Soome-ugri maailm Internetis

Soome-ugri ja samojeedi rahvaid puudutavaid postiloendeid

Põlisrahvaste maailm võrgus

Muid võrguaadresse

 

Soome-ugri ja samojeedi rahvaid puudutavaid postiloendeid

Ott Heinapuu

ugrimugri | ural-lista | ura-list | saamen-tutkimusu | org.esy | ut.filoloogia.eesti | livõd | org.ersamoksa | komi.estonia | veel

 

Tartu Ülikooli listiserveris olevate postiloendite kohta saab täpsemat teavet aadressilt http://lists.ut.ee
Samuti saab sealt teada, kuidas kasutada programmi majordomo, et listiserveriga suhelda. Seda programmi kasutavad nii Helsingi kui Tartu ülikooli listiserverid.

ugrimugri
idapoolsed soomeugrilased ja huvilised
ugrimugri@lists.ut.ee

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib selle endale tellida.
Tellimiseks tuleb saata aadressil
majordomo@lists.ut.ee kiri sisuga subscribe ugrimugri (ja jätta Subject: rida tühjaks, nagu ka järgmiste puhul).

Keeled: peamiselt eesti, aga ka vene, inglise ja soome.

Heaks tooniks on muude keelte kasutamisel kirjutada sama tekst ka eesti keeles.

Tellijad: kõik Eestis õppivad Hõimurahvaste Programmi stipendiaadid (omariikluseta uurali põlisrahvaste üliõpilased), kelle aadress on teada, kõige rohkem Tartu Ülikoolist. Muidki tellijaid on kõige rohkem Tartust. Kokku 229 aadressi.

Sisu: igasugune soomeugriline informatsioon: Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteated, uudised ja muu nende vahendatud teave; Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse info Hõimurahvaste Programmi stipendiaatidele; eelinfo sündmuste kohta, millel tegemist soome-ugri rahvaste või eesti rahvakultuuriga (konverentsid-seminarid, Tartu Tantsuklubi, Eesti Rahva Muuseumi näitused, eriti Eestis ja Tartus toimuvad asjad), arutelu tulisemate teemade üle. Oodatakse asjalikke ja ajakohaseid teateid, mis puudutaksid eriti omariikluseta uurali rahvaid. Kirju tuleb palju.

Haldaja Ott Heinapuu aadress on heinapuu@ut.ee või owner-ugrimugri@lists.ut.ee

 

ural-lista
Helsingi ülikooli üliõpilaskonna hõimurahvaste töörühm
ural-lista@helsinki.fi

(vt: http://www.helsinki.fi/hyy/skv)

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib selle endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressil majordomo@helsinki.fi kiri sisuga subscribe ural-lista.

Keeled: peamiselt soome, aga loendis on ka inglise ja vene ning paljude soome-ugri keelte oskajaid.

Tellijad: hõimurahvaste töörühma liikmed (Helsingi ülikool) ja muud huvitatud, eelkõige tudengid ka mujalt Soomest. Kokku 106 aadressi.

Sisu: hõimurahvaste töörühma töö, ka Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni asjad (MAFUN, vt http://www.suri.ee/mafun, http://www.helsinki.fi/hyy/skv/mikaonmafun.html). Lisaks sellele igasugune soomeugriline informatsioon, üks parimaid kanaleid selleteemalise värskema informatsiooni saamiseks Soomes. Kirju tuleb küllalt tihti, ligi kolmandik neist puudutab Soome Sukukansaohjelma raha jagamist ja hõimurahvaste töörühma tegevust.

Haldaja Jussi Santeri Junttila aadress on jussi.junttila@helsinki.fi või owner-ural-lista@helsinki.fi

 

ura-list
Rahvusvaheline uralistide postiloend
ura-list@helsinki.fi

Iga soovija võib loendi endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressile majordomo@helsinki.fi kiri sisuga subscribe ura-list

Keeled: peamiselt inglise, aga ka saksa ja vahel soome.

Tellijad: Läänemaailma uralistid, sh paljude ülikoolide fennougristika õppejõud. Kokku 158 aadressi.

Sisu: keeleteadus (uralistika, fennougristika), selle valla sündmused, konverentsid-seminarid, uurimisprobleemid, kirjad eri uurali keelte kirjutamiseks, UNICODE. Väga tihti ei kirjutata, kirjad enamasti asjalikud.

Haldaja Johanna Laakso aadress on johanna.laakso@univie.ac.at või owner-ura-list@helsinki.fi

 

saamen-tutkimus
Helsingi ülikooli saami õpingute loend
saamen-tutkimus@helsinki.fi

Iga soovija võib loendi endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressile majordomo@helsinki.fi kiri sisuga subscribe saamen-tutkimus.

