SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
Tiedote
julkaisuvapaa 2.12.2006 (M. A. Castrénin syntymäpäivä)


Kulttuurirahastolla suurhanke suomalais-ugrilaisten kansojen avuksi -
aineellista ja henkistä tukea kielivähemmistöille

Suomen Kulttuurirahasto tukee kolmen vuoden aikana yhteensä yli 400 000 eurolla Venäjällä asuvia kielisukulaisiamme niiden kielen ja kulttuurin säilyttämisessä. Kyse on useasta erillisestä pilottiprojektista, jotka
kattavat kaikki Keski- ja Luoteis-Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat ja onnistuessaan antavat mallin laajemmallekin toteutukselle. Varat ohjataan M. A. Castrénin seuran kautta, jolla on parhaat yhteydet Venäjälle ja kokemusta sukukansojen hyväksi tehtävästä työstä. Toteutukseen osallistuu useita yhteistyökumppaneita ja toimijoita.

Kulttuurirahasto haluaa uudella rahoituksellaan tukea ja voimistaa jo tähän mennessä tehtyä työtä sekä käynnistää uusia hankkeita. Aineellinen ja henkinen tuki vahvistaa vähemmistöjen identiteettiä ja rohkaisee niitä itse toimimaan kulttuurinsa säilyttämiseksi.

Suomen sukukansaohjelma on toiminut yli kymmenen vuotta opetusministeriön alaisuudessa, ja tuki on pysynyt pitkään ennallaan (noin 350 000 euroa vuodessa). Ohjelmaa on koordinoinut Sukukansaohjelman neuvottelukunta, ja toteutuksesta on vastannut M. A. Castrénin seura. Presidentit Tarja Halonen ja Vladimir Putin keskustelivat Suomen tuesta sukukansoille tapaamisessaan marraskuun lopulla, ja presidentti Putin kutsui Halosen tutustumaan tilanteeseen ensi kesänä.

Koulutusta opettajille, kielipesiä ja -leirejä lapsille Kulttuurirahaston tuella halutaan vauhdittaa uhanalaisten kielien
elpymistä ja niiden käyttämistä jo lapsuudessa. Vepsän kielen varhaisopetusta vahvistetaan järjestämällä Karjalassa koulutusta kielikylpy- ja kielileiriopettajille. Suomessa viime vuosina inarinsaamen kielipesätoiminnasta saatuja myönteisiä kokemuksia aiotaan hyödyntää myös vepsässä. Yhteistyökumppanina on mm. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos.

Udmurtiassa edistetään kesäleiritoimintaa ja opettajakoulutusta. Lisäksi käynnistetään julkaisuohjelmia omakielisten ala- ja yläasteen oppikirjojen painattamiseksi ja järjestelmällisen oppikirjatuotannon vakiinnuttamiseksi.

Museot kulttuuriperinnön säilyttäjinä Museoiden mahdollisuutta identiteetin edistäjänä ja luojana halutaan
erityisesti hyödyntää hankkeen yhtenä kokonaisuutena. Huomio kohdistetaan ensisijaisesti venäjänkielisessä ympäristössä asuviin marilaisiin, udmurttilaisiin ja mordvalaisiin kaupunkilais-nuoriin. Museoissa tapahtuvaa monikulttuurisuuden ja kansallisen perinnön opetusta tuetaan järjestämällä seminaareja, tekemällä pilottiprojekti kulttuuriperinnön opetuksesta sekä suunnittelemalla yhteinen kiertonäyttely. Hankkeissa ovat mukana
Kulttuurien museon ohella mm. Suomen Tammi -projekti (Opetushallitus) ja Äidinkielen opettajain liitto.

Myös perinteisen käsityön taitajia ryhdytään kartoittamaan ja vanhoja käsityömenetelmiä kootaan DVD-tallenteelle kaikkien nähtäville myös verkossa.

Toimijuus- ja yrittäjäkoulutustaitoja syvennetään Karjalassa, Marissa ja Komissa kehitetään ammattikorkeakouluopetusta ja pienkustantamojen toimintaa käynnistämällä moniammatillisia
julkaisukoulutusohjelmia. Toimijuutta ja yrittäjäkoulutusta vahvistetaan myös tuottamalla niihin oppimateriaalia.

Suunniteltu koulutus Karjalassa tarjoaa kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden kehittyä ammattimaisiksi sivu- tai päätoimisiksi julkaisujen tekijöiksi. Lähi- ja etäopiskelussa perehdytään mm. kustannus- ja julkaisutoiminnan sekä -toimittajan työn perusteisiin, julkaisuprosessin ja tekijänoikeuksien hallintaan sekä markkinointiin ja välitykseen.

Marissa ja Komissa koulutukseen sisältyy opetusohjelman luominen aihealueina mm. Venäjän ekomatkailu, elinkeinoelämä, kotiseutututkimus ja tietojenkäsittely, sekä näihin liittyvän oppimateriaalin koostaminen.

M. A. Castrénin seura
M. A. Castrénin seura on perustettu 1990 luomaan yhteyksiä ja edistämään vuorovaikutusta suomalaisten ja Venäjällä asuvien suomen sukukieliä puhuvien kansojen kanssa. Se tekee tunnetuksi näiden kansojen kulttuuria sekä tukee niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen käyttöä ja kehittämistä nykyaikaisen viestinnän välineeksi.
Nimensä seura on saanut Matias Aleksanteri Castrénilta (1813–1852), suomalais-ugrilaisten (uralilaisten) kielten ja kulttuurien tutkimuksen uranuurtajalta, jonka syntymäpäivää vietetään 2.12.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Marja Lappalainen, M. A. Castrénin seura, puh. 0500 701209, marja.lappalainen@castren.inet.fi
Puheenjohtaja Ildikó Lehtinen, M. A. Castrénin seura, puh. 040 775 6521, ildiko.lehtinen@nba.fi
Puheenjohtaja Urpo Vento, sukukansaohjelman neuvottelukunta, puh. 050 585 7031, urpo.vento@kordelin.fi
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, puh. (09) 6128 1234, antti.arjava@skr.fi