Fenno-Ugria” ei täida, kolmanda variandi elluviimine on seotud suurte raskustega. Seetõttu pidas ettekandja sobivaimaks teist varianti - võtta suund mittetulundusühingute seaduse järgsele põhikirjale. Ta tegi ka teatavaks, et põhikirja muutmiseks tuleb sügisel sihtasutise “Fenno-Ugria” nõukogu erakorraliselt kokku kutsuda. Koosolek võttis teadmiseks vajaduse muuta põhikirja ning tulla erakorraliselt kokku põhikirja muutmiseks 1997. aasta sügisel.

Dr. Seppo LALLUKKA Soome sugulasrahvaste programmi toimkonnast tutvustas Soome riikliku soome-ugri rahvaste toetusprogrammi kujunemist, eelarvet, tegevuskava ja tulevikuperspektiivi.

Madis JÄRV Eesti kultuuriministeeriumist kõneles Eesti Vabariigi suhetest Ungari, Soome ning soome-ugri rahvusregioonidega Venemaal. Ta ütles, et Eesti riik on delegeerinud suure osa sugulasrahvastega suhtlemisest sihtasutisele “Fenno-Ugria” ning see on täitnud neid ülesandeid oma võimaluste piires väga hästi. Ta nentis küll, et sugulasrahvaste toetusprogramm Eestil praegu puudub, kuid selles valdkonnas on väga oluline koostöö Soome ja Ungariga ning lubas tõstatada küsimuse kõrgel tasemel.


"Fenno-Ugria Infoleht" 1997/1