Keeled: peamiselt soome.

Tellijad: peamiselt Helsingi ülikoolist ja muudest Soome ülikoolidest, üksikud USAst ja Saksamaalt. Kokku 79 hinge.

Sisu: Helsingi ülikooli saami keele ja kultuuri õppijate ja õpetajate postiloend, enamasti teatatakse loengute toimumist ja ärajäämist. Vahel jagatakse ka muud saamiteemalist infot, nt uute raamatute ilmumise ja ürituste toimumise kohta. Kirjutatakse harva.

Haldaja aadress on owner-saamen-tutkimus@helsinki.fi

 

org.esy
Eesti-Saami Ühendus
org.esy@lists.ut.ee

(vt ka: http://www.suri.ee/esy)

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib selle endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressil

majordomo@lists.ut.ee

kiri sisuga

subscribe org.esy

Keeled: peamiselt eesti, aga ka soome.

Tellijad: ESÜ liikmed ja muud saamisõbrad, väheste eranditega Eestist. Kokku 42 aadressi.

Sisu: lisaks ESÜ tegevusele ka saamiteemalisi ja muu boreaalse ilma uudiseid. Kirjutatakse harva.

Haldaja Ott Heinapuu aadress on heinapuu@ut.ee või owner-org.esy@lists.ut.ee

 

ut.filoloogia.eesti
Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond
ut.filoloogia.eesti@lists.ut.ee

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib loendi endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressil majordomo@lists.ut.ee kiri sisuga subscribe ut.filoloogia.eesti

Keeled: eesti, väga harva muud.

Tellijad: peamiselt Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse ning kirjanduse ja rahvaluule osakonna üliõpilased ja õppejõud. Kokku 112 aadressi.

Sisu: loengute ja seminaride toimumine ja ärajäämine, eesti kirjandusse puutuvad uuemad uudised. Peale selle Mihkel Samarüütli kohati vaimukad roppused.

www: http://fillu.edu.ee/meililist.php

 

livõd
liivi list
livod@listserv.parks.lv

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib selle endale tellida.

Tellimiseks tuleb saata aadressil listserv@listserv.parks.lv kiri subscribe livod

Keeled: Peamiselt inglise, läti, liivi, vahel ka eesti ja soome. Loend on mitmekeelne, heaks tooniks on kahekeelsed kirjad (kui ei kirjutata liivi keeles) ja kirjade tõlkimine või sisukokkuvõtete tegemine.

Tellijad: mõned liivlased, mõned liivi keele õppijad ja muud liivihuvilised, mõned Līvõd Sõbrād Īt liikmed Lätist, Eestist, Soomest, Kanadast ja USAst. Kokku 52 aadressi.

Sisu: liivi keel seda vähe oskavate inimeste seisukohalt, infovahetus kõiksuguste liivlasi ja liivi keelt puudutavate materjalide ja Liivi rannas käimine kohta, lisaks arutelud nendel teemadel. Aeg-ajalt postitatakse listi kõigi liiviteemaliste võrgulehtede aadressid, nimekirja täiendatakse pidevalt. Kirju tuleb küllalt harva.

Arhiiv on saadaval aadressil: http://kiss.id.lv/scripts/dnewsweb.exe?cmd=xover&group=parks.livod

org.ersamoksa
Eesti Ersa-Mokša Sõprade Selts
ja Toorama Austajate Ring
(ersa ja mokša asjad Eestis)
org.ersamoksa@lists.ut.ee

Loend on avatud, sinna saab kirju saata ka listivälistelt aadressidelt. Iga soovija võib selle endale tellida. Tellimiseks tuleb saata aadressil majordomo@lists.ut.ee kiri sisuga subscribe org.ersamoksa

Keel: eesti. Tellijad: mõned Eestis olevad ersad ja mokšad, EEMSSi ja TARi liikmed ja muud huvilised. Kokku 51 aadressi. Sisu: Teave ersa keele ja ersa laulude õppimise kohta, muud EEMSSi ja TARi ettevõtmised. Osalt dubleerib ugrimugrit. Kirju tuleb harva. Haldaja Ott Heinapuu aadress on heinapuu@ut.ee
või owner-org.ersamoksa@lists.ut.ee

 

komi.estonia
Komi Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline koostöö
komi.estonia@lists.ut.ee

List on kinnine, listivälistelt aadressidelt ei saa sinna kirju postitada. Tellimiseks tuleb saata aadressil majordomo@lists.ut.ee kiri subscribe komi.estonia

või liitumissoov haldaja Andrey Tentyukovile aadressil squirrel@iur.ut.ee või owner-komi.estonia@lists.ut.ee,
kes selle peab heaks kiitma.

Keeled: eesti ja vene.

Tellijad: mõned Tartu Ülikoolis õppivad komid ja mõned komi-huvilised Eestist ja Ungarist. Kokku 12 aadressi.

Sisu: iga päev Komi Vabariigi ametliku uudisteagentuuri Komiinform uudistepakett. Arutelu Komi Vabariigi ja komide poliitiliste, õiguslikkude ja kultuuriliste küsimuste üle. Koht, kuhu esitada konkreetseid ja täpseid küsimusi Komi Vabariigi kohta.

 

Siin märgitud ut-postiloendite arhiive saab endale tellida postkasti, saates aadressil majordomo@lists.ut.ee

kirja sisuga

get LISTINIMI arhiiv.AAAAKK

kus LISTINIMI asendada soovitava listi nimega ja AAAA on neljakohaline aastanumber (1999, 2000 vms) ning KK on kuu (nt 01 – jaanuar, 12 – detsember)

Kui tahetakse teada, milliseid faile saada on, tuleb samale aadressile saata kiri sisuga

index LISTINIMI

 

* * *

Veel vt: http://www.helsinki.fi/~jolaakso/sgrlinkit.html

* * *

SURI ootab täiendusi ja parandusi aadressil andres@suri.ee

 

Põlisrahvaste maailm võrgus

 

RAIPONI (Venemaa Põhja Põlisrahvaste Assotsiatsiooni 1999. aastal ilmuma hakanud ajakiri Mir korennyh narodov. Živaja Arktika on nüüd võrgus, aadressil http://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/index.htm täiskomplektina. Viimane, paberil ilmumata 4. number on võrgus veel poolik, nr 1-3 see-eest ka pdf-failidena (mahus 3,5-5 MB, nii et imemiseks tuleb aega valida ja varuda).

Uurali rahvaid puudutavaid artikleid:

Nr 1 (1999).

Natalja Novikova (Venemaa TA Etnoloogia ja Antropoloogia Instituudi teadur) artikkel Juri Vellast: Ot čuma na central'noj ploščadi do sudahttp://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/number1/article12.html

Nr 2 (2000)

Nina Afanasjeva (Koolasaamide Assotsiatsiooni esimees):O social'no-ekonomičeskom i pravovom položenii kol'skih saamov Murmanskoj oblasti i i obraščenie o prinjatii sročnyh mer. – http://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/number2/article10.html

Nr 3 (2000)

Intervjuu RAIPONi neenetsist esimehe, Jamali Neenetsi AR Riigiduuma liikme Nikolai Harjutšiga Jamali põlisrahvaste olukorrast – http://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/number3/article7.html

Natalja Novikova (Õiguskeskus Rodnik) artikkel naftatööstuse ja põlisrahva õigussuhetest Hand-Mansi ringkonna näitel Pravo – eto neobhodimaja forma svobody, ili kljatva na medvežjej lape – http://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/number3/article16.html

Materjalid neenetsite väljakannatamatust olukorrast Komi Vabariigis Vorkuta ümbruses (neenetsi organisatsioonidele saadetud kirjad kommentaaridega; üks neist ka eestlase Sven-Erik Soosaare ja Eestis õppiva neenetsi Margarita Latõševa allkirjaga) – http://www.raipon.org/russian_site/library/ipw/number3/article22.html

Ajakiri sisaldab rohkesti ka üldisi materjale: venemaa põlisrahvaste õiguslikust olukorrast, eri rahvaste olukorra võrdlusi jms.

 

Muid võrguaadresse

 

www.torama.ru on tublisti täienenud, sisaldades nüüd rohkem artikleid nii mordvalaste kui teiste soomeugrilaste kohta, samuti ansambli Toorama tegevusest.

http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr14e-ajakirja Mäetagused uus number, sisuks usundi-uurimine ja erinevad konfessioonid. Kuulamiseks ja vaatamiseks pakutakse senisest üpris erinevat laadi muusikat. Hõimutemaatikat: 7. Rahvaortodokslus, ametlik kirik ja riik Soome Raja-Karjalas enne II maailmasõda. Teuvo Laitila.

http://inkerinliitto.euro.ru – Ingeri Liidu uus kodulehekülg, sisaldab teavet Ingeri Liidu ja Ingerimaa ajaloo kohta, samuti ajalehte Inkeri. Lehekülje on teinud SIDA projekti Inkeri 1999-2000 toetusel Kirill Smirnov. Juba praegu on võimalik enamikku materjalist lugeda nii vene kui soome keeles, peatselt lisandub ka inglise keel.

http://www.veps.de/ on Leo Baskini Vepsa Seltsi kodulehekülje uus aadress.

http://www.suri.ee/hoimup/info olnud hõimupäevadest 1995. aastast alates, lisaks J .Prozese ajalooline ülevaade.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 6 (26)

SURI